Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

rekrutacja 2024/2025

SKRÓCONY SZKOLNY REGULAMIN  REKRUTACJI  

DO  KLAS  PIERWSZYCH  

TECHNIKUM I SZKOŁY  BRANŻOWEJ  I  STOPNIA 

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu na rok szkolny 2024 / 2025

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. – dalej  ustawa Prawo Oświatowe – rozdział 6, 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek  i centrów Dz. U. z 2019 r. poz. 1737, 
 • Zarządzenia nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół  ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025 stanowiące załącznik Nr 1.  

 

 1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w systemie

 

 1. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają

możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

 

 1. Terminarz rekrutacji:

a) od 13.05 do 4.07.2024 r. do godz. 15.00 – kandydaci do szkoły rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie: edu.com.pl/kandydat oraz dostarczają wydrukowany wniosek tylko do szkoły pierwszego wyboru.

 • osobiście w sekretariacie ds. uczniowskich pokój nr 6, (pn. – pt. w godzinach 8.00 – 14.00),
 • w formie elektrycznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem

 

b) od 13.05 – 11.07.24 wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie.

 

c) od 21.06 – 4.07.2024 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kserokopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty – kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły.

 

d) 11.07. 2024 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

      

e) od 11.07 – 15.07.2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

       – oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,    – oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

f) 16.07.2024 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza – rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły – do 19.07.24

 Wymagane dokumenty:

 

 • Podanie o przyjęcie do szkoły wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacji oraz podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • Kwestionariusz osobowy – druk do pobrania ze strony internetowej szkoły – zssns.pl
 • Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii
 • Karta informacyjna wydana przez szkołę podstawową,
 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów /dotyczy uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych/,
 • Opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /dot. uczniów, którzy posiadają taką opinię lub orzeczenie/,
 • 2 fotografie /opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia/,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu /wydane przez lekarza medycyny pracy/- SKIEROWANIE WYDAJE SZKOŁA , do której kandydat został przyjęty

 KANDYDACI, których stan zdrowia uniemożliwia kształcenie w danym zawodzie nie są przyjmowani do Technikum lub Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 8 im. inż. T. Tańskiego w Nowym Sączu.

https://zssns.pl/kierunki-ksztalcenia/

zasady rekrutacji

Skip to content Click to listen highlighted text!