Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

opis zawodu_mechanik motocyklowy

Mechanik  motocyklowy 723107

W trakcie nauki zdobywasz umiejętności diagnozowania stanu technicznego, obsługiwania, użytkowania, naprawiania motocykli oraz uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia motocykli w zakresie kategorii A2 (o mocy silnika nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy maksymalnej do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM ). Do wykonywania wymienionych wyżej zadań zawodowych jesteś przygotowywany w ramach kształcenia teoretycznego w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne środki i pomoce dydaktyczne oraz praktycznego w warsztatach szkolnych i serwisach motocyklowych wyposażonych w nowoczesne urządzenia diagnostyczne do diagnozowania silnika, układów i osprzętu elektroniczno-elektrycznego motocykli. Odbywasz bezpłatne szkolenie (teoretyczne w ramach zajęć lekcyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy motocyklem w zakresie kategorii A2 prawa jazdy), umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii A2. Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku obcym w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowej:

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.04. diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych:

  • diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;
  • obsługiwania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:

 

MOT.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)     rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 1)     wymienia akty normatywne określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2)     wyjaśnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

3)     określa zakres i cel działań ochrony środowiska w środowisku pracy

4)     opisuje pojęcia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

5)     wymienia akty prawa obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej związane z ochroną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska

6)     omawia regulaminy i instrukcje wewnątrzzakładowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

2) klasyfikuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce: 1)     wskazuje instytucje oraz służby sprawujące nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

2)     opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb sprawujących nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

3)     wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

3) analizuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1)     wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2)     wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3)     wymienia środki prawne możliwe do zastosowania w sytuacji naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

4)     wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków przez pracownika i pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

5)     wskazuje rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

6)     wskazuje prawa pracownika, który zachorował na chorobę zawodową

4) określa skutki oddziaływania czynników wpływających negatywnie na organizm człowieka 1)     wymienia rodzaje czynników materialnych tworzących środowisko pracy

2)     rozpoznaje rodzaje i stopnie zagrożenia spowodowane działaniem czynników środowiska pracy

3)     rozróżnia źródła czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy

4)     rozróżnia źródła czynników uciążliwych występujących w środowisku pracy

5)     rozróżnia źródła czynników niebezpiecznych występujących w środowisku pracy

6)     opisuje skutki oddziaływania czynników środowiska pracy na organizm człowieka

7)     wymienia rodzaje chorób zawodowych dla zawodów występujących w motoryzacji

5) identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 1)     określa zagrożenia na stanowisku pracy

2)     określa sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym na stanowiskach pracy mechanika motocyklowego

3)     przeciwdziała zagrożeniom istniejącym na zajmowanym stanowisku pracy mechanika motocyklowego

6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska występujące w motoryzacji 1)     określa zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska obowiązujące w motoryzacji

2)     przestrzega procedur w sytuacji zagrożeń

3)     określa zasady zachowania się w przypadku pożaru

4)     rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania

5)     obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
1)     określa zasady organizacji stanowiska pracy mechanika motocyklowego

2)     dobiera narzędzia, przyrządy i sprzęt do organizacji stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

3)     utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 1)     określa środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych mechanika motocyklowego

2)     określa środki ochrony zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych mechanika motocyklowego

3)     rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane na stanowisku pracy mechanika motocyklowego

4)     stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z przeznaczeniem

5)     określa znaczenie znaków bezpieczeństwa stosowanych na stanowiskach pracy mechanika motocyklowego

6)     stosuje informacje znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych stosowanych w motoryzacji

9) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy 1)     określa procedury pierwszej pomocy w sytuacji wypadku przy pracy

2)      wskazuje sposoby zabezpieczenia miejsca wypadku

3)      wskazuje sposoby i metody powiadamiania służb ratunkowych o zagrożeniu zdrowia i życia

4)     wskazuje sposoby udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanemu

MOT.04.2. Podstawy motoryzacji
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    opisuje zjawiska związane z elektrycznością 1)    opisuje pole elektryczne za pomocą wielkości fizycznych

2)    opisuje zjawisko prądu elektrycznego

3)    opisuje przepływ prądu w ciałach stałych, cieczach i gazach

4)    opisuje przepływ prądu w półprzewodnikach.

5)    opisuje przebieg prądu przemiennego

6)    posługuje się wielkościami i ich jednostkami charakteryzującymi prąd elektryczny stały i przemienny.

2)       opisuje zjawiska związane z elektromagnetyzmem 1)   opisuje pole magnetyczne za pomocą wielkości fizycznych

2)   opisuje zjawisko elektromagnetyzmu

3)   posługuje się wielkościami fizycznymi i ich jednostkami do opisu elektromagnetyzmu

3)       klasyfikuje materiały pod względem właściwości elektrycznych i magnetycznych 1)    określa własności elektryczne i zastosowania: przewodników, półprzewodników, dielektryków, nadprzewodników

2)    określa własności magnetyczne i zastosowania: ferromagnetyków, diamagnetyków, paramagnetyków

4) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych:    1)     posługuje się prawem Ohma

2)     posługuje się prawami Kirchhoffa

3)     wyznacza opór zastępczy obwodu

4)     wyznacza pojemność zastępczą obwodu

5)     rozróżnia elementy obwodów elektrycznych i układów elektronicznych: 1)    rozpoznaje elementy obwodów elektrycznych na rysunku, na podstawie dokumentacji i organoleptycznie (tj.: rezystory, kondensatory i potencjometry; termistory, bimetale; fotorezystory; cewki i przekaźniki)

2)    rozpoznaje elementy układów elektronicznych: na rysunku, na podstawie dokumentacji i organoleptycznie: diody, tranzystory, elementy przełączające i optoelektroniczne

6)    rozróżnia układy elektryczne i elektroniczne 1)     opisuje działanie i zastosowanie obwodów elektrycznych

2)     opisuje działanie i zastosowanie układów elektronicznych: wzmacniających, prostujących, stabilizujących, przetwarzających

7)       rozróżnia maszyny i urządzenia elektryczne 1)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie silnika elektrycznego AC i DC

2)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie prądnicy prądy stałego i przemiennego.

3)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie akumulatora

4)       rozróżnia rodzaje akumulatorów

8)       przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego 1)       przestrzega norm technicznych, branżowych, europejskich stosowanych w rysunku technicznym

2)       odczytuje informacje zawarte na rysunkach technicznych

3)       wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie części maszyn

4)       wykonuje szkice elementów konstrukcyjnych pojazdu

5)       posługuje się rysunkami wykonawczymi, złożeniowymi, montażowymi

6)       sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych

9)       posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń 1)       rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej części maszyn

2)       odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej dotyczące maszyn i urządzeń

3)       wykorzystuje dokumentację konstrukcyjną, eksploatacyjną i naprawczą maszyn i urządzeń podczas wykonywania zadań zawodowych

10)   Klasyfikuje części maszyn i urządzeń motocyklowych oraz opisuje budowę i ich zastosowanie. 1)        określa przeznaczenie osi i wałów

2)        wyjaśnia budowę i przeznaczenie łożysk ślizgowych i tocznych

3)        wyjaśnia budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców

4)        rozróżnia przekładnie mechaniczne

5)        wyjaśnia budowę i zasadę działania oraz przeznaczenie przekładni mechanicznych

6)        wyjaśnia budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego

7)        rozpoznaje objawy zużycia części maszyn i urządzeń

8)        rozpoznaje w dokumentacji technicznej poszczególne części maszyn i urządzeń

11)  rozróżnia maszyny i urządzenia 1)       opisuje budowę i określa zasadę działania silników

2)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie sprężarek i pomp

3)       wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie napędów hydraulicznych i mechanizmów pneumatycznych

12)   charakteryzuje rodzaje połączeń    1)     rozróżnia rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych

2)     określa właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe połączeń rozłącznych i nierozłącznych

3)     opisuje technologie do wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych

4)     dobiera rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych zależnie od cech konstrukcyjnych maszyn i urządzeń

13)   przestrzega zasad tolerancji i pasowań 1)       określa pojęcia tolerancji i pasowań

2)       dobiera tolerancje i pasowania do charakteru współpracujących części

3)       rozpoznaje oznaczenia wymiarów tolerowanych

4)       oblicza tolerancje wymiarowe i parametry pasowań

5)       stosuje zasady tolerancji wymiarów kształtu i położenia

6)        omawia klasy dokładności wykonania części maszyn

14)   rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne   1)   identyfikuje na podstawie oznaczeń materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

2)   wskazuje właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych

3)   wskazuje właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych

4)   wskazuje właściwości i zastosowanie metali i ich stopów

5)   wskazuje właściwości olejów i smarów oraz ich zastosowania

6)   wskazuje właściwości cieczy smarująco-chłodzących i ich przeznaczenie

7)   dobiera materiały eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach na podstawie katalogów do ich przeznaczenia

15)  dobiera sposoby transportu wewnętrznego
i składowania materiałów
1)     określa zasady składowania materiałów

2)      wymienia środki transportu wewnętrznego

3)     organizuje stanowisko składowania i magazynowania materiałów

4)     wyjaśnia budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego

5)     dobiera sposób i środki transportu do rodzaju transportowanego materiału

6)     stosuje zasady składowania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska

7)     posługuje się środkami transportu wewnętrznego podczas wykonywania zadań zawodowych

16)   stosuje metody ochrony przed korozją   1)   opisuje rodzaje korozji

2)   określa przyczyny powstawania korozji

3)   rozpoznaje rodzaje korozji

4)   identyfikuje miejsce uszkodzone przez korozję

5)   określa sposoby ochrony przed korozją

6)   rozróżnia rodzaje powłok ochronnych i techniki ich nanoszenia

7)   dobiera środki do konserwacji pojazdu

8)   dobiera narzędzia i przyrządy do nanoszenia powłok ochronnych

9)   wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne elementów pojazdu

17)  rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń 1)          opisuje techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń w tym: odlewanie, obróbka plastyczna, skrawanie przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz inne

2)          określa zastosowanie poszczególnych technik wytwarzania części maszyn i urządzeń

18)  dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej 1)    opisuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej

2)    klasyfikuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej

3)    rozróżnia elementy maszyn i urządzeń do obróbki ręcznej i maszynowej

4)    dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonywania określonej obróbki

19)  rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas diagnostyki, obsługi i naprawy    1)    określa właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych

2)    rozróżnia przyrządy do pomiarów wymiarów geometrycznych

3)    rozróżnia przyrządy do pomiaru siły i momentu

4)    rozróżnia przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych

5)    rozróżnia przyrządy do pomiaru ciśnienia i temperatury

6)    rozróżnia przyrządy do pomiaru cieczy eksploatacyjnych

20)  wykonuje pomiary warsztatowe    1)     opisuje metody pomiarów warsztatowych.

2)     rozróżnia błędy pomiarowe

3)     dobiera metodę pomiarową w zależności od rodzaju i wielkości mierzonego przedmiotu

4)     dobiera przyrządy i narzędzia do wykonywania pomiarów warsztatowych

5)     przeprowadza pomiary warsztatowe wybranych części pojazdów motocyklowych

6)     porównuje wyniki pomiarów warsztatowych z wzorcem lub danymi w dokumentacji technicznej

7)     określa zasady użytkowania i przechowywania narzędzi i przyrządów pomiarowych

8)     zabezpiecza przyrządy pomiarowe

21)  stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami    1)    stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym

2)    interpretuje znaczenie nadawanych sygnałów drogowych

3)    stosuje się do oznakowania poziomego i pionowego dróg

4)    przewiduje skutki zachowania innych uczestników ruchu drogowego

5) przestrzega zasad kierowania pojazdami

22) Wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą motocykla w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kat. A2      1)     przeprowadza czynności obsługi codziennej i okresowej

2)     porównuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych pojazdów z wartościami zalecanymi przez producenta

3)     stosuje zasady prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych zgodnie z wymaganiami prawa jazdy

23)  stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych 1)       stosuje programy komputerowe do doboru części pojazdów motocyklowych

2)       stosuje programy komputerowe zawierające informacje techniczne o pojazdach samochodowych

3)       wykorzystuje programy w procesie nauki przepisów o ruchu drogowym

24)   rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych 1) wymienia cele normalizacji krajowej

2) podaje definicję i cechy normy

3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej

4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

MOT.04.3. Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    rozróżnia pojazdy motocyklowe 1)       klasyfikuje pojazdy motocyklowe ze względu na przeznaczenie

2)       klasyfikuje pojazdy motocyklowe ze względu na budowę

3)       opisuje pojazdy motocyklowe ze względu na przeznaczenie

4)       opisuje pojazdy motocyklowe ze względu na budowę

2)    określa budowę pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów 1)       klasyfikuje silniki pojazdów motocyklowych

2)       klasyfikuje mechanizmy napędowe pojazdów motocyklowych

3)       klasyfikuje ramy pojazdów motocyklowych

4)       klasyfikuje zawieszenie i kierownicę pojazdów motocyklowych

5)       klasyfikuje hamulce pojazdów motocyklowych

6)       klasyfikuje koła pojazdów motocyklowych

7)       klasyfikuje wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów motocyklowych

8)       klasyfikuje układy bezpieczeństwa pojazdów motocyklowych

3)    wyjaśnia zasady działania i zadania podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych 1)       wyjaśnia zasady działania i zadania silników stosowanych w pojazdach motocyklowych

2)       wyjaśnia zasady działania i zadania mechanizmów napędowych pojazdów motocyklowych

3)       wyjaśnia zadania ramy pojazdów motocyklowych

4)       wyjaśnia zasady działania i zadania zawieszenia i kierownicy pojazdów motocyklowych

5)       wyjaśnia zasady działania i zadania kół i hamulców pojazdów motocyklowych

6)       wyjaśnia zasady działania i zadania wyposażenia elektrycznego pojazdów motocyklowych

7)       wyjaśnia zasady działania i zadania układów bezpieczeństwa pojazdów motocyklowych

4)    posługuje się dokumentacją przyjęcia pojazdów motocyklowych do diagnostyki 1)     rozróżnia dokumentację przyjęcia pojazdów motocyklowych do diagnostyki

2)     rozróżnia elementy składowe zlecenia serwisowego

3)     wypełnia zlecenie serwisowe na wykonanie diagnostyki pojazdów motocyklowych

4)     sporządza kartę oceny pojazdów motocyklowych

5)     sporządza dokumentację gwarancyjną i pogwarancyjną

5)    przyjmuje pojazdy motocyklowe do diagnostyki 1)     stosuje procedury serwisowe w trakcie przyjmowania pojazdów motocyklowych do diagnostyki

2)     pozyskuje informacje od klienta zgodnie z procedurami

3)     zapisuje informacje uzyskane od klienta w dokumentach związanych z diagnozą pojazdów motocyklowych

4)     określa czas diagnostyki pojazdów motocyklowych w oparciu o zakres diagnostyki i programy wspomagania serwisu

5)     określa koszty diagnostyki pojazdów motocyklowych w oparciu o zakres diagnostyki i programy wspomagania pracy serwisu

6)    dobiera metody diagnostyki pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów 1)     określa metody diagnostyki pojazdów motocyklowych ich podzespołów i zespołów

2)     dobiera sposób diagnostyki podzespołów

i zespołów pojazdów motocyklowych

7)    ustala zakres diagnostyki pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów 1)     określa zakres diagnostyki pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów w zależności od problemu

2)     przygotowuje plan działań diagnostycznych pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów

3)     przygotowuje harmonogram działań diagnostycznych pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów

8)    przygotowuje pojazdy motocyklowe do diagnostyki 1)     przestrzega procedur przygotowania pojazdu motocyklowego do diagnostyki

2)     oczyszcza pojazdy motocyklowe z zabrudzeń powstałych w czasie użytkowania

3)     wskazuje podzespoły i zespoły pojazdów motocyklowych podlegające diagnostyce

4)     zabezpiecza pojazdy motocyklowe przed uszkodzeniem lub niezamierzonym przesunięciem na stanowisku diagnostycznym

5)     dobiera środki i narzędzia do oczyszczania pojazdu motocyklowego z zabrudzeń powstałych w czasie użytkowania

9)    wykonuje diagnostykę pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów 1)     określa zastosowanie urządzeń , narzędzi i przyrządów do diagnostyki pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów

2)     obsługuje urządzenia i narzędzia do diagnostyki pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów zgodnie z ich instrukcją obsługi

3)     korzysta z dokumentacji technicznej podczas diagnostyki pojazdów motocyklowych ich podzespołów i zespołów,

4)     korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych i platform internetowych wspomagających diagnostykę pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów

5)     przeprowadza badania diagnostyczne pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów

6)     ustala wyniki badań diagnostycznych pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów

7)     zapisuje wyniki badań diagnostycznych pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów

8)     określa właściwe wartości parametrów diagnostycznych pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów

9)     porównuje wyniki badań diagnostycznych pojazdów motocyklowych ich podzespołów i zespołów z wartościami właściwymi

10)     interpretuje wyniki badań diagnostycznych pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów

11)     dokonuje weryfikacji części pojazdów motocyklowych pod względem ich przydatności do dalszej eksploatacji na podstawie wyników badań diagnostycznych

10) wskazuje na podstawie badań diagnostycznych przyczyny uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych 1)       określa czynniki wpływające na stan techniczny i trwałość pojazdów motocyklowych

2)       określa objawy uszkodzeń lub nadmiernego zużycia podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

3)       określa na podstawie badań diagnostycznych przyczyny nadmiernego zużycia oraz uszkodzeń podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

4)       określa na podstawie badań diagnostycznych działania zapobiegające nadmiernemu zużyciu i uszkodzeniu podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

11) przekazuje pojazdy motocyklowe po diagnostyce wraz z dokumentacją 1)     wypełnia kartę badań diagnostycznych pojazdów motocyklowych, ich podzespołów

i zespołów

2)     sporządza kosztorys diagnostyki pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów

3)     przekazuje klientowi informacje dotyczące wykonanej diagnostyki pojazdów motocyklowych

4)     wydaje dokumentację wykonanej diagnostyki pojazdów motocyklowych

5)     wydaje pojazdy motocyklowe po wykonanej diagnostyce

MOT.04.4. Obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    wypełnia dokumentację związaną z przyjęciem pojazdów motocyklowych do wykonywania obsługi i naprawy        1)            rozróżnia rodzaje dokumentacji przyjęcia pojazdów motocyklowych do obsługi i naprawy

2)            stosuje procedury przyjęcia pojazdów motocyklowych do obsługi i naprawy

3)            prowadzi rozmowę z klientem związaną z przyjęciem pojazdów motocyklowych do obsługi i naprawy

4)            określa wstępny czas i koszty wykonania obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych

5)            wypełnia zlecenie serwisowe na obsługę i naprawę pojazdów motocyklowych

6)            sporządza kartę organoleptycznej oceny stanu pojazdów motocyklowych przyjmowanych do obsługi i naprawy

2)       okalizuje uszkodzone lub zużyte podzespoły i zespoły pojazdów motocyklowych 1)     określa stan techniczny pojazdów motocyklowych, ich podzespołów i zespołów

2)     rozpoznaje zużyte lub uszkodzone podzespoły

i zespoły pojazdów motocyklowych

3)     weryfikuje części pojazdów motocyklowych

3)       dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych        1)            opisuje materiały eksploatacyjne stosowane w pojazdach motocyklowych

2)            określa ilość części, zespołów i podzespołów pojazdów motocyklowych do zamówienia

3)            korzysta z katalogów części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych pojazdów motocyklowych

4)            wypełnia zamówienie magazynowe na zespoły i podzespoły pojazdów motocyklowych

5)            dobiera do wykonania obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych oryginalne części zamienne lub ich zamienniki.

6)            dobiera materiały eksploatacyjne do wykonania obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych

4)       wykonuje obsługę pojazdów motocyklowych

z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi

1)     rozróżnia rodzaje obsługi pojazdów motocyklowych

2)     korzysta z dokumentacji technicznej podczas ustalania zakresu obsługi pojazdów motocyklowych

3)     korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych i platform internetowych podczas ustalania zakresu obsługi pojazdów motocyklowych

4)     przygotowuje podzespoły i zespoły pojazdów motocyklowych do obsługi

5)     dobiera narzędzia, urządzenia i przyrządy do wykonania obsługi pojazdów motocyklowych

6)     określa stan narzędzi, urządzeń i przyrządów do wykonywania obsługi pojazdów motocyklowych

7)     posługuje się narzędziami i przyrządami do obsługi i naprawy zespołów i podzespołów pojazdów motocyklowych zgodnie z ich przeznaczeniem

8)     przeprowadza obsługę pojazdów motocyklowych zgodnie z zakresem obsługi

9)     sprawdza prawidłowość wykonanej obsługi pojazdów motocyklowych

5)       wykonuje naprawę pojazdów motocyklowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi 1)     określa zakres naprawy podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

2)     określa zakres demontażu podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

3)     ustala kolejność demontażu i montażu podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych na podstawie dokumentacji technicznej

4)     zabezpiecza pojazdy motocyklowe przed wykonaniem demontażu i montażu

5)     wykonuje demontaż podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

6)     weryfikuje zdemontowane podzespoły i zespoły pojazdów motocyklowych

7)     dokonuje wymiany lub naprawy zdemontowanych części, podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

8)     wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

9)     posługuje się narzędziami i przyrządami zgodnie z ich przeznaczeniem podczas naprawy pojazdów motocyklowych

6)    ocenia jakość wykonanej obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych 1)       określa metody sprawdzania jakości wykonanej obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych

2)       sprawdza jakość wykonanej obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych

3)       analizuje wyniki przeprowadzonej kontroli jakości wykonanej obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych

4)       stosuje przyrządy diagnostyczne dobrane do zakresu wykonanej obsługi lub naprawy pojazdu motocyklowego

7)       przekazuje pojazdy motocyklowe po obsłudze i naprawie wraz z dokumentacją 1)       przygotowuje pojazdy motocyklowe do wydania po obsłudze i naprawie

2)       wypełnia dokumentację serwisową potwierdzającą wykonanie obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych

3)       aktualizuje informacje serwisowe w pojazdach motocyklowych (naklejki serwisowe)

4)       aktualizuje informacje serwisowe w komputerze pokładowym pojazdów motocyklowych

5)       korzysta z cenników części zamiennych pojazdów motocyklowych

6)       sporządza kosztorys obsługi i naprawy pojazdów motocyklowych z uwzględnieniem ceny netto, oraz podatku VAT

7)       wyjaśnia klientowi pozycje na fakturze za obsługę i naprawę pojazdów motocyklowych

8)       informuje klienta o gwarancji na naprawę pojazdów motocyklowych

9)       przekazuje klientowi informacje o stanie technicznym pojazdów motocyklowych

10)       wydaje pojazdy motocyklowe po wykonanej obsłudze i naprawie wraz z dokumentacją

MOT.04.5. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1) uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych:

a)       ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem

b)       z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie

c)       z dokumentacją związaną z danym zawodem

d)       z usługami świadczonymi w danym zawodzie

    1)  rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:

a)       czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

b)       narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych

c)       procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych

d)       formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

e)       świadczonych usług, w tym obsługi klienta

   2)   rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje / filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

b)       rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)

1)     określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu

2)     znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

3)     rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

4)     układa informacje w określonym porządku

3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję)

b)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – wg wzoru)

1)     opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi

2)     przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

3)     wyraża i uzasadnia swoje stanowisko

4)     stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze

5)     stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

4) uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:

a)       reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

b)       reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)     rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

2)     uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

3)     wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

4)     prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi

5)     pyta o upodobania i intencje innych osób

6)     proponuje, zachęca

7)     stosuje zwroty i formy grzecznościowe

8)     dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)     przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)

2)     przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym

3)     przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym

4)     przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację

6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową:

a)       wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem

b)       współdziała w grupie

c)       korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

d)       stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

1)     korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego

2)     współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe

3)     korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)     identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy

5)     wykorzystuje kontekst, aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa

6)     upraszcza wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

MOT.04.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1) przestrzega zasad kultury i etyki 1)            wymienia uniwersalne zasady etyki

2)            wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna

3)            podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych

4)            wyjaśnia na czym polega zachowanie etyczne w zawodzie

5)            wskazuje przykłady zachowań etycznych w zawodzie

6)            okazuje szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy

7)            stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania

8)            przestrzega tajemnicy zawodowej

2) planuje wykonanie zadania 1)            omawia czynności w ramach czasu pracy

2)            określa czas realizacji zadań

3)            planuje pracę zespołu

4)            realizuje działania w wyznaczonym czasie

5)            monitoruje realizację zaplanowanych działań

6)            dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań

7)            dokonuje samooceny

3) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany 1)            podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia społecznego i gospodarczego

2)            wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia skutki jej wprowadzenia

3)            proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

4)       korzysta z różnych źródeł informacji

5)       samodzielnie planuje, realizuje i demonstruje proste działania

4) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 1)            wymienia przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej

2)            wymienia techniki radzenia sobie ze stresem

3)            przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze stresem

4)            opisuje sytuacje wywołujące stres

5)        wskazuje na wybranym przykładzie z wykonywania swoich zadań zawodowych na pozytywne sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem

5) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 1)            podaje umiejętności i kompetencje niezbędne w swoim środowisku pracy w zawodzie mechanika motocyklowego

2)            wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu cywilizacyjnego

3)            omawia możliwą dalszą ścieżkę rozwoju i awansu zawodowego

4)            inicjuje nowe zadania zawodowe

6) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1)            wymienia bariery komunikacyjne

2)            nazywa rodzaje komunikatów zastosowane w zaobserwowanych sytuacjach

3)            stosuje różne rodzaje komunikatów

4)            podaje zasady poprawnej komunikacji

5)            omawia, jak rozpoznać emocje innych ludzi wyrażone gestem, mimiką, postawą ciała

6)            wskazuje sposoby eliminowania barier powstałych w procesie komunikacji

7)            określa styl komunikacji interpersonalnej na podstawie zaobserwowanych sytuacji

8)            prezentuje własne stanowisko stosując różne środki komunikacji niewerbalnej

7) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów 1)            opisuje sposób wykonania czynności w celu uniknięcia wystąpienia niepożądanych zdarzeń

2)            modyfikuje sposób wykonywania czynności uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu

3)            rozwiązuje problemy różnymi technikami i metodami

8) współpracuje w zespole 1)            planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań

2)            dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

3)            wspiera członków zespołu w realizacji zadań

4)            wykorzystuje opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu

5)            kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

6)            ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań

7)            wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy

8)            komunikuje się ze współpracownikami

Skip to content Click to listen highlighted text!