Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Wolontariat

Zespół Szkół Samochodowych w Nowym Sączu wspiera działania wolontariatu od wielu lat.

Nasza społeczność zawsze chętnie angażuje się we wszelkie akcję, które mogą wspierać potrzebujących.

 

Regulamin Szkolnego Wolontariatu w Zespole Szkół Samochodowych

 

Zgodnie z zapisem w Statucie wolontariat szkolny obejmuje regularną i okazjonalną działalność członków na rzecz szkoły i lokalnych środowisk taką, jak:

– programy wsparcia;

– inicjatywy charytatywne;

– inicjatywy kulturalne;

– akcje pomocowe na rzecz potrzebujących;

– współpraca z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi.

 

W roku szkolnym 2023 / 2024 odbyło się wiele akcji mających na celu pomoc potrzebującym, min:

– współpraca z Miejskim Wolontariatem przy Urzędzie Miasta Nowy Sącz – projekt obywatelski,

– zbiórka odzieży dla Wiktorii Wróbel,

– zbiórka nakrętek,

– kiermasz gier i książek dla Wiktorii Wróbel,

– akcja Motomikołaje, stowarzyszenie Motosącz.pl – zbiórka produktów spożywczych dla potrzebujących, kwesta w galeriach handlowych,

– dzień uśmiechu – obdarowywanie słodkościami i uśmiechem uczniów samochodówki,

– udział w festiwalu biegowym Piwnicznej Zdroju dla wolontariuszy,

– współpraca z Sądecką Fundacją „Akcja Serce Sercu” – zbiórka żywności,

– kiermasz pierniczkowy – dochód dla potrzebujących z naszej szkoły,

– kwesty dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły oraz wsparcie finansowe dla osób z poza szkoły,

– udział w akcji „ Pomagamy na okrągło” – kwesta połączona z sprzedażą ciast i babeczek,

– ewaluacja szkolnego wolontariatu poprzez udział szkoleniach, w ramach akcji „ Wolontariat na Plus” fundacja oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego,

– organizacja akcji „Sztafeta Pomocy” w ramach naszego autorskiego projektu „Sport przeciw Przemocy”, min. streetball, „Pasja Tuning”, tenis stołowy i inne,

– przygotowywanie paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły,

– udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Idą Święta, nie o smsie lecz o kartce pamiętaj”,

– sprzedaż kartek świątecznych przy współpracy ze stowarzyszeniem Sursum Corda,

– udział w projekcie „Bon edukacyjny” zorganizowany prze Korpus Solidarności – opiekun wolontariatu ZSS otrzymał nominację na koordynatora roku 2022 / 23.

 

Bardzo ważne jest reklamowanie akcji, które bazują na empatii i wyzwalają w ludziach chęć pomocy. Sądecka „Samochodówka” promuje akcje wolontariatu na szkolnym facebooku i stronie www, odbywają się rozmowy na godzinach wychowawczych, w lokalnej prasie i telewizji – nasza koordynatorka szkolnego wolontariatu, opiekun wolontariatu udzieliła wywiadu dla „Sądeczanina”,  angażujemy młodzież nie związaną z wolontariatem w organizowane akcje, wykonywane i rozwieszane są plakaty promujące wolontariat.

Zgodnie ze Statutem ZSS:

 

Wolontariat Szkolny

 • 28b
 1. W Zespole działa Wolontariat Szkolny.
 2. Wolontariat Szkolny obejmuje regularną i okazjonalną działalność członków na rzecz szkoły i lokalnych środowisk taką, jak:

1) programy wsparcia;

2) inicjatywy charytatywne;

3) inicjatywy kulturalne;

4) akcje pomocowe na rzecz potrzebujących;

5) współpraca z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi;

 1. Członkiem Wolontariatu Szkolnego zwanym dalej Wolontariuszem może zostać każdy uczeń, pracownik Zespołu oraz rodzic/prawny opiekun ucznia Zespołu.
 2. Uczeń niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na działalność w Wolontariacie Szkolnym.
 3. Wolontariusze systematycznie biorą udział w pracach Wolontariatu Szkolnego, spotkaniach i warsztatach.
 4. Prace w ramach Wolontariatu Szkolnego podejmowane są w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole.
 5. Dyrektor powołuje Opiekuna Wolontariatu Szkolnego.
 6. W Zespole może działać Rada Wolontariatu Szkolnego powołana spośród uczniów Zespołu będących członkami Wolontariatu Szkolnego.
 7. Rada Wolontariatu Szkolnego organizuje i koordynuje pracę wolontariuszy, reprezentuje Wolontariat Szkolny wewnątrz oraz poza Zespołem, współpracuje z Centrami Wolontariatu i organizacjami pozaszkolnymi.
 8. Rada Wolontariatu Szkolnego wybierana jest do 30 września danego roku szkolnego. Kadencja Rady Wolontariatu Szkolnego trwa 2 lata.
 9. W skład Rady Wolontariatu Szkolnego wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, 2 członków.
 10. Rada Wolontariatu Szkolnego do 30 października każdego roku przedstawia Dyrektorowi Zespołu ramowy plan działań w bieżącym roku szkolnym.
 11. Wolontariat Szkolny działa w oparciu o Regulamin Wolontariatu Szkolnego dostępny w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej Zespołu
Skip to content Click to listen highlighted text!