Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Projekt Unijny

Projekt Unijny CKZ 10.2.2

„CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W BRANŻY MECHANICZNO-GÓRNICZO-HUTNICZEJ

JAKO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY RYNKU PRACY”

 

  Od miesiąca czerwca 2020 w naszej szkole realizowany jest projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

10 Oś priorytetowa wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy koordynowany przez Sądecki Inkubator Przedsiębiorczości a skierowany do szkół zawodowych z terenu miasta Nowy Sącz. W ramach projektu w szkole prowadzona jest modernizacja pracowni, realizowane są zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych i warsztatowych w narzędzia i pomoce dydaktyczne. Znaczna część środków z projektu, przeznaczona jest na płatne staże uczniowskie, szkolenia nauczycieli oraz kursy dla uczniów w czasie których mogą oni zdobywać dodatkowe umiejętności. W ramach projektu przewidziane są również wypłaty stypendiów dla uczniów szkoły osiągających wysokie średnie ocen z przedmiotów zawodowych.

 

ZAŁĄCZNIK 1 i 2 FORMULARZ REKRUTACYJNY – UCZEŃ

ZAŁĄCZNIK 3 DEKLARACJA UCZESTNICTWA – uczeń

ZAŁĄCZNIK 4 ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH DO SL (po zakwalifikowaniu) -uczeń

ZAŁĄCZNIK 5 FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK 6 OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY (koniec projektu)- uczeń

ZAŁĄCZNIK 7 REZYGNACJA Z UDZIAŁU – uczeń

Skip to content Click to listen highlighted text!