Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Opis zawodu_blacharz samochodowy

 

BLACHARZ SAMOCHODOWY             

                       721306

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych:

 • oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych,
 • naprawiania nadwozi pojazdów samochodowych,
 • zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:

MOT.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią  1)     wymienia akty normatywne określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej

2)     wyjaśnia znaczenie pojęć: bezpieczeństwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy i ergonomia

3)     określa zakres i cel działań ochrony przeciwpożarowej

4)   omawia zakres i cel działań dotyczących ochrony środowiska w przedsiębiorstwie

5)     opisuje pojęcia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

6)     omawia regulaminy i instrukcje wewnątrzzakładowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

2) klasyfikuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce   1)     wymienia instytucje oraz służby sprawujące nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

2)     wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb sprawujących nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

3)     wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

3) analizuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy    1)     wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2)     wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3)     wymienia środki prawne możliwe do zastosowania w sytuacji naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

4)     wymienia konsekwencje nieprzestrzegania przez pracownika i pracodawcę zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

5)     wskazuje prawa pracownika oraz rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

6)     wskazuje prawa pracownika oraz rodzaje świadczeń z tytułu choroby zawodowej

4) określa skutki oddziaływania czynników wpływających negatywnie na organizm człowieka    1)     wymienia rodzaje czynników materialnych tworzących środowisko pracy;

2)     rozpoznaje rodzaje i stopnie zagrożenia spowodowane działaniem czynników środowiska pracy

3)     wymienia źródła oraz czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy

4)     wymienia źródła oraz czynniki uciążliwe występujące w środowisku pracy

5)     wymienia źródła oraz czynniki niebezpieczne występujące w środowisku pracy

6)     wymienia negatywne skutki oddziaływania czynników środowiska pracy na organizm człowieka

7)     wymienia rodzaje chorób zawodowych dla zawodów występujących w motoryzacji

8)     wymienia objawy typowych chorób zawodowych występujących w motoryzacji

5) identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych    1)     określa zagrożenia na stanowisku pracy

2)     określa sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym na stanowisku pracy blacharza samochodowego

3)     przeciwdziała zagrożeniom istniejącym na stanowisku pracy blacharza samochodowego

6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
obowiązujących w motoryzacji
  1)      omawia zasady i przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy
i ochrony środowiska obowiązujące w motoryzacji

2)      przestrzega procedur w sytuacji zagrożeń

3)      określa zasady zachowania się w przypadku pożaru

4)      rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania

5)      obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiązującymi wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  1)     wymienia zasady organizacji swojego stanowiska pracy

2)     organizuje swoje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

3)     utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych    1)     określa rodzaje środków ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych blacharza samochodowego

2)     określa rodzaje środków ochrony zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych blacharza samochodowego

3)     stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy blacharza samochodowego

4)     Interpretuje informacje przedstawione na znakach bezpieczeństwa

5)     stosuje się do informacji przedstawionych na znakach zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych stosowanych w motoryzacji

9) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy    1)     zabezpiecza miejsce wypadku

2)     powiadamia służy ratunkowe o zaistniały wypadku przy pracy

3)     udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

MOT.01.2. Podstawy blacharza samochodowego
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       opisuje zjawiska związane z elektrycznością    1)    opisuje pole elektryczne za pomocą wielkości fizycznych

2)    wyjaśnia zjawisko elektryczności

3)    opisuje przepływ prądu w ciałach stałych, cieczach i gazach

4)    opisuje przepływ prądu w półprzewodnikach

5)    opisuje przebieg prądu przemiennego

6)    posługuje się wielkościami i ich jednostkami charakteryzującymi prąd elektryczny stały i przemienny

2)       opisuje zjawiska związane z elektromagnetyzmem  1)     opisuje pole magnetyczne za pomocą wielkości fizycznych

2)     opisuje zjawisko elektromagnetyzmu

3)     posługuje się wielkościami fizycznymi i ich jednostkami do opisu elektromagnetyzmu

3)       klasyfikuje materiały pod względem właściwości elektrycznych i magnetycznych    1)    klasyfikuje materiały pod względem ich właściwości elektrycznych

2)    określa własności elektryczne i zastosowanie: przewodników, półprzewodników, dielektryków, nadprzewodników

3)    klasyfikuje materiały pod względem ich właściwości magnetycznych

4)    określa własności magnetyczne i zastosowanie: ferromagnetyków, diamagnetyków, paramagnetyków

4)  stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych    1)     stosuje prawo Ohma

2)     stosuje prawa Kirchhoffa

3)     wyznacza opór zastępczy obwodu elektrycznego

4)     wyznacza pojemność zastępczą obwodu elektrycznego

5)     wyznacza wartości wielkości zastępczych obwodów elektrycznych i układów elektronicznych

5)  rozróżnia elementy obwodów elektrycznych i układów elektronicznych    1)  rozpoznaje elementy obwodów elektrycznych np.: rezystory, kondensatory i potencjometry, termistory, bimetale, fotorezystory, cewki i przekaźniki, w tym na podstawie rysunków i dokumentacji technicznej

2)  rozróżnia elementy układów elektronicznych, w tym na podstawie rysunków i dokumentacji technicznej

6)       rozróżnia układy elektryczne i elektroniczne    1)    wyjaśnia zasady działania i zastosowanie układów elektronicznych: wzmacniających, prostujących, stabilizujących, przetwarzających
7)       rozróżnia maszyny i urządzenia elektryczne    1)    wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie silnika elektrycznego AC i DC

2)    wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie prądnicy prądy stałego i przemiennego

3)    wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie akumulatora

4)    rozróżnia rodzaje akumulatorów

8)       przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego    1)    stosuje normy techniczne: branżowe i europejskie mające zastosowanie w rysunku technicznym

2)    odczytuje informacje zawarte na rysunkach technicznych

3)    wykonuje rzutowanie, przekroje, wymiarowanie części maszyn oraz rysunki aksonometryczne

4)    wykonuje szkice elementów konstrukcyjnych pojazdu

5)    posługuje się rysunkami wykonawczymi, złożeniowymi i montażowymi

6)    posługuje się rysunkami technicznymi z wykorzystaniem technik komputerowych

9)       posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń:    1)    rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej części maszyn

2)    odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej dotyczące maszyn i urządzeń

3)    wykorzystuje dokumentację konstrukcyjną, eksploatacyjną oraz naprawczą maszyn i urządzeń podczas wykonywania zadań zawodowych

10)   rozróżnia części maszyn i urządzeń 1)    klasyfikuje części maszyn i urządzeń

2)    określa przeznaczenie osi i wałów

3)    wyjaśnia budowę i przeznaczenie łożysk ślizgowych i tocznych

4)    wyjaśnia budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców

5)    rozróżnia rodzaje przekładni mechanicznych

6)    wyjaśnia budowę i zasadę działania oraz przeznaczenie przekładni mechanicznych

7)    opisuje budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego

8)    rozpoznaje objawy zużycia części maszyn i urządzeń

9)    rozpoznaje w dokumentacji technicznej poszczególne części maszyn i urządzeń

11)   rozróżnia maszyny i urządzenia 1)    klasyfikuje maszyny i urządzenia

2)    wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie silników

3)    wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie sprężarek i pomp

4)    wyjaśnia budowę, zasadę działania i przeznaczenie napędów hydraulicznych i mechanizmów pneumatycznych

12)   charakteryzuje rodzaje połączeń    1)     rozróżnia rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych

2)     omawia właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe połączeń rozłącznych i nierozłącznych

3)     omawia technologie stosowane do wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych

4)     dobiera rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych zależnie od cech konstrukcyjnych maszyn i urządzeń

13)   przestrzega zasad tolerancji i pasowań    1)    określa pojęcia tolerancji i pasowań

2)    określa zasady tolerancji i pasowań

3)    rozróżnia klasy doskonałości wykonania części maszyn

4)    dobiera tolerancje i pasowania do charakteru współpracujących części

5)    rozpoznaje oznaczenia wymiarów tolerowanych

6)    oblicza tolerancje wymiarowe i parametry pasowań

7)    stosuje zasady tolerancji wymiarów oraz tolerancji kształtu i położenia

8)    opisuje parametry geometrycznej struktury powierzchni i kształtu części maszyn

14)   rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne    1)     identyfikuje na podstawie oznaczeń materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

2)     opisuje właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych

3)     opisuje właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych

4)     opisuje właściwości i zastosowanie metali i ich stopów

5)     opisuje właściwości olejów i smarów oraz ich zastosowanie

6)     opisuje właściwości cieczy smarująco-chłodzących i ich przeznaczenie

7)     dobiera na podstawie katalogów materiały eksploatacyjne zgodnie z ich przeznaczeniem

15)  rozróżnia sposoby transportu wewnętrznego
i składowania materiałów
  1)      opisuje zasady składowania materiałów

2)      organizuje stanowisko składowania i magazynowania materiałów

3)      wymienia zastosowanie środków transportu wewnętrznego

4)      wymienia środki transportu wewnętrznego

5)      wyjaśnia budowę i zasadę działania urządzeń transportu wewnętrznego

6)      dobiera sposób i środki transportu do rodzaju transportowanego materiału

7)      stosuje zasady składowania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska

8)      opisuje zasady posługiwania się środkami transportu wewnętrznego podczas wykonywania zadań zawodowych

16)   stosuje metody ochrony przed korozją    1)     opisuje rodzaje korozji

2)     określa przyczyny powstawania korozji

3)     rozpoznaje objawy korozji

4)     identyfikuje miejsce uszkodzone przez korozję

5)     określa sposoby i metody ochrony przed korozją

6)     rozróżnia rodzaje powłok ochronnych i techniki ich nanoszenia

7)     dobiera środki do konserwacji pojazdu

8)     dobiera narzędzia i przyrządy do nanoszenia powłok ochronnych

9)     wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne elementów pojazdu

17)  rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń   1)     opisuje techniki i metody: odlewania, obróbki plastycznej, obróbki skrawaniemrzetwórstwa tworzyw sztucznych, innowacyjnego wytwarzania części maszyn

2)     wyjaśnia zastosowanie poszczególnych rodzajów technik wytwarzania

18)  rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej   1)     klasyfikuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej

2)     opisuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej

3)     opisuje maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki maszynowej

4)     dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania operacji obróbki ręcznej lub maszynowej

5)     wykorzystuje maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania operacji obróbki ręcznej lub maszynowej

19)  rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas diagnostyki, obsługi i naprawy    1)    opisuje właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych

2)    rozróżnia przyrządy do pomiarów wymiarów geometrycznych

3)    rozróżnia przyrządy do pomiaru siły i momentu

4)    rozróżnia przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych

5)    rozróżnia przyrządy do pomiaru ciśnienia

6)    rozróżnia przyrządy do pomiaru temperatury

20)  wykonuje pomiary warsztatowe    1)     opisuje metody pomiarów warsztatowych

2)     rozróżnia błędy pomiarowe

3)     dobiera metodę pomiarową w zależności od rodzaju i wielkości mierzonego detalu

4)     dobiera przyrządy i narzędzia do wykonywania pomiarów warsztatowych

5)     przeprowadza pomiary warsztatowe wybranych części pojazdów samochodowych

6)     porównuje wyniki pomiarów warsztatowych z wzorcami lub danymi w dokumentacji technicznej

7)     określa zasady użytkowania i przechowywania narzędzi i przyrządów pomiarowych

8)     zabezpiecza przyrządy pomiarowe przed korozją

21)  stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami    1)    stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym

2)    interpretuje znaczenie nadawanych sygnałów drogowych

3)    stosuje się do znaków poziomych i pionowych występujących na drogach

4)    przewiduje skutki zachowania innych uczestników ruchu drogowego

5)    przestrzega zasad kierowania pojazdami

22)  wykonuje czynności związane z kierowaniem i obsługą pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kat. B    1)    przeprowadza czynności obsługi codziennej i okresowej

2)    porównuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych pojazdów z wartościami zalecanymi przez producenta

3)    organizuje miejsce pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii

4)    stosuje zasady kierowania pojazdami w różnych warunkach drogowych

23)   stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych  1)   stosuje programy komputerowe do doboru części pojazdów samochodowych

2)   stosuje programy komputerowe zawierające informacje techniczne o pojazdach samochodowych

3)   wykorzystuje programy w procesie nauki przepisów o ruchu drogowym

24)   rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych    1)    wymienia cele normalizacji krajowej

2)    podaje definicję i cechy normy

3)    rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej

4)    korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

MOT.01.3. Diagnozowanie stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    rozpoznaje rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych  1)     klasyfikuje rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych według ich przeznaczenia

2)     klasyfikuje rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych według zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych

3)     opisuje elementy budowy nadwozi pojazdów samochodowych, ich funkcje i właściwości

2)    rozpoznaje rodzaje materiałów stosowanych w budowie nadwozi pojazdów samochodowych  1)     określa strukturę i właściwości materiałów metalowych stosowanych w budowie nadwozi pojazdów samochodowych

2)     określa zastosowanie materiałów niemetalowych stosowanych w budowie nadwozi pojazdów samochodowych na podstawie ich właściwości

3)    opisuje techniki, zastosowania i właściwości połączeń stosowanych w budowie nadwozi pojazdów samochodowych  1)     stosuje techniki wykonywania połączeń rozłącznych stosowanych w budowie nadwozi pojazdów samochodowych

2)     opisuje zalety i wady połączeń rozłącznych stosowanych w budowie nadwozi pojazdów samochodowych

3)     wskazuje zastosowania połączeń rozłącznych
w budowie nadwozi pojazdów samochodowych

4)     opisuje techniki wykonywania połączeń nierozłącznych stosowanych w budowie nadwozi pojazdów samochodowych

5)     opisuje właściwości połączeń nierozłącznych stosowanych w budowie nadwozi pojazdów samochodowych

6)     wskazuje zastosowania połączeń nierozłącznych stosowanych w budowie nadwozi pojazdów samochodowych

4)    rozróżnia techniki zabezpieczania elementów nadwozi pojazdów samochodowych podczas prac blacharskich 1)  rozpoznaje techniki kształtowania elementów nadwozi pojazdów samochodowych wykonanych
z materiałów metalowych

2)   rozpoznaje techniki kształtowania elementów nadwozi pojazdów samochodowych wykonanych
z materiałów niemetalowych

3)   opisuje techniki zabezpieczania elementów nadwozi pojazdów samochodowych podczas wykonywania prac blacharskich

4)   dobiera techniki zabezpieczania elementów nadwozi pojazdów samochodowych podczas wykonywania prac blacharskich

5)    ocenia stan techniczny nadwozi pojazdów samochodowych na podstawie pomiaru ich geometrii 1)     rozpoznaje oprzyrządowanie do pomiarów geometrii nadwozia pojazdów samochodowych

2)  stosuje zasady pomiaru geometrii nadwozia pojazdów samochodowych

3)  dobiera oprzyrządowanie do pomiarów geometrii nadwozi pojazdów samochodowych

4)  wykonuje pomiar geometrii nadwozia pojazdów samochodowych

5)  opisuje stan techniczny nadwozi pojazdów samochodowych na podstawie wyników pomiarów ich geometrii

6)    rozpoznaje rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych  1)     dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia diagnostyczne do oceny uszkodzeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych

2)     posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami diagnostycznymi do oceny uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych

3)     rozpoznaje przyczyny uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych

4)     określa typ i stopień uszkodzenia nadwozi pojazdów samochodowych spowodowanego korozją

5)     określa typ i stopień uszkodzenia nadwozi pojazdów samochodowych spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi

6)     weryfikuje elementy nadwozia pojazdu

MOT.01.4. Wykonywanie napraw nadwozi pojazdów samochodowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
8)    przyjmuje pojazd samochodowy do naprawy blacharskiej  1)     przyjmuje pojazd samochodowy do naprawy blacharskiej zgodnie z przyjętą procedurą

2)     prowadzi rozmowę z klientem związaną
z przyjęciem pojazdu do naprawy blacharskiej

3)     wypełnia dokumentację przyjęcia pojazdu
do naprawy

2)    dobiera metody i narzędzia do wykonania napraw nadwozi pojazdów samochodowych  1)     opisuje metody naprawy nadwozi pojazdów samochodowych w zależności
od rodzaju uszkodzeń i rodzaju materiałów naprawianych elementów

2)     rozróżnia narzędzia, maszyny i urządzenia
do wykonania napraw nadwozi pojazdów samochodowych

3)     dobiera metody i narzędzia do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych w zależności
od rodzaju uszkodzeń i materiałów naprawianych elementów

3)    klasyfikuje materiały stosowane w naprawie nadwozi pojazdów samochodowych  1)     wymienia materiały stosowane do napraw nadwozi pojazdów samochodowych

2)     dobiera materiały do napraw nadwozi pojazdów samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną

4)    przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy  1)     usuwa zanieczyszczenia powstałe w trakcie eksploatacji pojazdu

2)     zabezpiecza pojazd samochodowy
przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się
w trakcie przeprowadzanej naprawy

3)     zabezpiecza systemy elektryczne i elektroniczne pojazdu przed uszkodzeniem w trakcie przeprowadzanej naprawy

4)     ustawia pojazd na stanowisku naprawczym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

5)    wykonuje czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych  1)     posługuje się dokumentacją techniczną podczas wykonywania naprawy

2)     planuje zakres i przebieg naprawy nadwozi pojazdów samochodowych, posługując się dokumentacją techniczną producenta

3)     dobiera przyrządy, narzędzia i urządzenia do wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych

4)     wykonuje demontaż i montaż elementów instalacji elektrycznej i elektronicznej

5)     demontuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych zgodnie z zaplanowanym zakresem i przebiegiem naprawy

6)     naprawia elementy nadwozi pojazdów samochodowych zaklasyfikowane do naprawy\

7)     wymienia uszkodzone elementy nadwozi pojazdów samochodowych zaklasyfikowane
do wymiany

8)     montuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną pojazdów

9)     dobiera przyrządy pomiarowe w celu kontroli jakości naprawy

10)     wykonuje pomiary w celu kontroli stanu nadwozi pojazdów samochodowych po naprawie

11)     ocenia jakość naprawy na podstawie otrzymanych wyników pomiarów

6)    ustala koszt wykonanej naprawy  1)      sporządza specyfikację wykorzystanych materiałów i części do naprawy blacharskiej

2)      oblicza koszt wykonania napraw nadwozi pojazdów samochodowych

3)      sporządza kosztorys naprawy blacharskiej

4)      posługuje się programami komputerowymi
do sporządzania kosztorysu wykonywanej naprawy blacharskiej

7)    przekazuje pojazd samochodowy do prac lakierniczych 1)     przekazuje informacje dotyczące wykonanej naprawy blacharskiej

2)     przekazuje dokumentację wykonanej naprawy blacharskiej

3)     przekazuje pojazd samochodowy po wykonanej naprawie blacharskiej

MOT.01.5. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    dobiera metody, materiały i narzędzia
do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów po wykonanej naprawie blacharskiej:
 1)      analizuje dokumentację techniczną pod kątem doboru metody, materiałów i narzędzi
do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozia pojazdu samochodowego

2)      określa zakres prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów samochodowych

3)      przygotowuje materiały i narzędzia
do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych

 2) przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do wykonania zabezpieczania antykorozyjnego:  1)      analizuje wymagania producentów w zakresie demontażu i montażu elementów nadwozi pojazdów samochodowych oraz doboru materiałów antykorozyjnych

2)      wykonuje demontaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych w celu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

3)      przygotowuje powierzchnię nadwozia do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

 3) wykonuje czynności związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów samochodowych  1)      analizuje wymagania producentów w zakresie stosowania materiałów antykorozyjnych

2)      określa zakres prac związanych
z zabezpieczeniem antykorozyjnym

3)      dobiera materiały antykorozyjne do wykonania zabezpieczenia

4)      wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne zgodnie z przyjętym zakresem prac

5)      przestrzega zasad bhp, p.poż i ochrony środowiska przy zabezpieczaniu antykorozyjnym nadwozi samochodowych

4)    ocenia jakość zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych:  1)      określa kryteria oceny jakości zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych

2)      ocenia jakość wykonania zabezpieczania antykorozyjnego nadwozia

3)      określa błędy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

4)      rozpoznaje przyczyny powstania błędów wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

5)      wykonuje poprawki zabezpieczenia antykorozyjnego

6)      wykonuje montaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego

5)    wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi i urządzeń wykorzystywanych
w trakcie procesu zabezpieczeń antykorozyjnych
 1)      czyści narzędzia i urządzenia wykorzystywane w trakcie procesu zabezpieczeń antykorozyjnych

2)      dobiera materiały i środki do konserwacji narzędzi i przyrządów wykorzystywanych w trakcie procesu zabezpieczeń antykorozyjnych

3)      konserwuje narzędzia i przyrządy wykorzystywane w trakcie procesu zabezpieczeń antykorozyjnych

6)       sporządza dokumentację wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych  1)      wyszczególnia zakres prac i czas wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych

2)      szacuje zużycie materiałów wykorzystanych podczas przeprowadzonego zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych

3)      rozlicza koszty wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych

4)      posługuje się programami komputerowymi
do sporządzania kosztorysów prac wykonanych podczas zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych

MOT.01.6. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych:

a)       ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem

b)       z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie

c)       z dokumentacją związaną z danym zawodem

z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1)       rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:

a)       czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

b)       narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych

c)       procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych

d)       formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

świadczonych usług, w tym obsługi klienta

2)       rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje/filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

b)       rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)

1)       określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu

2)       znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

3)       rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

4)       układa informacje w określonym porządku

3)       samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję)

b)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – wg wzoru)

1)       opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi

2)       przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

3)       wyraża i uzasadnia swoje stanowisko

4)       stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze

5)       stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

4)       uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:

a)       reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

b)       reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

2)       uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

3)       wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

4)       prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi

5)       stosuje zwroty i formy grzecznościowe

6)       dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

5)       zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a) przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)

2)       przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym

3)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym

4)       przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację

6)       wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową:

a)       wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauką języka

b)       współdziała w grupie

c)       korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

d)       stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

1)       korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego

2)       współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe

3)       korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)       identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy

5)       wykorzystuje kontekst (tam gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa

6)       upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

MOT.01.7. Kompetencje personalne i społeczne (KPS)
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    przestrzega zasad kultury i etyki  1)     wymienia uniwersalne zasady etyki

2)     wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych

3)     planuje dalszą edukację uwzględniając własne zainteresowania i zdolności
oraz sytuację na rynku pracy

4)     wyjaśnia na czym polega zachowanie etyczne w wybranym zawodzie blacharza

5)     wskazuje przykłady zachowań etycznych
w zawodzie blacharza

6)     wyjaśnia, czym jest plagiat

7)     okazuje szacunek innym osobom
oraz szacunek dla ich pracy

8)     stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania

9)     rozpoznaje naturalne potrzeby człowieka
i zagrożenia z powodu braku ich zaspokojenia

2) planuje wykonanie zadania 1)       omawia czynności w ramach czasu pracy

2)       planuje działania zgodnie z możliwościami ich realizacji

3)       określa czas realizacji zadań

4)       szacuje budżet zadania

5)       planuje pracę zespołu

6)       realizuje działania w wyznaczonym czasie

7)       monitoruje realizację zaplanowanych działań

8)       dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań

9)       dokonuje samooceny

3) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany  1)     uzasadnia potrzebę własnego rozwoju

2)     wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany
i ocenia skutki jej wprowadzenia

3)     proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

4)     korzysta z różnych źródeł informacji

5)     samodzielnie planuje, realizuje
i demonstruje proste działania

6)     stosuje w życiu demokratyczne zasady
i procedury

7)     realizuje zadania w typowych warunkach

8)     dokonuje analizy własnej kreatywności i otwartości na innowacyjność

9)     przyjmuje odpowiedzialność za swoje wybory

10)     ocenia przypadki naruszania norm i procedur postępowania

4) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem  1)     wymienia przyczyny sytuacji stresowych
w pracy zawodowej

2)     wymienia techniki radzenia sobie
ze stresem

3)     rozpoznaje objawy stresu u siebie i innych

4)     przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze stresem

5)     przedstawia różne formy zachowań asertywnych w sytuacjach konfliktowych

6)     wyraża swoje emocje, uczucia i poglądy
z ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego

7)     wyraża własne zdanie i uzasadnia je

określa pozytywne sposoby radzenia sobie
z emocjami i stresem na przykładzie

5) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe  1)     określa umiejętności i kompetencje niezbędne na stanowisku pracy blacharz samochodowy

2)     analizuje własne kompetencje niezbędne do pracy w blacharstwie samochodowym

3)     wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu cywilizacyjnego

4)     omawia możliwą dalszą ścieżkę rozwoju
i awansu zawodowego

5)     opisuje zagadnienie odpowiedzialności prawnej za złamanie tajemnicy zawodowej

opisuje zasady nieuczciwej konkurencji

6) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej  1)     wymienia bariery komunikacyjne

2)     nazywa rodzaje komunikatów zastosowane w zaobserwowanych sytuacjach

3)     opisuje ogólne zasady komunikacji interpersonalnej

4)     stosuje różne rodzaje komunikatów

5)     podaje zasady poprawnej komunikacji

6)     rozpoznaje emocje innych ludzi na podstawie mowy niewerbalnej

7)     wskazuje sposoby eliminowania barier powstałych w procesie komunikacji

8)     określa styl komunikacji interpersonalnej
na podstawie zaobserwowanych lub przedstawionych sytuacji

9)     prezentuje własne stanowisko, stosując różne środki komunikacji niewerbalnej

7) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów  1)     rozpoznaje źródła konfliktu w grupie

2)     opisuje sposób wykonania czynności w celu uniknięcia wystąpienia niepożądanych zdarzeń

3)     przedstawia sposoby rozwiązania konfliktów i problemów w grupie

4)     modyfikuje sposób wykonywania czynności uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu

5)     rozwiązuje problemy różnymi technikami
i metodami

8) współpracuje w zespole  1)     przedstawia różne formy współpracy w grupie

2)     planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań

3)     dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

4)     przestrzega podziału ról, zadań i odpowiedzialności

5)     wspiera członków zespołu w realizacji zadań

6)     dyskutuje, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi

7)     przestrzega harmonogramy wykonywania przydzielonych zadań w zespole

8)     wykorzystuje opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu

9)     wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy w zespole

 

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W  ZAWODZIE BLACHARZ SAMOCHODOWY

Szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić uzyskanie wszystkich efektów kształcenia wymienionych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do realizowania zadań zawodowych.

 

Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji TWO.01. diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych:

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn wyposażona w:

 • stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną;
 • stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i do urządzeń wielofunkcyjnych, ponadto pakiet programów biurowych, program do wspomagania projektowania i wykonywania rysunków technicznych (Computer Aided Design), użytkowe programy branżowe;
 • pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, wykonywania szkiców odręcznych i innych rysunków technicznych, normy techniczne i branżowe;
 • katalogi maszyn i części maszyn, poradniki stosowane w budowie i konstrukcji maszyn, dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń, części maszyn i ich modele/przekroje, modele połączeń, przykłady uszkodzeń korozyjnych, narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej, filmy, plakaty, plansze poglądowe ilustrujące budowę maszyn i urządzeń do wytwarzania i obróbki materiałów i części maszyn;
 • katalogi i modele środków transportu wewnętrznego;
 • przyrządy pomiarowe, wzorce miar;
 • przykłady materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 • środki dydaktyczne do nauki przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami.

Pracownia elektrotechniki i elektroniki wyposażona w:

 • stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną;
 • stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i do urządzeń wielofunkcyjnych ponadto pakiet programów biurowych;
 • filmy, oprogramowanie do symulacji pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
 • mierniki wielkości elektrycznych, oscyloskopy dwukanałowe z zestawem sond;
 • narzędzia i przyrządy do montażu/demontażu elementów i układów elektrycznych i elektronicznych;
 • zestawy elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
 • maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich modele/przekroje;
 • schematy i modele instalacji elektrycznych i elektronicznych.

Pracownia podstaw blacharstwa samochodowego wyposażona w:

 • stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną;
 • stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i do urządzeń wielofunkcyjnych ponadto pakiet programów biurowych;
 • dokumentacje techniczne pojazdów samochodowych;
 • katalogi pojazdów samochodowych ich podzespołów, zespołów i części nadwozia;
 • nadwozia pojazdów samochodowych i ich modele/przekroje;
 • podzespoły, zespoły i części nadwozi pojazdów samochodowych i ich modele/przekroje;
 • przykłady materiałów stosowanych na nadwozia pojazdów samochodowych;
 • narzędzia i przyrządy do badania właściwości materiałów stosowanych na nadwozia pojazdów samochodowych: m.in. przyrządy do pomiaru grubości elementów nadwozi, powłok lakierniczych, przyrządy do pomiaru twardości, higrometry, przyrządy do pomiaru lepkości, przyrząd do pomiaru elastyczności, manometry, mikroskop multimedialny do analizy struktury materiałów;
 • próbki powłok lakierowanych, próbki powłok antykorozyjnych, próbki spoiw, próbki materiałów wypełniających/uzupełniających;
 • urządzenia i narzędzia do regeneracji nadwozi i ich modele, filmy, prezentacje itp.;
 • urządzenia lakiernicze i ich modele, filmy, prezentacje, itp.;
 • urządzenia elektryczne i elektroniczne wyposażenia pojazdów samochodowych, elementy instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych i ich modele/przekroje;
 • części/modele przedstawiające stopień zużycia, zniszczenia nadwozi oraz filmy, plansze poglądowe ilustrujące sposoby regeneracji części nadwozi pojazdów samochodowych;
 • materiały eksploatacyjne;
 • katalogi części, katalogi i materiały przedsiębiorstw branżowych.

Warsztaty szkolne posiadają:

 • stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym/tablicą interaktywną;
 • stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i do urządzeń wielofunkcyjnych, z pakietem programów biurowych;
 • stanowisko komputerowe z danymi diagnostycznymi pojazdów do weryfikacji wyników pomiarów;
 • stanowisko do kontroli i naprawy nadwozi pojazdów samochodowych wyposażone w: instalacje techniczne niezbędne do działania maszyn i urządzeń (instalacja elektryczna, instalacja pneumatyczna, wyciągi pyłów i gazów szkodliwych), podnośnik/kanał (jedno stanowisko maksymalnie dla czterech uczniów);
 • urządzenie diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia;
 • narzędzia monterskie, klucze dynamometryczne, urządzenia do mycia i konserwacji, narzędzia do obróbki ręcznej, narzędzia do usuwania połączeń zgrzewanych, szlifierki elektryczne
  i pneumatyczne, przecinak pneumatyczny, luto-spawarki, spawarki, spawarki do plastików, nitownice, urządzenia do wyciągania wgnieceń – pullery-spottery, narzędzia do konserwacji nadwozi;
 • urządzenia oraz narzędzia do obróbki ręcznej i mechanicznej, stoły ślusarskie z wyposażeniem (imadło, szlifierka stołowa, wiertarka stołowa);
 • narzędzia i przyrządy pomiarowe;
 • rama pomiarowa z oprzyrządowaniem do pomiaru geometrii nadwozia;
 • rama naprawcza nadwozia;
 • pojazdy samochodowe do wykonywania prac blacharskich;
 • elementy nadwozi pojazdów samochodowych wykonane z różnych materiałów.

Każda pracownia powinna być zasilana napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczona ochroną przeciwporażeniową, wyposażona w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny a także w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE

 

MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
MOT.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 32
MOT.01.2. Podstawy motoryzacji 288
MOT.01.3. Diagnozowanie stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych 288
MOT.01.4. Wykonywanie napraw nadwozi pojazdów samochodowych 416
MOT.01.5. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych 192
MOT.01.6. Język obcy zawodowy 32
MOT.01.7. Kompetencje personalne i społeczne 32
Razem: 1280

 

Skip to content Click to listen highlighted text!