Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Opis zawodu_lakiernik samochodowy

LAKIERNIK SAMOCHODOWY                               

                            713209

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych:

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lakiernik samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych:

  • przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
  • nanoszenia powłok lakierniczych;
  • renowacji powłoki lakierowanej;
  • kontroli jakości wykonanych powłok lakierniczych.
MOT.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią  1)     wymienia akty normatywne określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy

2)     wyjaśnia znaczenie pojęć bezpieczeństwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia

3)     określa zakres i cel działań ochrony przeciwpożarowej

4)     określa zakres i cel działań dotyczących ochrony środowiska w środowisku pracy

5)     opisuje pojęcia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

6)     wymienia akty prawa obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej związane z ochroną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

7)     omawia regulaminy i instrukcje wewnątrzzakładowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce   1)     wymienia instytucje oraz służby sprawujące nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

2)     wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb sprawujących nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

3)     wskazuje instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce

3) analizuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy    1)     wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2)     wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3)     wymienia środki prawne możliwe do zastosowania w sytuacji naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

4)     wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków przez pracownika i pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

5)     wskazuje rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

6)     wskazuje prawa pracownika, który zachorował na chorobę zawodową

7)     wskazuje prawa i obowiązki pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy wynikające z przepisów prawa

4) określa skutki oddziaływania czynników wpływających negatywnie na organizm człowieka    1)     wymienia rodzaje czynników materialnych tworzących środowisko pracy

2)     rozpoznaje rodzaje i stopnie zagrożenia spowodowane działaniem czynników środowiska pracy

3)     wymienia czynniki szkodliwe występujące
w środowisku pracy

4)     rozróżnia źródła czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy

5)     wymienia czynniki uciążliwe występujące w środowisku pracy

6)     rozróżnia źródła czynników uciążliwych występujących w środowisku pracy

7)     rozróżnia źródła czynników niebezpiecznych występujących w środowisku pracy

8)     wymienia czynniki niebezpieczne występujące w środowisku pracy

9)     wymienia negatywne skutki oddziaływania czynników środowiska pracy na organizm człowieka

10)     wymienia rodzaje chorób zawodowych dla zawodów występujących w motoryzacji

11)     wymienia objawy typowych chorób zawodowych występujących w motoryzacji

5) identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych    1)     wskazuje zagrożenia na stanowisku pracy

2)     wymienia sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym na stanowiskach pracy lakiernika samochodowego

6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
występujące w motoryzacji
  1)      określa zasady i przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ochrony środowiska obowiązujące w motoryzacji

2)      przestrzega procedur postępowania w sytuacji zagrożeń

3)      określa zasady zachowania się w przypadku pożaru

4)      rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania

5)      obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

6)      przeciwdziała zagrożeniom istniejącym na stanowisku pracy lakiernika samochodowego

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiązującymi wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  1)     wymienia zasady organizacji stanowiska pracy

2)     organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

3)     utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych:    1)     rozróżnia środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych lakiernika samochodowego

2)     rozróżnia środki ochrony zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych lakiernika samochodowego

3)     stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy lakiernika samochodowego zgodnie z przeznaczeniem

4)     rozróżnia znaki i symbole bezpieczeństwa stosowane w motoryzacji

5)     stosuje się znaków: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych stosowanych w motoryzacji

9) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy    1)   stosuje procedury pierwszej pomocy poszkodowanym

2)     zabezpiecza miejsce wypadku

3)     powiadamia służy ratunkowe o zagrożeniu zdrowia i życia

4)     udziela pierwszej pomocy poszkodowanym

MOT.03.2. Podstawy motoryzacji
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1) omawia zjawiska związane z elektrycznością    1)    omawia pole elektryczne za pomocą wielkości fizycznych

opisuje zjawisko elektryczności

2)    opisuje zjawisko elektryczności

3)    omawia zjawisko prądu elektrycznego

4)    omawia przepływ prądu w ciałach stałych, cieczach i gazach

5)    omawia przepływ prądu w półprzewodnikach

6)    omawia przebieg prądu przemiennego

7)    posługuje się wielkościami i ich jednostkami charakteryzującymi prąd elektryczny stały i przemienny

2) opisuje zjawiska związane z elektromagnetyzmem  1)     omawia pole magnetyczne za pomocą wielkości fizycznych

2)     omawia zjawisko elektromagnetyzmu

3)     posługuje się wielkościami fizycznymi i ich jednostkami do opisu elektromagnetyzmu

3) klasyfikuje materiały pod względem właściwości elektrycznych i magnetycznych:    1)    wymienia materiały pod względem właściwości elektrycznych

2)    wymienia materiały pod względem właściwości magnetycznych

3)    określa własności elektryczne i zastosowania: przewodników, półprzewodników, dielektryków, nadprzewodników

4)    określa własności magnetyczne i zastosowania: ferromagnetyków, diamagnetyków, paramagnetyków

4) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych    1)     stosuje prawo Ohma

2)     stosuje prawo Kirchhoffa

3)     wyznacza opór zastępczy obwodu elektrycznego

4)     wyznacza pojemność zastępczą obwodu układów elektronicznych

5)     wyznacza wartości wielkości zastępczych obwodów elektrycznych i układów elektronicznych

5) rozróżnia elementy obwodów elektrycznych i układów elektronicznych 1)      rozpoznaje elementy obwodów elektrycznych na rysunku, na podstawie dokumentacji i organoleptycznie: rezystory, kondensatory i potencjometry; termistory, bimetale; fotorezystory; cewki i przekaźniki

2)      rozpoznaje elementy układów elektronicznych: na rysunku, na podstawie dokumentacji i organoleptycznie: diody, tranzystory, elementy przełączające i optoelektroniczne

6) rozróżnia układy elektryczne i elektroniczne    1)    rozróżnia elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych oraz ich zastosowanie

2)    określa zasady działania układów elektronicznych: wzmacniających, prostujących, stabilizujących, przetwarzających

7) rozróżnia maszyny i urządzenia elektryczne    1)    wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie silnika elektrycznego AC i DC

2)    wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie prądnicy prądy stałego i przemiennego

3)    wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie akumulatora

4)    rozróżnia rodzaje akumulatorów

8) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego    1)    przestrzega norm technicznych, branżowych, europejskich stosowanych w rysunku technicznym

2)    rozróżnia rysunki wykonawcze części maszyn, złożeniowe i montażowe

3)    odczytuje informacje zawarte na rysunkach technicznych

4)    wykonuje rzutowanie, przekroje, wymiarowanie części maszyn i rysunki aksonometryczne

5)    wykonuje szkice elementów konstrukcyjnych pojazdu

6)    posługuje się rysunkami wykonawczymi, złożeniowymi i montażowymi

7)    posługuje się rysunkami technicznymi z wykorzystaniem technik komputerowych

8)    sporządza rysunki techniczne

9) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń   1)    określa rodzaje dokumentacji technicznej części maszyn

2)    odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej dotyczące maszyn i urządzeń

3)    wykorzystuje dokumentację konstrukcyjną,  eksploatacyjną i naprawczą maszyn i urządzeń podczas wykonywania zadań zawodowych

10) opisuje budowę części maszyn i urządzeń oraz rozróżnia zastosowanie poszczególnych ich części 1)    określa przeznaczenie osi i wałów

2)    wyjaśnia budowę i przeznaczenie łożysk ślizgowych i tocznych

3)    wyjaśnia budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców

4)    rozróżnia przekładnie mechaniczne

5)    wyjaśnia budowę i zasadę działania oraz przeznaczenie przekładni mechanicznych

6)    wyjaśnia budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego

7)    rozpoznaje objawy zużycia części maszyn i urządzeń

8)    rozpoznaje w dokumentacji technicznej poszczególne części maszyn i urządzeń

11) rozróżnia maszyny i urządzenia 1)       wyjaśnia budowę, zasadę działania
i przeznaczenie silników

2)       wyjaśnia budowę, zasadę działania
i przeznaczenie sprężarek i pomp

3)       wyjaśnia budowę, zasadę działania
i przeznaczenie napędów hydraulicznych i mechanizmów pneumatycznych

4)       klasyfikuje maszyny i urządzenia

5)       rozróżnia: silniki, sprężarki, pompy, napędy hydrauliczne, mechanizmy pneumatyczne

12) omawia rodzaje połączeń    1)     rozróżnia rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych

2)     rozróżnia właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe połączeń rozłącznych i nierozłącznych

3)     dobiera technologie stosowane do wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych

4)     dobiera rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych zależnie od cech konstrukcyjnych maszyn i urządzeń

5)     klasyfikuje rodzaje połączeń

6)     wymienia parametry połączeń

7)     wymienia technologie stosowane do wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych

13) przestrzega zasad tolerancji i pasowań    1)    omawia pojęcia tolerancji i pasowań

2)    określa zasady tolerancji i pasowań

3)    dobiera tolerancje i pasowania do charakteru współpracujących części

4)    rozpoznaje oznaczenia wymiarów tolerowanych

5)    oblicza tolerancje wymiarowe i parametry pasowań

6)    stosuje zasady tolerancji i pasowań

7)    stosuje zasady tolerancji wymiarów, kształtu i położenia

8)    rozróżnia parametry geometrycznej struktury powierzchni i kształtu części maszyn

9)    wymienia klasy dokładności wykonania części maszyn

14) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne:    1)     identyfikuje na podstawie oznaczeń materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

2)     wymienia właściwości materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych

3)     określa zastosowanie materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych

4)     opisuje właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych

5)     opisuje właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych

6)     opisuje właściwości i zastosowanie metali i ich stopów

7)     opisuje właściwości olejów i smarów oraz ich zastosowanie

8)     opisuje właściwości cieczy smarująco-chłodzących i ich przeznaczenie

9)     dobiera materiały eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach na podstawie katalogów

15) dobiera sposoby transportu wewnętrznego
i składowania materiałów
  1)      omawia zasady składowania materiałów

2)      organizuje stanowisko składowania i magazynowania materiałów

3)      wyjaśnia budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego

4)      dobiera sposób i środki transportu do rodzaju transportowanego materiału

5)      stosuje zasady składowania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska

6)      wymienia środki transportu wewnętrznego

7)      określa zastosowanie środków transportu wewnętrznego

8)      posługuje się środkami transportu wewnętrznego podczas wykonywania zadań zawodowych

16) stosuje metody ochrony przed korozją    1)     opisuje rodzaje korozji

2)     określa przyczyny powstawania korozji

3)     rozpoznaje objawy korozji

4)     identyfikuje miejsce uszkodzone przez korozję

5)     wymienia sposoby i metody ochrony przed korozją

6)     określa sposoby ochrony przed korozją

7)     rozróżnia rodzaje powłok ochronnych i techniki ich nanoszenia

8)     dobiera metody ochrony przed korozją

9)     dobiera środki do konserwacji pojazdu

10)     dobiera narzędzia i przyrządy do nanoszenia powłok ochronnych

11)     wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne elementów pojazdu

17) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń    1)    rozróżnia techniki i metody: odlewania, obróbki plastycznej, skrawania, przetwórstwa tworzyw sztucznych, innowacyjne

2)      podaje zastosowanie poszczególnych technik wytwarzania

3)      określa zastosowania technik i metod wytwarzania części maszyn i urządzeń

18) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej  1)     opisuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej

2)     opisuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki maszynowej

3)     wykorzystuje maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania operacji obróbki ręcznej lub maszynowej

4)     klasyfikuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej

5)     dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania operacji obróbki ręcznej lub maszynowej

19) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas diagnostyki, obsługi i naprawy    1)    opisuje właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych

2)    rozróżnia przyrządy do pomiarów wymiarów geometrycznych

3)    rozróżnia przyrządy do pomiaru siły i momentu

4)    rozróżnia przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych

5)    rozróżnia przyrządy do pomiaru ciśnienia

6)    rozróżnia przyrządy do pomiaru temperatury

20) wykonuje pomiary warsztatowe    1)     rozróżnia metody pomiarów warsztatowych

2)     rozróżnia błędy pomiarowe

3)     dobiera metodę pomiarową w zależności od rodzaju i wielkości mierzonego przedmiotu

4)     dobiera przyrządy i narzędzia do wykonywania pomiarów warsztatowych

5)     posługuje się narzędziami pomiarowymi

6)     przeprowadza pomiary warsztatowe wybranych części pojazdów samochodowych

7)     stosuje metody pomiarowe w technice warsztatowej

8)     porównuje wyniki pomiarów warsztatowych z wzorcami lub danymi w dokumentacji technicznej

9)     określa zasady użytkowania i przechowywania narzędzi i przyrządów pomiarowych

10)     posługuje się narzędziami pomiarowymi

11)     zabezpiecza i przechowuje przyrządy pomiarowe

21) określa przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami    1)    stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym

2)    interpretuje znaczenie nadawanych sygnałów drogowych

3)    stosuje się do oznakowania poziomego i pionowego dróg

4)    wskazuje możliwe skutki zachowania innych uczestników ruchu drogowego

5)    rozróżnia przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdem

6)    przestrzega przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego i kierujących pojazdami

22) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kat. B:

a)       wykonuje czynności obsługi codziennej pojazdów samochodowych zgodnie z wymaganiami prawa jazdy

b)       rozróżnia zasady prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych

   1)    przeprowadza czynności obsługi: codziennej, okresowej

2)    porównuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych pojazdów z wartościami zalecanymi przez producenta

3)    organizuje miejsce pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii

4)    stosuje zasady prowadzenia pojazdów w różnych warunkach drogowych zgodnie z wymaganiami prawa jazdy

23) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych:  1)     stosuje programy komputerowe do doboru części pojazdów samochodowych

2)     stosuje programy komputerowe zawierające informacje techniczne o pojazdach samochodowych

3)     wykorzystuje programy w procesie nauki przepisów o ruchu drogowym

4)     ?

24) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych    1)    wymienia cele normalizacji krajowej

2)    podaje definicję i cechy normy

3)    rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej

4)    korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

MOT.03.3. Przygotowanie pojazdu do naprawy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       określa stopień zużycia elementów nadwozi i podwozi pojazdów samochodowych 1)        klasyfikuje metody organoleptyczne

2)        klasyfikuje metody przyrządowe

3)        ocenia stopień zużycia elementów nadwozi
i podwozi

2)       rozróżnia techniki wykonania elementów nadwozi pojazdów samochodowych 1)        rozpoznaje elementy wytłaczane ze stopów żelaza oraz ze stopów metali nieżelaznych

2)        rozpoznaje elementy odlewane ze stopów metali nieżelaznych

3)        rozpoznaje elementy kute ze stopów żelaza oraz ze stopów metali nieżelaznych

4)        rozpoznaje elementy wykonane z tworzyw sztucznych i kompozytów

3)       wykonuje demontaż przed naprawą i montaż po naprawie elementów i układów 1)        rozpoznaje elementy i układy pojazdów samochodowych

2)        wskazuje elementy i układy na schematach elektrycznych i funkcjonalnych

3)        dobiera techniki demontażu i montażu
na podstawie dokumentacji technicznej

4)        posługuje się dokumentacją techniczną podczas demontażu i montażu elementów

i układów pojazdów samochodowych

5)        wykonuje demontaż i montaż elementów
i układów pojazdów samochodowych

6)        sprawdza poprawność działania demontowanych i montowanych elementów i układów pojazdów samochodowych

MOT.03.4. Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych 1)        klasyfikuje rodzaje uszkodzeń powłok lakierniczych

2)        rozpoznaje przyczyny uszkodzeń powłok lakierniczych

3)        rozróżnia uszkodzenia i wady powłoki powstałe w czasie nakładania powłoki lakierniczej

4)        rozróżnia uszkodzenia i wady powłoki lakierniczej powstałe w czasie eksploatacji powłoki lakierniczej

2)       przygotowuje powierzchnię do nakładania powłok lakierniczych        1)        dobiera materiały do oczyszczania powierzchni;

2)        oczyszcza powierzchnię z powłok lakierniczych

3)        przygotowuje powierzchnię do naniesienia materiałów wypełniających

4)        przygotowuje materiały wypełniające do nałożenia na powierzchnię

5)        oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed lakierowaniem

6)        nanosi materiały wypełniające na powierzchnię

7)        dobiera szpachlówkę do rodzaju podłoża i typu uszkodzenia

8)        przygotowuje szpachlówkę zgodnie z kartą technologiczną produktu

9)        aplikuje szpachlówkę na powierzchnię

10)        przygotowuje szpachlowaną powierzchnię
do lakierowania

3)       zabezpiecza powierzchnię przygotowaną do lakierowania przed korozją lub zanieczyszczeniami 1)        dobiera sposoby zabezpieczania naprawianych powierzchni

2)        dobiera materiały do zabezpieczenia naprawianych powierzchni

3)        wykonuje zabezpieczenie naprawianej powierzchni

MOT.03.5. Przygotowanie materiałów lakierniczych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       dobiera kolor powłoki lakierniczej 1)        omawia wpływ oświetlenia na postrzeganie kolorów

2)        rozpoznaje systemy lakiernicze

3)        stosuje system kodowania barw RAL

4)        dobiera kolor na podstawie oznaczenia kodowego lakieru

5)        dobiera kolor, gdy oznaczenie kodowe nie jest znane

6)        dobiera barwy lakieru metodami tradycyjnymi

7)        dobiera barwy lakieru z wykorzystaniem mieszalni sterowanej komputerowo

8)        stosuje programy komputerowe wspomagające dobór koloru

2)       przygotowuje lakier do naniesienia powłoki lakierniczej: 1)      wymienia materiały lakiernicze i zakres ich stosowania w lakiernictwie

2)      interpretuje informacje zawarte w karcie technologicznej

3)      szacuje ilość materiałów lakierniczych
do wykonania zadania

4)      opisuje metody pomiaru lepkości lakieru

5)       wykorzystuje dokumentację dotyczącą przygotowania materiałów lakierniczych

6)      wykonuje pomiar lepkości lakieru

7)       opisuje sposoby pomiaru lepkości materiałów lakierniczych

8)      koryguje lepkość lakieru

9)      wykonuje natrysk kontrolny

MOT.03.6. Nanoszenie powłok lakierniczych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       dobiera materiały pomocnicze do wykonania prac lakierniczych

a)       dobiera materiały ścierne na podstawie kart technologicznych produktów

1)        interpretuje informacje zawarte w karcie technologicznej

2)        dobiera rodzaj i postać materiałów ściernych

3)        dobiera rodzaj i postać materiałów zabezpieczających

4)        dobiera rodzaj i postać materiałów ochronnych

2)       obsługuje maszyny, urządzenia i przyrządy lakiernicze 1)        rozróżnia, maszyny urządzenia i przyrządy lakiernicze

2)        określa zasady posługiwania się maszynami, urządzeniami i przyrządami lakierniczymi

3)        stosuje maszyny, urządzenia i przyrządy lakiernicze

4)        dobiera narzędzia, sprzęt i urządzenia do nanoszenia powłok lakierniczych

5)        oczyszcza po wykonanej pracy maszyny, urządzenia i przyrządy lakiernicze

6)        stosuje urządzenia do przygotowania
i magazynowania sprężonego powietrza

7)        konserwuje narzędzia, sprzęt i urządzenia

3)       użytkuje kabiny lakiernicze i urządzenia pomocnicze 1)        omawia zasady użytkowania kabiny lakierniczej

2)        dobiera nastawy robocze kabiny lakierniczej

3)        omawia wpływ parametrów pracy kabiny lakierniczej na jakość wykonania powłoki

4)        użytkuje kabinę lakierniczą przy nakładaniu powłok lakierniczych

5)        stosuje stojaki, nagrzewnice i inne urządzenia pomocnicze

6)        obsługuje urządzenia pomocnicze

4)       określa techniki nakładania powłok lakierniczych    1)        wskazuje etapy procesu lakierowania

2)        rozpoznaje materiał podłoża lakierowanego

3)        dobiera techniki nanoszenia powłok lakierniczych do poszczególnych materiałów podłoża

4)        rozpoznaje materiał podłoża lakierowanego

5)        dobiera lakiery i podkłady w zależności
od podłoża powierzchni lakierowanej

6)        dobiera techniki nanoszenia powłok lakierniczych do poszczególnych materiałów podłoża

7)        nakłada powłoki lakiernicze różnymi technikami

8)        dobiera nastawy procesu lakierowania

9)        koryguje nastawy urządzeń i narzędzi w celu uzyskania powłoki o wymaganej jakości

10)        dobiera techniki cieniowania naprawczego

11)        stosuje technikę cieniowania

12)        suszy powłokę lakierniczą przy zastosowaniu różnych urządzeń

5)       wykonuje renowację powłok lakierniczych 1)        klasyfikuje techniki lakierowania naprawczego

2)        rozpoznaje procesy renowacji powłok lakierniczych

3)        dobiera materiały ścierne

4)        dobiera materiały i urządzenia do renowacji powłok lakierniczych

5)        przeprowadza renowację powłok lakierniczych

6)        wskazuje błędy lakiernicze

7)        ocenia jakość renowacji powłok lakierniczych

8)        proponuje metody usunięcia błędów lakierniczych

6)       wykonuje powłoki dekoracyjne i ochronno-dekoracyjne     1)   wykonuje aplikacje i napisy z zastosowaniem różnych technik

2)   wykonuje szablony

3)   wykonuje druk sitowy

4)   wykonuje kalkomanie

5)   wykonuje lakierowanie z efektem optycznym

7)       wykonuje konserwację powłok lakierniczych 1)        wyjaśnia mechanizm działania środków konserwujących powłoki lakiernicze

2)        opisuje procesy konserwacji powłok lakierniczych

3)        dobiera materiały do polerowania powłoki lakierniczej

4)        stosuje narzędzia do polerowania lakieru

5)        stosuje urządzenia odpylające

6)        dobiera materiały i urządzenia do konserwacji powłoki lakierniczej

7)        wykonuje konserwację powłoki lakierniczej zgodnie z technologią

8)       sporządza dokumentację wykonanej naprawy 1)        planuje czynności związane z renowacją lub naprawą powierzchni lakierowanej

2)        sporządza zestawienie materiałów do wykonania naprawy

3)        określa zużycie materiałów podczas prac lakierniczych

4)        szacuje koszty zakupu materiałów lakierniczych

5)        sporządza kosztorys naprawy

MOT.03.7. Ocenianie jakości wykonanej naprawy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       ocenia stan techniczny powierzchni przeznaczonej do prac lakierniczych     1)   stosuje urządzenia do pomiaru grubości lakieru

2)   ocenia zgodność geometrii powierzchni
ze wzorcem

3)   wykorzystuje metody oceny stanu technicznego powierzchni przeznaczonej do prac lakierniczych

4)   ocenia chropowatość powierzchni

5)   określa poprawność przygotowania powierzchni

2)       ocenia jakość wykonanej powłoki lakierniczej     1)   korzysta z dokumentacji dotyczącej kontroli jakości powłok lakierniczych

2)   stosuje procedury jakościowe wyrobów lakierniczych

3)   korzysta z narzędzi kontrolno-pomiarowych

4)   określa kryteria oceny jakości wykonanej powłoki lakierniczej

5)   przeprowadza ocenę jakości wykonania powłoki lakierniczej

6)   wykonuje kontrolę jakości barwy powłoki lakierniczej

7)   wykonuje kontrolę międzyoperacyjną

8)   wykonuje kontrolę końcową

3)       ocenia jakość wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego 1)        określa kryteria oceny jakości wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

2)        stosuje kryteria oceny jakości powłok antykorozyjnych

3)        identyfikuje miejsca wymagające zabezpieczenia antykorozyjnego

4)        weryfikuje jakość zabezpieczenia antykorozyjnego wzrokowo

5)        weryfikuje jakość zabezpieczenia antykorozyjnego przy użyciu narzędzi kontrolno-pomiarowych

MOT.03.8. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych:

a)       ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem

b)       z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie

c)       z dokumentacją związaną z danym zawodem

d)       z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1)       rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:

a)       czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

b)       narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych

c)       procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych

d)       formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

e)       świadczonych usług, w tym obsługi klienta

2)       rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje/filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

b)       rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)

1)       określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu

2)       znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

3)       rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

4)       układa informacje w określonym porządku

3)       samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję)

b)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – wg wzoru)

1)       opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi

2)       przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

3)       wyraża i uzasadnia swoje stanowisko

4)       stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze

5)       stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

4)       uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:

a)       reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

b)       reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

2)       uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

3)       wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

4)       prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi

5)       stosuje zwroty i formy grzecznościowe

6)       dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

5)       zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)

2)       przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym

3)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym

4)       przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację

6)       wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową:

a)       wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauką języka

b)       współdziała w grupie

c)       korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

d)       stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

1)       korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego

2)       współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe

3)       korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)       identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy

5)       wykorzystuje kontekst (tam gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa

6)       upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

MOT.03.9. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    Stosuje zasady kultury i etyki w środowisku pracy 1)     wymienia uniwersalne zasady etyki

2)     wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna

3)     wymienia przykłady zasad (norm, reguł) moralnych

4)     stosuje zasady etykiety w komunikacji z przełożonym i ze współpracownikami w codziennych kontaktach

5)     wyjaśnia na czym polega zachowanie etyczne w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych

6)     wskazuje przykłady zachowań etycznych w zawodzie lakiernika samochodowego

7)     okazuje szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy

8)     stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania

9)     przestrzega tajemnicy zawodowej

2) planuje wykonanie zadania 1)       omawia czynności w ramach czasu pracy

2)       określa czas realizacji zadań

3)       planuje pracę zespołu

4)       planuje działania zgodnie z możliwościami ich realizacji

5)       realizuje działania w wyznaczonym czasie

6)       monitoruje realizację zaplanowanych działań

7)       dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań

8)       dokonuje samooceny

9)        dokonuje analizy i oceny podejmowanych działań

3) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany 1)     podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia społecznego i gospodarczego

2)     wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia skutki jej wprowadzenia

3)     proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

4)     korzysta z różnych źródeł informacji

5)     samodzielnie planuje, realizuje i demonstruje proste działania

6)     reaguje elastycznie na nieprzewidywalne sytuacje

7)     ocenia różne opcje działania

8)     wyjaśnia znaczenie zmiany w życiu człowieka

4) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem   1)     wymienia przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej

2)     wymienia techniki radzenia sobie ze stresem

3)     przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze stresem

4)     wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej

5)     wskazuje na wybranym przykładzie z wykonywania swoich zadań zawodowych na pozytywne sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem

5) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 1)       określa umiejętności i kompetencje niezbędne w swoim środowisku pracy w zawodzie lakiernika samochodowego

2)       wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu cywilizacyjnego

3)       omawia możliwą dalszą ścieżkę rozwoju i awansu zawodowego

4)       inicjuje nowe zadania zawodowe

5)       analizuje własne kompetencje

6)       wyznacza sobie cele rozwojowe\

7)       planuje własny rozwój zawodowy

6) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1)     określa ogólne zasady komunikacji interpersonalnej

2)     wymienia bariery komunikacyjne

3)     nazywa rodzaje komunikatów zastosowane w zaobserwowanych sytuacjach

4)     stosuje różne rodzaje komunikatów

5)     podaje zasady poprawnej komunikacji

6)     omawia, jak rozpoznać emocje innych ludzi wyrażone gestem, mimiką, postawą ciała

7)     wskazuje sposoby eliminowania barier powstałych w procesie komunikacji

8)     określa styl komunikacji interpersonalnej na podstawie zaobserwowanych sytuacji

8)  prezentuje własne stanowisko stosując różne środki komunikacji niewerbalnej

9) stosuje aktywne metody słuchania

7) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów   1)     opisuje sposób wykonania czynności w celu uniknięcia wystąpienia niepożądanych zdarzeń

2)     modyfikuje sposób wykonywania czynności uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu

3)     rozwiązuje problemy różnymi technikami i metodam

4)     opisuje techniki twórczego rozwiązywania problemu

5)     przedstawia alternatywne rozwiązania problemu, aby osiągnąć założone cele

8) współpracuje w zespole 1)       planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań

2)       dzieli się zadaniami

3)       uwzględnia opinie innych

4)       organizuje pracę zespołową

5)       dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

6)       wspiera członków zespołu w realizacji zadań

7)       wykorzystuje opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu

8)       kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

9)       ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań

10)       wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy

11)       komunikuje się ze współpracownikami.

Skip to content Click to listen highlighted text!