Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

opis zawodu_TPS

 

Technik pojazdów samochodowych 311513

 

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności diagnozowania stanu technicznego, obsługiwania i naprawiania oraz organizowania i nadzorowania obsługi  pojazdów samochodowych. Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych wyposażonych w nowoczesne urządzenia diagnostyczne do diagnozowania silnika, układów i osprzętu elektroniczno-elektrycznego pojazdów samochodowych oraz obsługowo-naprawcze, w które wyposażone są serwisy samochodów osobowych. W klasie trzeciej i czwartej odbywasz  praktykę zawodową (280 godzin) w serwisach samochodowych, z którymi szkoła współpracuje np. Peugeot, Ford, Volkswagen itp. Odbywasz bezpłatne szkolenie (teoretyczne w ramach zajęć lekcyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy samochodami nauki jazdy stanowiącymi własność szkoły), umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe oraz samochody ciężarowe do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej). Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku angielskim w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowych:

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1.W zakresie kwalifikacji MOT.05. obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

  • wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

2.W zakresie kwalifikacji MOT.06. organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:

  • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych,
  • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych,
  • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
  • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych..

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania zadań zawodowych, o których mowa w ust. 1 niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych  efektów kształcenia:

MOT.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 1)      wymienia akty normatywne określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy

2)      wyjaśnia znaczenie pojęcia: bezpieczeństwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia

3)      określa zakres i cel działań ochrony przeciwpożarowej

4)      określa zakres i cel działań ochrony środowiska w środowisku pracy

5)      opisuje pojęcia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

6)      wymienia akty prawa obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej związane z ochroną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska

7)      omawia regulaminy i instrukcje wewnątrzzakładowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

2) klasyfikuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce 1)      określa instytucje oraz służby sprawujące nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

2)      opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb sprawujących nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

3)      wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

3) stosuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1)       analizuje prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2)      wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3)      wymienia środki prawne możliwe do zastosowania w sytuacji naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

4)      wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków przez pracownika i pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

5)      wskazuje rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

6)      wskazuje prawa pracownika, który zachorował na chorobę zawodową

4) określa skutki oddziaływania czynników wpływających negatywnie na organizm człowieka 1)      wymienia rodzaje czynników materialnych tworzących środowisko pracy;

2)      rozpoznaje rodzaje i stopnie zagrożenia spowodowane działaniem czynników środowiska pracy

3)      analizuje źródła czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy

4)      analizuje źródła czynników uciążliwych występujących w środowisku pracy

5)      analizuje źródła czynników niebezpiecznych występujących w środowisku pracy

6)      opisuje skutki oddziaływania czynników środowiska pracy na organizm człowieka

7)      wymienia rodzaje chorób zawodowych dla zawodów występujących w motoryzacji

8)      opisuje objawy typowych chorób zawodowych występujących w motoryzacji

5) identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 1)      określa zagrożenia na stanowisku pracy

2)      określa sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym na stanowiskach pracy mechanika pojazdów samochodowych

3)      przeciwdziała zagrożeniom istniejącym na zajmowanym stanowisku pracy mechanika pojazdów samochodowych

6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska występujące w motoryzacji 1)      określa zasady i przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy i ochrony środowiska obowiązujące w motoryzacji

2)      przestrzega procedur w sytuacji zagrożeń

3)      określa zasady zachowania się w przypadku pożaru

4)      rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania

5)      obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 1)      określa zasady organizacji swojego stanowiska pracy

2)      organizuje swoje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

3)      utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 1)     określa środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych

2)     określa środki ochrony zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych

3)     stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane na stanowisku pracy mechanika pojazdów samochodowych

4)     używa środków ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z przeznaczeniem

5)     określa informacje jakie niosą znaki bezpieczeństwa stosowane w motoryzacji

6)     stosuje informacje znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych stosowanych w motoryzacji

9) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy 1)      określa procedury pierwszej pomocy w sytuacji wypadku przy pracy

2)      zabezpiecza miejsce wypadku

3)      powiadamia służy ratunkowe o zagrożeniu zdrowia i życia

4)      udziela pomocy przedmedycznej  poszkodowanemu

MOT.05.2. Podstawy motoryzacji
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       opisuje zjawiska związane z elektrycznością oraz przepływem prądu 1)       opisuje pole elektryczne za pomocą wielkości fizycznych

2)       opisuje zjawisko prądu elektrycznego

3)       opisuje przepływ prądu w ciałach stałych, cieczach i gazach

4)       opisuje przepływ prądu w półprzewodnikach

5)       opisuje przebieg prądu przemiennego

6)       posługuje się wielkościami i ich jednostkami charakteryzującymi prąd elektryczny stały i przemienny

2)       opisuje zjawiska związane z elektromagnetyzmem 1)       opisuje pole magnetyczne za pomocą wielkości fizycznych

2)       opisuje zjawisko elektromagnetyzmu

3)       posługuje się wielkościami fizycznymi ich jednostkami do opisu elektromagnetyzmu

3)       klasyfikuje materiały pod względem właściwości elektrycznych i magnetycznych 1)       charakteryzuje własności elektryczne i zastosowania przewodników, półprzewodników, dielektryków, nadprzewodników

2)       charakteryzuje własności magnetyczne i zastosowania: ferromagnetyków, diamagnetyków, paramagnetyków

4)       stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych 1)      stosuje podstawowe prawa dotyczące elektrotechniki i elektroniki

2)      posługuje się prawem Ohma

3)      posługuje się prawami Kirchhoffa

4)      wyznacza wartości wielkości zastępczych obwodów elektrycznych i układów elektronicznych

5)       rozróżnia elementy obwodów elektrycznych i układów elektronicznych 1)    rozpoznaje elementy obwodów elektrycznych na rysunku, na podstawie dokumentacji i organoleptycznie (tj. rezystory, kondensatory i potencjometry, termistory, bimetale, fotorezystory, cewki i przekaźniki

2)    rozpoznaje elementy układów elektronicznych: na rysunku, na podstawie dokumentacji i organoleptycznie: diody, tranzystory, elementy przełączające i optoelektroniczne

6)       rozróżnia układy elektryczne i elektroniczne 1)       opisuje działanie i zastosowanie obwodów elektrycznych

2)       opisuje działanie i zastosowanie układów elektronicznych: wzmacniających, prostujących, stabilizujących, przetwarzających

7)       rozróżnia maszyny i urządzenia elektryczne 1)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie silnika elektrycznego AC i DC

2)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie prądnicy prądy stałego i przemiennego

3)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie akumulatora

4)       rozróżnia rodzaje akumulatorów

8)       przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego

 

1)       przestrzega norm technicznych, branżowych, europejskich stosowanych w rysunku technicznym

2)       odczytuje informacje zawarte na rysunkach technicznych

3)       wykonuje rzutowanie, przekroje, wymiarowanie części maszyn i rysunki aksonometryczne

4)       wykonuje szkice elementów konstrukcyjnych pojazdu

5)       posługuje się rysunkami wykonawczymi, złożeniowymi, montażowymi

6)       posługuje się rysunkami technicznymi z wykorzystaniem technik komputerowych

9)       posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń 1)       rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej części maszyn

2)       odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej dotyczące maszyn i urządzeń

3)       wykorzystuje dokumentację konstrukcyjną, eksploatacyjną i naprawczą maszyn i urządzeń podczas wykonywania zadań zawodowych

10)   rozróżnia części maszyn i urządzeń

oraz opisuje budowę i ich zastosowanie

1)    określa przeznaczenie osi i wałów

2)    wyjaśnia budowę i przeznaczenie łożysk ślizgowych i tocznych

3)    wyjaśnia budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców

4)    rozróżnia przekładnie mechaniczne

5)    wyjaśnia budowę i zasadę działania oraz przeznaczenie przekładni mechanicznych

6)    wyjaśnia budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego

7)    rozpoznaje objawy zużycia części maszyn i urządzeń

8)     rozpoznaje w dokumentacji technicznej poszczególne części maszyn i urządzeń

11)   rozróżnia maszyny i urządzenia tj. silniki, sprężarki, pompy, napędy hydrauliczne, mechanizmy pneumatycznych 1)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie silników

2)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie sprężarek i pomp

3)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie napędów hydraulicznych i mechanizmów pneumatycznych

12)   charakteryzuje rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych 1)         rozróżnia rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych

2)         prezentuje właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe połączeń rozłącznych i nierozłącznych

3)         omawia technologie stosowane do wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych

4)         dobiera rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych zależnie od cech konstrukcyjnych maszyn i urządzeń

13)   przestrzega zasad tolerancji i pasowań w zakresie dokładności wykonania części maszyn 1)       określa pojęcia tolerancji i pasowań

2)       dobiera tolerancje i pasowania do charakteru współpracujących części

3)       rozpoznaje oznaczenia wymiarów tolerowanych

4)       oblicza tolerancje wymiarowe i parametry pasowań

5)       stosuje zasady tolerancji wymiarów kształtu i położenia

6)       opisuje parametry geometrycznej struktury powierzchni i kształtu części maszyn

14)   rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne 1)       identyfikuje na podstawie oznaczeń materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

2)       opisuje właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych

3)       opisuje właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych

4)       opisuje właściwości i zastosowanie metali i ich stopów

5)       opisuje właściwości olejów i smarów oraz ich zastosowania

6)       opisuje właściwości cieczy smarująco-chłodzących i ich przeznaczenie

7)       dobiera materiały eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach na podstawie katalogów do ich przeznaczenia

15)  dobiera sposoby transportu wewnętrznego
i składowania materiałów
1)       opisuje zasady składowania materiałów

2)       organizuje stanowisko składowania i magazynowania materiałów

3)       wyjaśnia budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego

4)       dobiera sposób i środki transportu do rodzaju transportowanego materiału

5)       stosuje zasady składowania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska

6)       posługuje się środkami transportu wewnętrznego podczas wykonywania zadań zawodowych

16)   stosuje metody ochrony przed korozją 1)       opisuje rodzaje korozji

2)       określa przyczyny powstawania korozji.

3)       rozpoznaje objawy korozji

4)       identyfikuje miejsce uszkodzone przez korozję

5)       określa sposoby ochrony przed korozją

6)       rozróżnia rodzaje powłok ochronnych i techniki ich nanoszenia

7)       dobiera środki do konserwacji pojazdu

8)       dobiera narzędzia i przyrządy do nanoszenia powłok ochronnych

9)       wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne elementów pojazdu

17)   rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń 1)       opisuje techniki i metody wytwarzania tj.:
odlewania, obróbki plastycznej, skrawania, przetwórstwa tworzyw sztucznych, innowacyjne, itp.

2)       charakteryzuje zastosowanie poszczególnych technik wytwarzania

18)   rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej 1)       opisuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej

2)       opisuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki maszynowej

3)       wykorzystuje maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania operacji obróbki ręcznej lub maszynowej

19)   rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas diagnostyki, obsługi i naprawy 1)       opisuje właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych

2)       rozróżnia przyrządy do pomiarów wymiarów geometrycznych

3)       rozróżnia przyrządy do pomiaru siły i momentu

4)       rozróżnia przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych

5)       rozróżnia przyrządy do pomiaru ciśnienia

6)       rozróżnia przyrządy do pomiaru temperatury

20)   wykonuje pomiary w technice warsztatowej 1)    opisuje metody pomiarów warsztatowych

2)    rozróżnia błędy pomiarowe

3)    dobiera metodę pomiarową w zależności od rodzaju i wielkości mierzonego przedmiotu

4)    dobiera przyrządy i narzędzia do wykonywania pomiarów warsztatowych

5)    przeprowadza pomiary warsztatowe wybranych części pojazdów samochodowych

6)    porównuje wyniki pomiarów warsztatowych z wzorcem lub danymi w dokumentacji technicznej

7)    określa zasady użytkowania i przechowywania narzędzi i przyrządów pomiarowych

8)    zabezpiecza przyrządy pomiarowe

21)   stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami 1)       stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym

2)       interpretuje znaczenie nadawanych sygnałów drogowych

3)       stosuje się do oznakowania poziomego i pionowego dróg

4)       przewiduje skutki zachowania innych uczestników ruchu drogowego

5)       przestrzega zasad kierowania pojazdami

22)   wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdów  samochodowych  w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kat. B 1)       przeprowadza czynności obsługi codziennej i okresowej

2)       porównuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych pojazdów z wartościami zalecanymi przez producenta

3)       organizuje miejsce pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii

4)       stosuje zasady prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych zgodnie z wymaganiami prawa jazdy

23)   stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych: 1)       korzysta z programów komputerowych do doboru części pojazdów samochodowych

2)       dobiera programy komputerowe zawierające informacje techniczne o pojazdach samochodowych

3)       wykorzystuje programy w procesie nauki przepisów o ruchu drogowym

24)   rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych 1)    wymienia cele normalizacji krajowej

2)    podaje definicję i cechy normy

3)    rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej

4)    korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur

MOT.05.3. Przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)  określa zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych 1)       klasyfikuje pojazdy samochodowe

2)       klasyfikuje zespoły i podzespoły pojazdów  samochodowych

3)       omawia budowę tradycyjnych i alternatywnych  źródeł napędu pojazdów  samochodowych tj.: spalinowych, elektrycznych, hybrydowych

4)       omawia budowę i zadania układów napędowych

5)       omawia budowę i zadania układów hamulcowych

6)       omawia budowę i zadania układów kierowniczych

7)       omawia budowę i zadania układów jezdnych

8)       omawia budowę i zadania układów elektrycznych

9)       omawia budowę i zadania układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy

10)   omawia budowę i zadania nadwozi i ram

2)  rozróżnia zasady działania podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych 1)        wyjaśnia zasadę działania tradycyjnych i alternatywnych  źródeł napędu pojazdów  samochodowych tj.: spalinowych,  elektrycznych, hybrydowych

2)        wyjaśnia zasadę działania układów napędowych

3)        wyjaśnia zasadę działania układów hamulcowych

4)        wyjaśnia zasadę działania układów kierowniczych

5)        wyjaśnia zasadę działania układów jezdnych

6)        wyjaśnia zasadę działania układów elektrycznych

7)        wyjaśnia zasadę działania układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy

3)  rozróżnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych 1)       charakteryzuje wymagania jakie musi spełniać pojazd samochodowy w trakcie eksploatacji

2)       określa czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdu

3)       rozróżnia rodzaje zużycia eksploatacyjnego pojazdów samochodowych

4)       dobiera samochodowe materiały konserwacyjne i eksploatacyjne

5)       określa sposoby zapobiegania nadmiernemu zużyciu eksploatacyjnemu pojazdów samochodowych

6)       stosuje zasady eksploatacji pojazdów samochodowych

4)    wykonuje obsługę pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi 1)       rozróżnia rodzaje obsługi pojazdów samochodowych

2)       dobiera narzędzia, urządzenia i przyrządy do wykonania obsługi pojazdów samochodowych

3)       ustala zakres obsługi pojazdów samochodowych na podstawie dokumentacji technicznej

4)       przygotowuje podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych do obsługi

5)       sprawdza stan techniczny narzędzi, urządzeń i przyrządów do wykonywania obsługi pojazdów samochodowych

6)       posługuje się narzędziami i przyrządami do obsługi podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych zgodnie z instrukcjami użytkowania

7)       sprawdza prawidłowość wykonanej obsługi

8)       przewiduje skutki nieprzestrzegania zasad obsługi pojazdów samochodowych

5)    posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych 1)       analizuje dokumentację serwisową, instrukcje obsługi w procesie obsługi pojazdów samochodowych

2)       dobiera dokumentację serwisową, instrukcje obsługi do pojazdów  samochodowych

6)    dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi pojazdów samochodowych 1)       określa ilość części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych do zamówienia

2)       korzysta z katalogów części zamiennych

3)       wypełnia zamówienie magazynowe na części, zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych

4)       dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi pojazdów samochodowych

5)       segreguje zużyte części i materiały eksploatacyjne po wykonaniu obsługi pojazdów samochodowych

6)       przekazuje posegregowane zużyte części i materiały eksploatacyjne po wykonaniu obsługi pojazdów samochodowych do miejsc składowania i utylizacji odpadów

7)    ocenia jakość wykonanej obsługi pojazdów samochodowych 1)       określa metody sprawdzania jakości wykonanej obsługi pojazdów samochodowych

2)       sprawdza jakość wykonanej obsługi pojazdów samochodowych, organoleptycznie

3)       sprawdza jakość wykonanej obsługi pojazdów samochodowych  przyrządami diagnostycznymi

4)       analizuje wyniki przeprowadzonej kontroli jakość wykonanej obsługi pojazdów samochodowych

8)    stosuje programy komputerowe wspomagające przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojeździe samochodowym 1)       korzysta z programów komputerowych wspomagających wyszukiwanie informacji dotyczących obsługi podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       korzysta z programów komputerowych wspomagających wyszukiwanie materiałów eksploatacyjnych, części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MOT.05.4. Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    przyjmuje pojazdy samochodowe do diagnostyki 1)       rozróżnia dokumentację przyjęcia pojazdów samochodowych do diagnostyki

2)       rozróżnia elementy składowe zlecenia serwisowego

3)       wypełnia zlecenie serwisowe

4)       sporządza kartę oceny stanu pojazdów samochodowych podczas przyjęcia pojazdów samochodowych do diagnostyki

5)       zapisuje informacje uzyskane od klienta w dokumencie przyjęcia pojazdów samochodowych do diagnostyki

6)       stosuje procedury serwisowe w trakcie przyjmowania pojazdów samochodowych do diagnostyki

7)       określa czas wykonania diagnostyki w oparciu o zakres diagnostyki w programie komputerowym

8)       szacuje koszty diagnostyki pojazdów samochodowych

2)    dobiera metody diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów 1)       ustala metody diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

2)       ustala sposób diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów zgodny z procedurami

3)       stosuje odpowiednie metody diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów w zależności od uwarunkowań technicznych

3) ustala zakres diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów 1)       określa zakres diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów w zależności od problemu

2)       przygotowuje plan działań diagnostycznych pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

4)    przygotowuje pojazdy samochodowe do diagnostyki 1)       zabezpiecza pojazd samochodowy przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesunięciem na stanowisku diagnostycznym

2)       oczyszcza pojazd samochodowy przed diagnostyką z zabrudzeń powstałych w czasie użytkowania

3)       wskazuje podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych podlegające diagnostyce

5) stosuje specjalistyczne programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych 1)       dobiera specjalistyczne programy komputerowe wspomagające diagnostykę pojazdów samochodowych

2)       wskazuje platformy internetowe wspomagające diagnostykę pojazdów samochodowych

3)       korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających diagnostykę pojazdów samochodowych

4)       korzysta z platform internetowych wspomagających diagnostykę pojazdów samochodowych

6)    wykonuje badania diagnostyczne pojazdów samochodowych 1)       określa zastosowanie urządzeń, narzędzi i przyrządów do diagnostyki poszczególnych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       obsługuje urządzenia, narzędzia i przyrządy do diagnostyki zgodnie z ich instrukcją obsługi

3)       przeprowadza badania diagnostyczne pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

4)       odczytuje wyniki badań diagnostycznych pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

5)       zapisuje wyniki badań diagnostycznych pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

6)       określa wartości parametrów diagnostycznych pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

7)       interpretuje wyniki badań diagnostycznych pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

8)       weryfikuje części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych pod względem ich przydatności do dalszej eksploatacji

7)    wskazuje przyczyny uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1)       wskazuje czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdów samochodowych

2)       rozpoznaje objawy nadmiernego zużycia części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)       rozpoznaje objawy uszkodzeń części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4)       charakteryzuje działania zapobiegające nadmiernemu zużyciu i uszkodzeniu podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

8) wypełnia dokumentację diagnostyki pojazdów samochodowych 1)       wypełnia kartę pomiarów diagnostycznych

2)       sporządza kosztorys diagnostyki pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów

3)       wprowadza wyniki badań diagnostycznych pojazdów samochodowych do bazy danych serwisowych

9)     przekazuje pojazd samochodowy po diagnostyce wraz z dokumentacja 1)       przekazuje klientowi informacje dotyczące wykonanej diagnostyki pojazdów  samochodowych

2)       wydaje dokumentację wykonanej diagnostyki pojazdów  samochodowych

3)        wydaje pojazd samochodowy po wykonanej diagnostyce

MOT.05.5. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    sporządza dokumentację związaną z przyjęciem pojazdów samochodowych do wykonywania naprawy 1)       zapisuje informacje uzyskane od klienta w dokumencie związaną z przyjęciem pojazdów samochodowych do naprawy

2)       stosuje procedury przyjęcia pojazdów samochodowych do naprawy

3)       szacuje czas i koszt wykonania naprawy pojazdów samochodowych

4)       wypełnia zlecenie serwisowe na naprawę pojazdów samochodowych

5)       sporządza kartę oceny stanu pojazdów samochodowego przyjmowanego do naprawy

2)     lokalizuje uszkodzenia podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych 1)       rozpoznaje objawy nadmiernego zużycia podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       rozpoznaje objawy uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)       ocenia stan techniczny części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie badań diagnostycznych

4)       rozpoznaje zużyte lub uszkodzone części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych

5)       ustala przyczyny nadmiernego zużycia części lub uszkodzenia podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

6)       wskazuje działania zapobiegające nadmiernemu zużyciu lub uszkodzeniu podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)     dobiera metody do wykonywania napraw podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1)       korzysta z dokumentacji technicznej w procesie doboru metody naprawy pojazdów samochodowych

2)       określa metody naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4)     sporządza zapotrzebowanie na części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych 1)       analizuje możliwości realizacji zamówienia

2)       sporządza wykaz części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych do zamówienia

3)       określa ilość części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych do zamówienia

4)       wypełnia zamówienie magazynowe na części, zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych

5)       ustala zakres naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1)         analizuje możliwości naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)         opisuje zakres naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)         przygotowuje harmonogram działań dotyczący naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4)         stosuje dokumentację techniczną przy ustalaniu zakresu naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

6)    stosuje narzędzia i przyrządy do wykonania napraw podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1)         rozróżnia narzędzia, urządzenia i przyrządy do wykonania naprawy pojazdów samochodowych

2)         dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)         sprawdza stan narzędzi, urządzeń i przyrządów do wykonywania naprawy pojazdów samochodowych

4)         posługuje się narzędziami i przyrządami podczas naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

5)         odkłada narzędzia i przyrządy po wykonaniu napraw

7)    przeprowadza demontaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1)       określa zakres demontażu części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       ustala kolejność demontażu części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)       zabezpiecza pojazd samochodowy do wykonania prac demontażu

4)       wykonuje demontaż część i, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

5)       posługuje się dokumentacją techniczną podczas demontażu części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

8)    przeprowadza weryfikację części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1)       przygotowuje części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych do weryfikacji

2)       korzysta z dokumentacji technicznej podczas weryfikacji części

3)       dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do przeprowadzenia weryfikacji części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4)       rozróżnia części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych nadające się do dalszej eksploatacji

5)       rozróżnia części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych przeznaczone do naprawy lub regeneracji

6)       rozróżnia części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych przeznaczone do wymiany

9)    wykonuje naprawę pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi 1)       opisuje zakres naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       zabezpiecza pojazd samochodowy przed wykonaniem naprawy pojazdów samochodowych

3)       charakteryzuje zakres montażu części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4)       ustala kolejność montażu części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie dokumentacji technicznej

5)       wykonuje montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych z zastosowaniem dokumentacji technicznej

6)       zabezpiecza montowane części przed uszkodzeniem

7)       dokonuje wymiany zdemontowanych części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

8)       przeprowadza kontrolę prawidłowości montażu podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

10)     wymienia części, podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych 1)       posługuje się dokumentacją techniczną podczas wymiany uszkodzonych części,  podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania naprawy  podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)       stosuje części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania naprawy  podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych zgodnie z zasadami normalizacji

4)       planuje czynności niezbędne do wykonania wymiany uszkodzonych części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

5)       stosuje narzędzia, urządzenia i przyrządy do wymiany części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

6)       wykonuje naprawę pojazdów samochodowych

7)       sprawdza prawidłowość wykonanej wymiany części, podzespołu i zespołu pojazdów samochodowych

11)     wykonuje montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1)       ustala kolejne czynności do wykonania montażu  części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

2)       montuje podzespoły pojazdów samochodowych

3)       montuje zespoły pojazdów samochodowych

4)       sprawdza prawidłowość wykonanego montażu części, zespołu, podzespołu pojazdów samochodowych

12) ocenia jakość wykonanej naprawy pojazdów samochodowych 1)       określa metody sprawdzania jakości wykonanej obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

2)       analizuje wyniki przeprowadzonej kontroli jakość wykonanej obsługi pojazdów samochodowych

3)       korzysta z przyrządów diagnostycznych do sprawdzania jakości wykonanej naprawy pojazdów samochodowych

4)       przeprowadza próby po naprawie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

13)  wypełnia dokumentację naprawy pojazdów samochodowych 1)       stosuje normy czasowe przy wykonaniu dokumentacji naprawy pojazdów samochodowych

2)       zapisuje w dokumentacji serwisowej informacje dotyczące naprawy pojazdów samochodowych

3)       umieszcza informacje dotyczące naprawy w formie zawieszek i naklejek serwisowych w widocznym miejscu

4)       aktualizuje informacje serwisowe w komputerze pokładowym

5)       korzysta z cenników części zamiennych pojazdów samochodowych

6)       sporządza kosztorys naprawy pojazdów samochodowych z uwzględnieniem ceny netto, oraz podatku VAT

14)  przekazuje pojazd samochodowy po naprawie wraz z dokumentacją 1)       przygotowuje pojazd samochodowy do wydania po naprawie

2)       przekazuje klientowi informacje dotyczące wykonanej naprawy pojazdów samochodowych wraz kosztorysem i dokumentem sprzedaży

3)       informuje klienta o gwarancji po naprawie pojazdów samochodowych

4)       sporządza dokumentacje gwarancyjną i pogwarancyjną

5)       przekazuje klientowi informacje o stanie technicznym pojazdów samochodowych

6)       wydaje pojazd samochodowy po wykonanej naprawie

MOT.05.6.Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)     posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych:

a)      ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem

b)      z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie

c)       z dokumentacją związaną z danym zawodem

z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1)    rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:

a)       czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

b)       narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych

c)       procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych

d)       formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

e)       świadczonych usług, w tym obsługi klienta

2)     rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje/filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)

1)    określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu

2)    znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

3)    rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

4)    układa informacje w określonym porządku

3)     samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję)

tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – wg wzoru)

1)  opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi

2)  przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

3)  wyraża i uzasadnia swoje stanowisko

4)  stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze

5)  stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

4)          uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:

a)       reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

2)       uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

3)       wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

4)       prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi

5)       stosuje zwroty i formy grzecznościowe

dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

5)          zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)

2)       przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym

3)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym

4)       przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację

6)          wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową:

a)       wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauką języka

b)       współdziała w grupie

c)       korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

1)       korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego

2)       współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe

3)       korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)       identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy

5)       wykorzystuje kontekst (tam gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa

upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

MOT.05.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)     przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej 1)            wymienia zasady etyki

2)            wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna

3)            podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych

4)            wyjaśnia na czym polega zachowanie etyczne w zawodzie

5)            wskazuje przykłady zachowań etycznych w zawodzie

6)            okazuje szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy

7)            stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania

8)            przestrzega tajemnicy zawodowej

2) planuje wykonanie zadania 1)       omawia czynności w ramach czasu pracy

2)       określa czas realizacji zadań

3)       planuje pracę zespołu

4)       realizuje działania w wyznaczonym czasie

5)       monitoruje realizację zaplanowanych działań

6)       dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań

7)       dokonuje samooceny

3) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany 1)       podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia społecznego i gospodarczego

2)       wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia skutki jej wprowadzenia

3)       proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

4)       korzysta z różnych źródeł informacji

5)       samodzielnie planuje, realizuje i demonstruje proste działania

4) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 1)         wymienia przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej

2)         wymienia techniki radzenia sobie ze stresem

3)         przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze stresem

4)         opisuje sytuacje wywołujące stres

5)          wskazuje na wybranym przykładzie z wykonywania swoich zadań zawodowych na pozytywne sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem

5) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 1)         podaje umiejętności i kompetencje niezbędne w swoim środowisku pracy w zawodzie technika pojazdów samochodowych

2)         wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu cywilizacyjnego

3)         omawia możliwą dalszą ścieżkę rozwoju i awansu zawodowego

4)         inicjuje nowe zadania zawodowe

6) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1)         wymienia bariery komunikacyjne

2)         nazywa rodzaje komunikatów zastosowane w zaobserwowanych sytuacjach

3)         stosuje różne rodzaje komunikatów

4)         podaje zasady poprawnej komunikacji

5)         omawia, jak rozpoznać emocje innych ludzi wyrażone gestem, mimiką, postawą ciała

6)         wskazuje sposoby eliminowania barier powstałych w procesie komunikacji

7)         określa styl komunikacji interpersonalnej na podstawie zaobserwowanych sytuacji

8)         prezentuje własne stanowisko stosując różne środki komunikacji niewerbalnej

7) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów 1)         opisuje sposób wykonania czynności w celu uniknięcia wystąpienia niepożądanych zdarzeń

2)         modyfikuje sposób wykonywania czynności uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu

3)         rozwiązuje problemy różnymi technikami i metodami

8) współpracuje w zespole 1)         planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań

2)         dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

3)         wspiera członków zespołu w realizacji zadań

4)         wykorzystuje opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu

5)         kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

6)         ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań

7)         wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy

8)          komunikuje się ze współpracownikami

Do wykonywania zadań zawodowych, o których mowa w ust. 2 niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych  efektów kształcenia:

MOT.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1) określa skutki oddziaływania czynników wpływających negatywnie na organizm człowieka 1)         rozróżnia rodzaje czynników materialnych tworzących środowisko pracy

2)         charakteryzuje rodzaje i stopnie zagrożenia spowodowane działaniem czynników środowiska pracy

3)          wskazuje źródła czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy

4)          wskazuje źródła czynników uciążliwych występujących w środowisku pracy

5)          wskazuje źródła czynników niebezpiecznych występujących w środowisku pracy

6)         rozpoznaje skutki oddziaływania czynników środowiska pracy na organizm człowieka

7)         wymienia rodzaje chorób zawodowych dla zawodów występujących w motoryzacji

8)         opisuje objawy typowych chorób zawodowych występujących w motoryzacji

2)       identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 1)         określa zagrożenia na stanowisku pracy technika pojazdów samochodowych

2)         określa sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym na stanowiskach pracy technika pojazdów samochodowych

3)      przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska występujące w motoryzacji 1)         określa zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska obowiązujące w motoryzacji

2)           wskazuje  procedury postępowania w sytuacji zagrożeń

3)         określa zasady zachowania się w przypadku pożaru

4)         rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania

5)         obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

4)      organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 1)         wskazuje zasady organizacji swojego stanowiska pracy

2)         organizuje swoje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

3)         utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy

5)      stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 1)         określa środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych technika pojazdów samochodowych

2)         określa środki ochrony zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych technika pojazdów samochodowych

3)         stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane na stanowisku pracy
technika pojazdów samochodowych

4)         używa środków ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z przeznaczeniem

5)         interpretuje informacje jakie niosą znaki bezpieczeństwa

6)         stosuje informacje znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych

MOT.06.2. Podstawy motoryzacji
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       charakteryzuje zjawiska związane z elektrycznością 1)       opisuje pole elektryczne za pomocą wielkości fizycznych

2)       opisuje zjawisko prądu elektrycznego

3)       opisuje przepływ prądu w ciałach stałych, cieczach i gazach

4)       opisuje przepływ prądu w półprzewodnikach

5)       opisuje przebieg prądu przemiennego

6)       posługuje się wielkościami i ich jednostkami charakteryzującymi prąd elektryczny stały i przemienny

2)       charakteryzuje zjawiska związane z elektromagnetyzmem 1)       opisuje pole magnetyczne za pomocą wielkości fizycznych

2)       opisuje zjawisko elektromagnetyzmu

3)       posługuje się wielkościami fizycznymi ich jednostkami do opisu elektromagnetyzmu

3)       klasyfikuje materiały pod względem właściwości elektrycznych i magnetycznych 1)       charakteryzuje własności elektryczne i zastosowania: przewodników, półprzewodników, dielektryków, nadprzewodników

2)       charakteryzuje własności magnetyczne i zastosowania: ferromagnetyków, diamagnetyków, paramagnetyków

3)       wymienia materiały pod względem właściwości elektrycznych

4)       wymienia materiały pod względem właściwości magnetycznych

4)       stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych 1)         posługuje się prawem Ohma

2)         posługuje się prawami Kirchhoffa

3)         wyznacza rezystancje zastępczą obwodu

4)         wyznacza pojemność zastępczą obwodu

5)       rozróżnia elementy obwodów elektrycznych i układów elektronicznych 1)       rozpoznaje elementy obwodów elektrycznych na rysunku, na podstawie dokumentacji oraz w postaci rzeczywistej tj.: rezystory, kondensatory i potencjometry, termistory, bimetale, fotorezystory, cewki i przekaźniki

2)       rozpoznaje elementy układów elektronicznych: na rysunku, na podstawie dokumentacji oraz w postaci rzeczywistej: diody, tranzystory, elementy przełączające układy scalone i elementyoptoelektroniczne

6)       rozróżnia układy elektryczne i elektroniczne 1)       przedstawia działanie i zastosowanie obwodów elektrycznych

2)       przedstawia działanie i zastosowanie układów elektronicznych: wzmacniających, prostujących, stabilizujących, przetwarzających

7)       rozróżnia maszyny i urządzenia elektryczne 1)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie silnika elektrycznego AC i DC

2)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie prądnicy prądy stałego i przemiennego

3)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie akumulatora

4)       rozróżnia rodzaje akumulatorów

8)       przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego 1)       stosuje normy techniczne, branżowe i europejskie w rysunku technicznym

2)       odczytuje informacje zawarte na rysunkach technicznych

3)       wykonuje rzutowanie, przekroje, wymiarowanie części maszyn i rysunki aksonometryczne

4)       wykonuje szkice elementów konstrukcyjnych pojazdu

5)       posługuje się rysunkami wykonawczymi, złożeniowymi, montażowymi

6)       posługuje się rysunkami technicznymi z wykorzystaniem technik komputerowych

9)       posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń 1)       rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej części maszyn

2)       odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej dotyczące maszyn i urządzeń

3)       wykorzystuje dokumentację konstrukcyjną, eksploatacyjną i naprawczą maszyn i urządzeń podczas wykonywania zadań zawodowych

10)   rozróżnia części maszyn i urządzeń 1)         określa przeznaczenie osi i wałów

2)         wyjaśnia budowę i przeznaczenie łożysk ślizgowych i tocznych

3)         wyjaśnia budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców

4)         rozróżnia przekładnie mechaniczne

5)         wyjaśnia budowę i zasadę działania oraz przeznaczenie przekładni mechanicznych

6)         wyjaśnia budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego

7)         rozpoznaje objawy zużycia części maszyn i urządzeń

8)         rozpoznaje w dokumentacji technicznej poszczególne części maszyn i urządzeń

11)  rozróżnia maszyny i urządzenia 1)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie silników

2)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie sprężarek i pomp

3)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie napędów hydraulicznych i mechanizmów pneumatycznych

12)   charakteryzuje rodzaje połączeń 1)         rozróżnia rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych

2)         rozpoznaje właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe połączeń rozłącznych i nierozłącznych

3)         stosuje technologie stosowane do wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych

4)         dobiera rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych zależnie od cech konstrukcyjnych maszyn i urządzeń

13)   przestrzega zasad tolerancji i pasowań 1)       objaśnia pojęcia tolerancji i pasowań

2)       dobiera tolerancje i pasowania do charakteru współpracujących części

3)       rozpoznaje oznaczenia wymiarów tolerowanych

4)       oblicza tolerancje wymiarowe i parametry pasowań

5)       stosuje zasady tolerancji wymiarów kształtu i położenia

6)        określa parametry geometrycznej struktury powierzchni i kształtu części maszyn

14)   rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne 1)    identyfikuje na podstawie oznaczeń materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

2)    określa właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych

3)    określa właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych

4)    określa właściwości i zastosowanie metali i ich stopów

5)    określa właściwości olejów i smarów oraz ich zastosowania

6)     określa właściwości cieczy smarująco-chłodzących i ich przeznaczenie

7)     dobiera materiały eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach na podstawie katalogów do ich przeznaczenia

15)  dobiera sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów 1)         stosuje zasady składowania materiałów

2)         przygotowuje stanowisko składowania i magazynowania materiałów

3)         wyjaśnia budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego

4)         dobiera sposób i środki transportu do rodzaju transportowanego materiału

5)         stosuje zasady składowania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska

6)         posługuje się środkami transportu wewnętrznego podczas wykonywania zadań zawodowych

16)   stosuje metody ochrony przed korozją 1)    rozpoznaje i opisuje rodzaje korozji

2)    wyjaśnia przyczyny powstawania korozji

3)    rozpoznaje objawy korozji

4)    identyfikuje miejsce uszkodzone przez korozję

5)    rozpoznaje różne sposoby ochrony przed korozją

6)    rozróżnia rodzaje powłok ochronnych i techniki ich nanoszenia

7)    dobiera środki do konserwacji pojazdu

8)    dobiera narzędzia i przyrządy do nanoszenia powłok ochronnych

9)    wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne elementów pojazdu

17)  rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń 1)       rozróżnia techniki i metody tj.: odlewania

obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, przetwórstwa tworzyw sztucznych, innowacyjne

2)       podaje zastosowanie poszczególnych technik wytwarzania

18)  rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej 1)         rozróżnia urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej

2)         rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki maszynowej

3)          wykorzystuje maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania operacji obróbki ręcznej lub maszynowej

19)  rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas diagnostyki, obsługi i naprawy 1)       rozróżnia właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych

2)       rozróżnia przyrządy do pomiarów wymiarów geometrycznych

3)       rozróżnia przyrządy do pomiaru siły i momentu

4)       rozróżnia przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych

5)       rozróżnia przyrządy do pomiaru ciśnienia

6)       rozróżnia przyrządy do pomiaru temperatury

20)  wykonuje pomiary warsztatowe: 1)         rozróżnia metody pomiarów warsztatowych;

2)         rozróżnia błędy pomiarowe

3)         dobiera metodę pomiarową w zależności od rodzaju i wielkości mierzonego przedmiotu

4)         dobiera przyrządy i narzędzia do wykonywania pomiarów warsztatowych

5)         przeprowadza pomiary warsztatowe wybranych części pojazdów samochodowych

6)         porównuje wyniki pomiarów warsztatowych z wzorcem lub danymi w dokumentacji technicznej

7)         określa zasady użytkowania i przechowywania narzędzi i przyrządów pomiarowych

8)          zabezpiecza przyrządy pomiarowe

21)  stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami 1)         stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym

2)         interpretuje znaczenie nadawanych sygnałów drogowych

3)         stosuje się do oznakowania poziomego i pionowego dróg

4)         przewiduje skutki zachowania innych uczestników ruchu drogowego

5)         przestrzega zasad kierowania pojazdami

22)  wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdów  samochodowych  w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kat. B 1)         przeprowadza czynności obsługi codziennej okresowej

2)         porównuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych pojazdów z wartościami zalecanymi przez producenta

3)         organizuje miejsce pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii

4)         stosuje zasady prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych zgodnie z wymaganiami prawa jazdy

23)  stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych 1)         używa programy komputerowe do doboru części pojazdów samochodowych

2)         używa programy komputerowe zawierające informacje techniczne o pojazdach samochodowych

3)         wykorzystuje programy komputerowe w procesie nauki przepisów o ruchu drogowym

24)   rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych 1)       wymienia cele normalizacji krajowej

2)       podaje definicje i cechy normy

3)       rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej

4)       korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm
i procedur oceny zgodności

MOT.06.3. Użytkowanie pojazdów samochodowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    określa zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych 1)       klasyfikuje pojazdy samochodowe

2)       klasyfikuje zespoły i podzespoły pojazdów  samochodowych

3)        określa/charakteryzuje budowę tradycyjnych i alternatywnych  źródeł napędu pojazdów  samochodowych: spalinowych,  elektrycznych, hybrydowych

4)       określa/charakteryzuje budowę i zadania układów napędowych

5)       określa/charakteryzuje budowę i zadania układów hamulcowych

6)       określa/charakteryzuje budowę i zadania układów kierowniczych

7)       określa/charakteryzuje budowę i zadania układów jezdnych

8)       określa/charakteryzuje budowę i zadania układów elektrycznych

9)       określa/charakteryzuje budowę i zadania układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy

10)  określa/charakteryzuje budowę i zadania nadwozi i ram

2)  określa zasady działania podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych 1)      określa zasadę działania tradycyjnych i alternatywnych  źródeł napędu pojazdów  samochodowych: spalinowych, elektrycznych, hybrydowych

2)      określa zasadę działania układów napędowych

3)      określa zasadę działania układów hamulcowych

4)      określa zasadę działania układów kierowniczych

5)      określa zasadę działania układów jezdnych

6)      określa zasadę działania układów elektrycznych

7)      określa zasadę działania układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy

3)  określa zasady eksploatacji pojazdów samochodowych 1)        określa wymagania jakie musi spełniać pojazd samochodowy w trakcie eksploatacji

2)       przedstawia czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdu

3)       rozróżnia rodzaje zużycia eksploatacyjnego pojazdów samochodowych

4)       dobiera samochodowe materiały konserwacyjne i eksploatacyjne

5)       określa sposoby zapobiegania nadmiernemu zużyciu eksploatacyjnemu pojazdów samochodowych

6)       stosuje zasady eksploatacji pojazdów samochodowych

MOT.06.4. Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    sporządza dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1)         wymienia rodzaje dokumentacji związanej z przyjęciem pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy

2)         identyfikuje pojazd samochodowy przekazany do obsługi i naprawy na podstawie tabliczki znamionowej i numeru VIN pojazdu, dowodu rejestracyjnego

3)         wypełnia formularz przyjęcia pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy;

4)         wypełnia zlecenie serwisowe

5)         sporządza dokumentację gwarancyjną i pogwarancyjną

6)         posługuje się oprogramowaniem komputerowym podczas opracowywania dokumentacji serwisowej

2) ustala z klientem zakres oraz terminy obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1)         ustala z klientem zakres wykonania prac obsługowo – naprawczych

2)         określa czynności wchodzące w zakres przeglądu obsługowo – naprawczego w oparciu o wskazania zawarte w instrukcji obsługi pojazdów samochodowych

3)         ustala czas wykonania usług w zależności od pracochłonności prac oraz obłożenia serwisu

4)         sporządza kosztorys diagnostyki i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

5)          dobiera w uzgodnieniu z klientem zakres usług obsługowo – naprawczych

3) posługuje się dokumentacją techniczną podczas obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1)         wypełnia dokumentację techniczną wykorzystywaną w procesie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

2)         korzysta z danych katalogowych i serwisowo naprawczych w procesie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

3)         korzysta z elektronicznych katalogów podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz danych serwisowo – naprawczych

4) analizuje przyczyny uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 1)         określa czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdów samochodowych

2)         określa objawy nadmiernego zużycia podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3)         określa objawy uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

4)         ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych, ich podzespołów i zespołów z wykorzystaniem metod organoleptycznych

5)         dobiera urządzenia, przyrządy i narzędzia do wykonania oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych

6)         posługuje się urządzeniami, przyrządami i narzędziami podczas przeprowadzania oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych

7)         dobiera specjalistyczne programy komputerowe i platformy internetowe wspomagające ocenę stanu technicznego pojazdów samochodowych

8)         korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych i platform internetowych wspomagających ocenę stanu technicznego pojazdów samochodowych

9)         interpretuje wyniki badań diagnostycznych;

10)     określa przyczyny uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych w oparciu o wyniki badań diagnostycznych

5) sporządza kosztorys obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1)         gromadzi informacje, które powinien zawierać kompletny kosztorys

2)         dobiera części zamienne do naprawy pojazdów samochodowych

3)         ustala cenę części zamiennych na podstawie cennika uwzględniając części oryginalne i / lub zamienniki

4)         korzysta z norm czasowych czynności naprawczych pojazdów samochodowych

5)         kalkuluje czasochłonność i pracochłonność zaplanowanych prac obsługowo – naprawczych

6)         korzysta z cenników czynności obsługowych i naprawczych pojazdów samochodowych

7)         rozróżnia ceny netto, brutto oraz podatek VAT

8)         oblicza ceny netto, brutto oraz podatek VAT

9)         oblicza koszt wykonania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych z uwzględnieniem użytych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, normaliów oraz robocizny

10)     posługuje się oprogramowaniem komputerowym w celu sporządzenia kompletnego kosztorysu naprawy

11)     wprowadza dane dotyczące obsługiwanego i naprawianego pojazdów samochodowych do bazy danych serwisowych

6) przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych 1)         stosuje zasady doboru materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

2)         rozróżnia dokumenty związane z przychodem i rozchodem magazynowym

3)         wypełnia dokumenty związane z przychodem i rozchodem magazynowym

4)         stosuje zasady normalizacji w doborze części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

5)         omawia sposoby magazynowania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych z uwzględnieniem materiałów niebezpiecznych

6)         rozróżnia zużyte części zamienne i materiały eksploatacyjne, które można poddać recyklingowi

7)         dokonuje selekcji i bezpiecznego magazynowania odpadów użytkowych

8)         prowadzi ilościową i jakościową ewidencję odpadów

7) wprowadza rozwiązania organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1)              rozróżnia metody badań jakości pracy serwisu samochodowego

2)              opracowuje przykładowe ankiety dotyczące jakości przeprowadzanych usług

3)              analizuje potrzeby dodatkowego wyposażenia stanowisk pracy w celu poprawienia efektywności i jakości obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

4)              ocenia jakość usług w serwisie na podstawie ankiet oraz rozmów z klientami

a)

b)

c)

MOT.06.5. Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1) przestrzega zasad kontaktów z klientami 1)         określa zadania biura obsługi klienta serwisu samochodowego

2)         stosuje standardy serwisowe w trakcie przyjmowania pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy

3)         rozróżnia techniki komunikowania się z klientem oraz prowadzenia negocjacji

4)         prowadzi rozmowę z klientem podczas przyjęcia pojazdów samochodowych do serwisu i jego wydania

5)         stosuje techniki komunikowania się z klientem oraz prowadzenia negocjacji

6)         opracowuje terminarz wizyt w serwisie samochodowym

7)         stosuje standardy serwisowe w trakcie wydawania pojazdu po obsłudze i naprawie

8)         rozróżnia metody badań zadowolenia klienta z wykonanej obsługi i naprawy

9)         przeprowadza badania zadowolenia klienta z wykonanej obsługi i naprawy wybraną metodą

10)     posługuje się elektroniczną bazą danych klientów i obsługiwanych pojazdów samochodowych

2) ustala organizację pracy w stacjach obsługi i naprawy pojazdów 1)         rozróżnia poszczególne strefy w stacji obsługi i naprawy pojazdów

2)         charakteryzuje stanowiska i wyposażenie stacji obsługi pojazdów samochodowych

3)         określa zdolność przerobową serwisu

4)         dobiera stanowiska pracy do wykonania zleconej obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

5)         przydziela prace z zakresu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych zespołowi pracowników

3) kontroluje przebieg i podejmuje decyzje związane z procesem obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1)         sprawdza zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesunięciem na stanowisku pracy

2)         ocenia prawidłowość wykonywania prac na poszczególnych stanowiskach pracy

3)         kontroluje dobór części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

4)         nadzoruje proces obrotu częściami do naprawy

5)         podejmuje decyzje związane z wykonaniem dodatkowych badań lub czynności obsługowo – naprawczych pojazdów samochodowych

6)         podejmuje decyzje o zakończeniu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

7)         ocenia przebieg procesu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

8)         kontroluje ład i porządek na stanowisku pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników

4) kontroluje poprawność wykonania obsługi i napraw 1)              rozróżnia kryteria oceny jakości wykonanych zadań

2)              dobiera kryteria oceny jakości wykonanych zadań

3)              ocenia jakość wykonanych zadań zleconych na poszczególnych stanowiskach pracy

4)              dokonuje analizy wyników przeprowadzonej kontroli poprawności wykonanej obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

5) nadzoruje obsługę codzienną i konserwację maszyn oraz urządzeń stosowanych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1)         sprawdza przygotowanie maszyn i urządzeń do codziennego użytku

2)         kwalifikuje maszyny i urządzenia do wycofania z eksploatacji

3)         wskazuje zakres konserwacji maszyny i urządzenia stosowane do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych zgodnie z ustalonym harmonogramem

4)         sprawdza zabezpieczenie maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych po ich wykorzystaniu przed zniszczeniem

MOT.06.6. Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1) przestrzega wymagań dotyczących organizacji i wyposażenia stacji kontroli pojazdów2) przestrzega wymagań dotyczących zakresu kontroli podczas badania technicznego pojazdu 1)         wymienia akty normatywne określające wymagania w stosunku do kontroli pojazdów samochodowych oraz stacji kontroli pojazdów

2)         stosuje podstawowe pojęcia z diagnostyki technicznej

3)         wymienia warunki techniczne oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia jakie musi spełnić pojazd samochodowy by został zarejestrowany

4)         określa zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

5)         określa wymagania jakie wymagania powinna spełniać stacja kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów

6)         określa cel, przedmiot, zakres i rodzaj badań technicznych pojazdów

7)          określa obowiązki stacji kontroli pojazdów

8)          określa uprawnienia stacji kontroli pojazdów

9)          dobiera kolejności postępowania, podczas badań na terenie stacji kontroli pojazdów

10)     określa odpowiednią lokalizację i organizację stanowisk kontrolno-pomiarowych w stacji kontroli pojazdów oraz w serwisie pojazdów

2) przeprowadza badania techniczne pojazdów 1)         stosuje czynności kontrolne podczas badań technicznych pojazdów samochodowych

2)         dobiera kryteria oceny organoleptycznej wymagających szczególnej kontroli prawidłowości i stanu technicznego pojazdów samochodowych

3)         stosuje zasady ustalania wyniku badania i tryb postępowania w przypadkach wątpliwych

4)         przestrzega wymagań dotyczących zasad kontroli pojazdów samochodowych

5)         przestrzega wytycznych dotyczących oceny usterek podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu

6)         stosuje różne ustalone metody oceny stanu technicznego podczas przeprowadzania badania pojazdu

7)         wymienia przedmiot i zakres badania technicznego pojazdu

8)         wymienia czynności kontrolne metody oceny stanu technicznego pojazdu

9)         rozróżnia usterki drobne oraz usterki istotne i zagrażające bezpieczeństwu

10)     kontroluje stan techniczny, układu jezdnego, podwozia i zawieszenia, układów hamulcowych

11)     kontroluje prawidłowości działania świateł i oświetlenia

12)     kontroluje działania elementów związanych z ochroną środowiska, emisji spalin i hałasu

13)     korzysta ze specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej oraz ze specjalnego oprogramowania komputerowego podczas badań technicznych pojazdu

14)     wykonuje pomiary na samochodowej linii diagnostycznej

15)     stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenie stacji kontroli pojazdów oraz w trakcie wykonywania pomiarów i badań

3) ocenia stan techniczny układów i zespołów pojazdów samochodowych 1)         ocenia stan techniczny, układu jezdnego, podwozia i zawieszenia

2)         ocenia stan techniczny układów hamulcowych

3)         ocenia prawidłowości działania świateł i oświetlenia

4)         ocenia działania elementów związanych z ochroną środowiska, emisji spalin i hałasu

5)         korzysta ze specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej podczas oceny stanu technicznego badanego pojazdów samochodowych

6)         analizuje wartości parametrów stanu w porównaniu z podanymi przez producenta w instrukcjach eksploatacji pojazdu oraz z przepisami

4) weryfikuje stan techniczny pojazdu podczas okresowego badania technicznego 1)         przyjmuje zlecenie na przeprowadzenie okresowego badania technicznego pojazdu metodami diagnostycznymi

2)         kwalifikuje pojazd oraz jego zespoły do regulacji naprawy, konserwacji lub całkowitej kasacji pojazdu

3)         wymienia zakres koniecznych napraw lub konserwacji pojazdu

4)         decyduje o dopuszczenie lub odmowie dopuszczenia pojazdu do ruchu

5)         uzasadnia decyzję o niedopuszczeniu pojazdu do ruchu

5) prowadzi ewidencję przeprowadzonych badań technicznych 1)       określa zakres i zakres działania Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

2)       stosuje przepisy o ochronie danych osobowych

3)       zapisuje informacje uzyskane od klienta w dokumencie przyjęcia pojazdu do badania technicznego pojazdu

4)       obsługuje programy komputerowe wspomagające proces przeprowadzania badań technicznych pojazdów

6) prowadzi rozliczenie finansowe usług diagnostycznych 1)       wprowadza wyniki badań diagnostycznych pojazdu do bazy danych

2)       obsługuje program sprzedażowy

3)       korzysta z cennika stacji diagnostycznej

4)       korzysta z taryfikatorów i użytkowych programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań

5)       sporządza kosztorys usługi diagnostycznej pojazdów samochodowych

6)       wystawia ręcznie lub komputerowo dokument sprzedaży

MOT.06.7.Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych:

d)       ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem

e)       z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie

f)        z dokumentacją związaną z danym zawodem

a)       z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1)       rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:

f)        czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

g)       narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych

h)       procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych

i)         formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

a)       świadczonych usług, w tym obsługi klienta

2)    rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

b)       rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje/filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

a)       rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)

1)    określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu

2)    znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

3)    rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

4)    układa informacje w określonym porządku

3)    samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

b)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję)

a)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – wg wzoru)

1)       opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi

2)       przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

3)       wyraża i uzasadnia swoje stanowisko

4)       stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze

stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

4)    uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:

b)       reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

2)       uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

3)       wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

4)       prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi

5)       stosuje zwroty i formy grzecznościowe

dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

5)    zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)    przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)

2)       przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym

3)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym

przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację

6)    wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową:

a)       wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauką języka

b)       współdziała w grupie

c)       korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

1)       korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego

2)       współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe

3)       korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)       identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy

5)       wykorzystuje kontekst (tam gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa

6)       upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

MOT.06.8. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)     przestrzega zasad kultury i etyki 1)         wymienia uniwersalne zasady etyki

2)         wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna

3)         podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych

4)         wyjaśnia na czym polega zachowanie etyczne w zawodzie

5)         wskazuje przykłady zachowań etycznych w zawodzie

6)         okazuje szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy

7)         stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania

8)          przestrzega tajemnicy zawodowej

2) planuje wykonanie zadania 1)         planuje czynności w ramach czasu pracy

2)         określa czas realizacji zadań

3)         planuje pracę zespołu

4)         realizuje działania w wyznaczonym czasie

5)         monitoruje realizację zaplanowanych działań

6)         dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań

7)         dokonuje samooceny

3) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany 1)         podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia społecznego i gospodarczego

2)         wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia skutki jej wprowadzenia

3)         proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

4)       korzysta z różnych źródeł informacji

5)       samodzielnie planuje, realizuje i demonstruje proste działania

4) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 1)         wymienia przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej

2)         wymienia techniki radzenia sobie ze stresem

3)         przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze stresem

4)         opisuje sytuacje wywołujące stres

5) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 1)         podaje umiejętności i kompetencje niezbędne w swoim środowisku pracy w zawodzie technik pojazdów samochodowych

2)         wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu cywilizacyjnego

3)         opisuje możliwą dalszą ścieżkę rozwoju i awansu zawodowego

6) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów 1)         opisuje sposób wykonania czynności w celu uniknięcia wystąpienia niepożądanych zdarzeń

2)          rozwiązuje problemy różnymi technikami i metodami

MOT.06.9.Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 1)      przygotowuje zadania zespołu do realizacji

2)      pokazuje wzorce w celu wykonania zadania

3)      przydziela zadania członkom zespołu

2)    dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 1)      ocenia przydatność poszczególnych członków zespołu do wykonania zadania

2)      rozdziela zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu

3)    kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 1)      ustala kolejność wykonywania zadań

2)      określa sposoby monitorowania proces wykonywania zadań

3)      wydaje dyspozycje osobom wykonującym poszczególne zadania

4)    określa jakość wykonania przydzielonych zadań 1)      ustala sposoby kontroli pracy zespołu

2)      ocenia pracę poszczególnych członków zespołu

3)      udziela informacji zwrotnej w celu prawidłowego wykonania przydzielonych zadań

5)    wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakości pracy 1)      dokonuje analizy rozwiązań technicznych i organizacyjnych warunków i jakości pracy

2)      proponuje rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu poprawę warunków i jakości pracy

3)      dokonuje prostych modernizacji stanowiska pracy

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE:

 MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
MOT.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
MOT.05.2.Podstawy motoryzacji 200
MOT.05.3 Przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych 210
MOT.05.4.Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 120
MOT.05.5. Wykonywanie napraw pojazdów samochodowych. 240
MOT.05.6. Język obcy  zawodowy 30
MOT.05.7. Kompetencje personalne i społeczne 30
Razem: 860

 

Kwalifikacja MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
MOT.06.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
MOT.06.2. Podstawy motoryzacji 200
MOT.06.3. Użytkowanie pojazdów samochodowych 60
MOT.06.4.Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 60
MOT.06.5.Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 60
MOT.06.6.Wykonywanie badań technicznych pojazdów samochodowych 60
MOT.06.7 Język obcy  zawodowy 30
MOT.06.8. Kompetencje personalne i społeczne 30
MOT.06.9. Organizacja pracy małych zespołów 15
Razem liczba godz. 545
Skip to content Click to listen highlighted text!