Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Opis zawodu technik spedytor

 

Technik spedytor 333108

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
  • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

W klasie trzeciej i czwartej odbywasz  praktykę zawodową (280 godzin)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:

SPL.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       charakteryzuje pojęcia i normy prawa związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

 

1)       rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

2)       opisuje działania realizowane w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz ergonomii

3)       wymienia akty normatywne określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii

4)       wymienia akty prawa wewnątrzzakładowego związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

2)       określa zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w Polsce 1)       wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce

2)       opisuje zadania i uprawnienia służb wymienia akty prawne regulujące działania instytucji i służb

3)       określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 1)       opisuje prawa i obowiązki pracownika podczas pracy spedytora

2)       opisuje prawa i obowiązki pracodawcy podczas pracy spedytora

3)       określa zakres odpowiedzialności pracownika oraz pracodawcy z tytułu naruszenia przepisów prawa

4)       omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

4)       charakteryzuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy 1)       rozróżnia czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy

2)       omawia sposoby zapobiegania narażeniom na czynniki szkodliwe w środowisku pracy

3)       rozróżnia źródła czynników szkodliwych w miejscu pracy

4)       określa sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia człowieka

5)       wymienia objawy typowych chorób zawodowych wynikających z oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w środowisku pracy

5)       stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

 

1)       rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia, życia lub środowiska na stanowisku pracy

2)       opisuje procedurę postępowania w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska

3)       opisuje sprzęt i zabezpieczenia przeciwpożarowe na stanowisku pracy

4)       rozpoznaje oznaczenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa na stanowisku pracy i ewakuacji

5)       rozpoznaje sygnały alarmowe informujące o niebezpieczeństwie

6)       omawia procedury postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową

7)       omawia zasady stosowania podręcznego sprzętu oraz środków gaśniczych

8)       stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

6)       organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, przeciwporażeniowej i ochrony środowiska 1)       omawia zasady przygotowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

2)       przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

3)       stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy

4)       ocenia zgodność zorganizowanego stanowiska pracy z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

5)       omawia zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystywania urządzeń w procesie spedycji zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi i ochrony przeciwporażeniowej

7)       przeciwdziała zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonaniem zadań zawodowych

 

1)       określa zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka przy wykonywaniu zadań zawodowych w pracy spedytora

2)       określa zagrożenia dla mienia i środowiska przy wykonywaniu zadań zawodowych w pracy spedytora

3)       zapobiega zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka związanych z wykonywaniem zadań zawodowych spedytora

4)       zapobiega zagrożeniom dla mienia i środowiska związanym z wykonywaniem zadań zawodowych spedytora

8)       stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia 1)       omawia potencjalne niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia na stanowisku pracy w zawodzie

2)       ocenia stan poszkodowanego w wypadku

3)       określa sposób powiadamiania przełożonych i właściwe służby o zaistniałym wypadku

4)       określa sposoby udzielania pierwszej pomocy w zależności od stanu zagrożenia zdrowia i życia

5)       udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

6)       informuje ratowników o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia poszkodowanego i ewentualnych przyczynach wypadku

7)       współpracuje przy ewakuacji współpracowników z miejsc stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia

9)       stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 1)       wymienia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

2)       wyjaśnia potrzebę stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

3)       rozróżnia możliwe skutki występowania zagrożeń dla zdrowia, życia i środowiska

4)       dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do występującego zagrożenia i wykonywanego zadania

5)       stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi zasadami

6)       stosuje sprzęt gaśniczy zgodnie z jego przeznaczeniem

SPL.05.2. Podstawy technika spedycji
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)    charakteryzuje rynek usług transportowych i spedycyjnych: 1)       rozpoznaje uczestników rynku transportowo – spedycyjnego

2)       omawia pojęcia związane z transportem np.: transport, proces transportowy, proces przewozowy, energochłonność transportu, system transportowy, rynek transportowy

3)       określa funkcje transportu

4)       definiuje pojęcia związane ze spedycją np.: spedycja, spedytor, proces spedycyjny

5)       klasyfikuje spedycję według różnych kryteriów

6)       określa cechy usług transportowych i spedycyjnych

7)        określa czynności organizowane i realizowane przez spedytora

8)       definiuje pojęcia z zakresu rynku usług transportowych i spedycyjnych, np.: cenę, popyt, podaż na rynku usług transportowych i spedycyjnych

9)       opisuje działalność spedycyjną w Polsce

10)   opisuje działalność spedycyjną w procesie międzynarodowej wymiany handlowej

11)   wyjaśnia zakres działalności organizacji zrzeszających spedytorów

2)    stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i spedycji 1)       rozróżnia normy prawa obowiązujące w transporcie i spedycji

2)       omawia przepisy dotyczące przewozu ładunków różnymi gałęziami transportu

3)    sporządza korespondencję służbową 1)       rozróżnia rodzaje dokumentów związanych z korespondencją służbową

2)       sporządza korespondencję służbową wykorzystując standardowe formy jej redagowania

3)       wskazuje przepisy prawa dotyczące przechowywania dokumentów

4)       rozróżnia metody zabezpieczania dokumentów i klauzule tajności

5)       opisuje zasady przechowywania dokumentów

6)       stosuje systemy komputerowe wspomagające czynności tworzenia korespondencji służbowej

4)    analizuje dane statystyczne wykorzystywane w spedycji 1)       określa przedmiot i rolę statystyki

2)       rozpoznaje źródła danych statystycznych dotyczących rynku usług transportowo-spedycyjnych

3)       dobiera dane statystyczne

4)       analizuje dane statystyczne dotyczące badanego rynku

5)    opracowuje wyniki badań statystycznych 1)       określa przydatność badań statystycznych

2)       rozróżnia rodzaje badań statystycznych

3)       dobiera rodzaj badania statystycznego do potrzeb

4)       rozróżnia miary statystyczne

5)       dobiera miary statystyczne do potrzeb

6)       oblicza podstawowe miary statystyczne

7)       gromadzi dane statystyczne dotyczące badanego zjawiska

8)       prezentuje dane z wykorzystaniem odpowiednich metod

9)       interpretuje wyniki badań statystycznych

6)    wykonuje szkice i rysunki techniczne ładunków oraz jednostek ładunkowych 1)       rozróżnia podstawowe zasady wykonywania rysunku technicznego

2)       sporządza szkice i rysunki techniczne ładunków z uwzględnieniem wymiarowania

3)       sporządza szkice i rysunki techniczne jednostek ładunkowych z uwzględnieniem wymiarowania

7)    charakteryzuje opakowania 1)       klasyfikuje opakowania według różnych kryteriów

2)       określa funkcje opakowań

3)       stosuje normy i przepisy prawa regulujące gospodarkę opakowaniami i opakowaniami transportowymi

4)       określa wymagania techniczne stawiane opakowaniom

8) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych 1)       wymienia cele normalizacji krajowej

2)       podaje definicję i cechy normy

3)       rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej

4)       korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

SPL.05.3. Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       charakteryzuje gałęzie transportu 1)       klasyfikuje transport według różnych kryteriów

2)       opisuje gałęzie transportu

3)       określa kierunki rozwoju poszczególnych gałęzi transportu

4)       wyjaśnia zależności pomiędzy rozwojem ilościowym i jakościowym transportu, gospodarki i społeczeństwa

5)       określa wady i zalety poszczególnych gałęzi transportu

2)       dobiera środki transportu do realizacji usług transportowych 1)       klasyfikuje środki transportu według różnych kryteriów

2)       opisuje budowę środków transportu poszczególnych gałęzi

3)       dobiera środki transportu w zależności od rodzaju nadanego ładunku i warunków realizacji usługi transportowej

3)       ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami 1)       wyjaśnia pojęcia związane z eksploatacją środków transportu

2)       wymienia czynniki wpływające na efektywność i intensywność użytkowania środków transportu

3)       omawia zasady technicznego utrzymania środków transportu

4)       omawia czynniki mające wpływ na dopuszczenie środka transportu do ruchu

5)       opisuje zasady dopuszczenia środka transportu do ruchu

6)       planuje obsługę techniczną środków transportu, w tym naprawy i remonty środków transportu

4)       charakteryzuje infrastrukturę transportu 1)       klasyfikuje infrastrukturę liniową i punktową poszczególnych gałęzi transportu

2)       rozróżnia elementy infrastruktury poszczególnych gałęzi transportu

3)       wskazuje wady i zalety poszczególnych gałęzi transportu

5)       planuje trasę przewozu 1)       omawia metody służące wyznaczaniu najlepszej trasy przewozu

2)       oblicza czas jazdy i pracy środków transportu

3)       wyznacza trasę przewozu

SPL.05.4. Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       charakteryzuje przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące organizowania procesów transportowych 1)       omawia normy prawa dotyczące organizowania procesów przewozu ładunków w tym ładunków i materiałów niebezpiecznych

2)       omawia normy prawa dotyczące organizowania procesów przewozu ładunków nienormatywnych

3)       omawia normy prawa dotyczące organizowania procesów przewozu żywych zwierząt oraz szybko psujących się produkt żywnościowych

2)       charakteryzuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie: 1)       omawia normy prawa dotyczące pracy w transporcie w tym ustawę o czasie pracy kierowcy

2)       określa zadania i uprawnienia kierowców oraz załóg pojazdów z uwzględnieniem norm i przepisów prawa

3)       określa prawa i obowiązki przewoźnika wykonującego krajowy i międzynarodowy transport drogowy rzeczy

4)       stosuje przepisy dotyczące kwalifikacji kierowców wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy rzeczy

3)       ocenia jakość i efektywność procesów transportowych 1)       wyjaśnia pojęcia związane z jakością oraz efektywnością procesów transportowych

2)       ocenia usługi transportowe i spedycyjne z punktu widzenia jakości oraz efektywności

3)       określa znaczenie wskaźników stosowanych do oceny efektywności usług transportowo-spedycyjnych

4)       dobiera wskaźniki do oceny jakości i efektywności procesów transportowych

5)       oblicza wskaźniki procesów transportowych

6)       interpretuje wskaźniki stosowane do oceny jakości i efektywności usług transportowo-spedycyjnych

4)       charakteryzuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych 1)       wymienia procedury celne w UE i poza UE

2)       wyjaśnia procedury obiegu dokumentów celnych

3)       stosuje normy prawa dotyczące procedur celnych

4)       dobiera uregulowania prawne w tranzycie

5)       określa zadania osoby pośredniczącej w procedurach celnych

6)       stosuje procedury obiegu dokumentów celnych

7)       stosuje przepisy konwencji celnej dotyczącej odprawy ładunków oraz przewozu towarów z zastosowaniem karnetów tir

8)       stosuje normy prawa dotyczące procedur celnych dla poszczególnych gałęzi transportu

SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       określa znaczenie logistyki w działalności transportowo-spedycyjnej 1)       stosuje terminologię z zakresu podstaw logistyki

2)       wyjaśnia cel i etymologię logistyki

3)       wyjaśnia znaczenie logistyki w działalności transportowo-spedycyjnej

4)       klasyfikuje centra logistyczne

5)       omawia zadania łańcucha dostaw

6)       omawia rolę centrów logistycznych i terminali w łańcuchu dostaw

2)       dobiera miejsca składowania i magazynowania ładunków oraz ich wyposażenie 1)       klasyfikuje budowle magazynowe

2)       omawia funkcje i rodzaje magazynów

3)       dobiera wyposażenie budowli magazynowych

4)       określa operacje i procesy magazynowe

5)       rozróżnia rodzaje wydzielonych powierzchni w strefy magazynowe

6)       dobiera miejsce składowania i magazynowania ładunków

3)       charakteryzuje dokumenty magazynowe 1)       klasyfikuje dokumenty magazynowe związane z przyjęciem i wydaniem ładunków

2)       wyjaśnia zakres zastosowania poszczególnych dokumentów magazynowych

3)       odczytuje informacje zawarte w dokumentach związanych z przyjęciem i wydaniem ładunków

4)       przygotowuje ładunki do przewozu 1)       określa zasady przygotowania ładunków do przewozu

2)       oblicza parametry jednostki ładunkowej

3)       omawia zasady formowania paletowych i pakietowych jednostek ładunkowych

4)       omawia zasady formowania ładunków w kontenerach

5)       ocenia poprawność sformowania jednostki ładunkowej

6)       dobiera opakowanie do rodzaju ładunku

7)       dobiera opakowanie do potrzeb klienta i właściwości środków transportu

8)       planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu

5)       dobiera sposoby oznaczania ładunku, jednostki ładunkowej i środka transportu 1)       rozróżnia znaki informacyjne, manipulacyjne i niebezpieczeństwa

2)       omawia zasady znakowania towarów, opakowań i jednostek ładunkowych

3)       omawia zasady znakowania środków transportu

4)       dobiera oznaczenie do określonego ładunku, jednostki ładunkowej i środka transportu

5)       dobiera oznakowanie środków transportu do przewozu materiałów niebezpiecznych, żywych zwierząt i ładunków nienormatywnych

6)       odczytuje informacje zamieszczone na środkach transportu

6)       przygotowuje i zabezpiecza ładunek w transporcie 1)       określa środki i urządzenia do zabezpieczenia ładunków

2)       rozróżnia rodzaje środków służących do zabezpieczania jednostek ładunkowych

3)       rozróżnia metody i techniki zabezpieczenia ładunków

4)       dobiera sposoby rozmieszczania ładunków w środkach transportu

5)       stosuje zasady rozmieszczania ładunków w środkach transportu

6)       stosuje normy prawa dotyczące zabezpieczania ładunków

7)       dobiera zabezpieczenia ładunków w środkach transportu w tym niebezpiecznych, nienormatywnych i żywych zwierząt

8)       dobiera zabezpieczenia jednostek ładunkowych w środkach transportu

7)       dobiera rodzaj urządzeń do mechanizacji prac ładunkowych, zakres i technologię czynności manipulacyjnych

 

1)       klasyfikuje urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych

2)       opisuje budowę różnych typów urządzeń do mechanizacji prac ładunkowych np.: wózków widłowych, przenośników, żurawi

3)       określa parametry urządzeń do mechanizacji prac ładunkowych

4)       dobiera urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych

8)       opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych 1)       określa zakres czynności manipulacyjnych

2)       oblicza czas trwania czynności manipulacyjnych podczas załadunku i rozładunku

3)       oblicza czas trwania czynności manipulacyjnych podczas przeładunku

4)       sporządza harmonogram czynności wykonywanych przy obsłudze ładunku

9)       nadzoruje przebieg procesu transportowego: 1)       rozróżnia systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków

2)       określa funkcje i zastosowanie systemów monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków

3)       dobiera systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków

4)       nadzoruje przebiegu procesu transportowego z zastosowaniem systemów monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków

10)   stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych: 1)       opisuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków

2)       dobiera systemy wymiany danych

3)       stosuje standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych

4)       odczytuje dane z systemów identyfikacji ładunków

5)       interpretuje dane z systemów wymiany danych

6)       wyjaśnia rolę międzynarodowych standardów identyfikacji i wymiany danych

7)       określa korzyści i warunki wdrożenia i stosowania nowych informatycznych oraz międzynarodowych standardów identyfikacji i wymiany danych

SPL.05.6. Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       sporządza korespondencję handlową 1)       opisuje dokumentację stosowaną w korespondencji z kontrahentami

2)       analizuje oferty kontrahentów

3)       dobiera dokumenty handlowe do określonej usługi spedycyjnej

4)       stosuje zasady wypełniania dokumentów wykorzystywanych w korespondencji z kontrahentami

5)       sporządza dokumenty stosowane w korespondencji z kontrahentami np.: zapytanie ofertowe, oferta, reklamacja

6)       analizuje informacje zawarte w korespondencji handlowej

2)       przeprowadza negocjacje w kontaktach z kontrahentem

 

1)       rozróżnia style i techniki negocjacji

2)       omawia znaczenie umiejętności komunikowania się w prowadzeniu negocjacji

3)       sporządza scenariusz przebiegu negocjacji dotyczących sprzedaży usług transportowych i spedycyjnych

4)       prowadzi negocjacje z dostawcami i podwykonawcami

5)       omawia bariery występujące w komunikacji

6)       stosuje metody wyboru dostawców i podwykonawców

7)       określa czynniki wpływające na wybór dostawców i podwykonawców

8)       dokonuje wyboru dostawców i podwykonawców

3)       prowadzi działania marketingowe dobrane do rodzaju usług transportowych i spedycyjnych lub wymagań klienta 1)       rozpoznaje potrzeby i wymagania klienta

2)       charakteryzuje instrumenty marketingowe w działalności transportowej i spedycyjnej związane z obsługą klienta

3)       sporządza kwestionariusz badania ankietowego dotyczący zapotrzebowania rynku na usługi transportowe i spedycyjne

4)       określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora 1)       wskazuje podstawy prawne odpowiedzialności przewoźnika i spedytora

2)       stosuje normy prawa dotyczące odpowiedzialności w działalności transportowej i spedycyjnej w tym odpowiedzialności bezpośredniej i pośredniej, z tytułu nadzoru i z powodu zaniechania

5)       stosuje reguły handlu międzynarodowego 1)       opisuje układ i strukturę formuł handlowych

2)       wyjaśnia reguły handlu międzynarodowego

3)       interpretuje reguły handlu międzynarodowego

4)       określa warunki realizacji dostaw w handlu zagranicznym

5)       określa warunki płatności w handlu zagranicznym

6)       stosuje formuły handlowe przy realizacji usług międzynarodowych

6)       przeprowadza proces reklamacji

 

1)       wskazuje normy prawa dotyczące procedury reklamacji

2)       omawia zasady składania i rozpatrywania reklamacji

3)       rozpatruje zasadność zgłoszenia reklamacyjnego

4)       określa roszczenia z tytułu reklamacji

5)       sporządza odpowiedź na reklamację

6)       określa zakres odpowiedzialności stron za powierzone mienie podczas procesu spedycyjno-transportowego

SPL.05.7. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       oblicza koszty realizacji usług transportowych i spedycyjnych 1)       klasyfikuje koszty usług transportowych i spedycyjnych

2)        oblicza koszty usług transportowych i spedycyjnych

3)       rozróżnia ceny w transporcie i spedycji

4)       sporządza cenniki za realizację usług transportowych i spedycyjnych

5)       analizuje cenniki i taryfy za usługi transportowe i spedycyjne

6)       oblicza należności za usługi transportowe i spedycyjne

2)       wybiera rodzaj i zakres ubezpieczeń dotyczących realizacji usług transportowo-spedycyjnych 1)     określa funkcje ubezpieczeń

2)     wymienia elementy umowy ubezpieczeniowej

3)     określa ubezpieczenia stosowane w procesach transportowych i spedycyjnych

4)     rozróżnia ubezpieczenia środków transportu

5)     rozróżnia ubezpieczenia ładunków w transporcie (np. ICC (A), ICC (B))

6)      określa warunki ubezpieczenia

7)     określa rodzaje odpowiedzialności za szkody ładunku

8)     rozróżnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora

9)     dobiera rodzaj i zakres ubezpieczenia do warunków realizacji zlecenia i wymagań klienta

10)  określa roszczenie z tytułu ubezpieczenia

3)       sporządza dokumenty transportowe, spedycyjne i rozliczeniowe 1)    rozróżnia dokumenty transportowe, spedycyjne i rozliczeniowe

2)    sporządza dokumenty dotyczące przewozu ładunków np.: zlecenie transportowe, umowa spedycji

3)    sporządza dokumenty transportowe i spedycyjne np.: list przewozowy krajowy, międzynarodowy, drogowy, kolejowy, lotniczy, śródlądowy i morski, instrukcję wysyłkową

4)    sporządza dokumenty rozliczeniowe w transporcie i spedycji np.: faktura pro forma, faktura zaliczkowa, faktura, faktura korygująca

5)    analizuje informacje zawarte w dokumentach rozliczeniowych

6)    sporządza dokumenty związane z odprawą celną ładunków

7)    analizuje informacje zawarte w w dokumentach transportowych i spedycyjnych

SPL.05.8. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych:

a)       ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem

b)       z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie

c)       z dokumentacją związaną z danym zawodem

d)       z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1)       rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:

a)       czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

b)       narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych

c)       procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych

d)       formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

e)       świadczonych usług, w tym obsługi klienta

2)       rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje/filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

b)       rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)

1)       określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu

2)       znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

3)       rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

4)       układa informacje w określonym porządku

3)       samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję)

b)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – wg wzoru)

1)       opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi

2)       przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

3)       wyraża i uzasadnia swoje stanowisko

4)       stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze

5)       stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

4)       uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:

a)       reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

b)       reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

2)       uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

3)       wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

4)       prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi

5)       stosuje zwroty i formy grzecznościowe

6)       dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

5)       zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)

2)       przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym

3)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym

4)       przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację

6)       wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową:

a)       wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauką języka

b)       współdziała w grupie

c)       korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

d)       stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

1)       korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego

2)       współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe

3)       korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)       identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy

5)       wykorzystuje kontekst (tam gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa

6)       upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

SPL.05.9. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       stosuje zasady kultury i etyki w środowisku pracy 1)       wymienia zasady etyki

2)       wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna

3)       wymienia przykłady zasad (norm, reguł) moralnych

4)       wyjaśnia na czym polega zachowanie etyczne w wybranym zawodzie

5)       wymienia przykłady zachowań etycznych w wybranym zawodzie

6)       stosuje zasady etykiety w komunikacji z przełożonymi i ze współpracownikami

7)       stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania

8)       wyraża swoje opinie zgodnie z przyjętymi normami w swoim środowisku pracy

2)       wykazuje się otwartością na zmiany 1)       wyjaśnia znaczenie zmiany dla rozwoju człowieka

2)       wymienia przykłady zachowań hamujących wprowadzenie zmiany

3)       wymienia przykłady wprowadzenia zmiany

4)       ocenia skutki wprowadzenia zmian

5)       dobiera sposoby rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

3)       planuje działania i zarządza czasem 1)       omawia techniki organizacji czasu pracy

2)       sporządza harmonogram działań

3)       planuje pracę w zespole

4)       wykonuje zadania w wyznaczonym czasie

5)        analizuje podejmowane działania

6)       szacuje czas i budżet wykonania zadania

7)       planuje działania zgodnie z możliwościami ich realizacji

4)       analizuje skutki podejmowanych działań 1)       przewiduje skutki wykonania niewłaściwych działań na stanowisku pracy

3) analizuje rezultaty działań

5)       stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 1)       opisuje najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej

2)       opisuje wpływ stresu na organizm człowieka

3)       wymienia sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem

4)       przewiduje sytuacje konfliktowe

5)       analizuje racje stron konfliktu

6)       wskazuje zasady postępowania (zachowania) asertywnego

7)        omawia sposoby rozwiązywania konfliktów

6)       doskonali umiejętności zawodowe 1)        zestaw umiejętności i kompetencji niezbędnych w wybranym zawodzie

2)       analizuje własne kompetencje

3)       wyznacza sobie cele rozwojowe

4)       planuje kierunki uczenia się i doskonalenia zawodowego

5)       stosuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych

7)       przestrzega tajemnicy zawodowej 1)       przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe

2)       stosuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej

3)       określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej

8)       negocjuje warunki porozumień

 

1)       rozróżnia style negocjacji

2)       stosuje techniki prowadzenia negocjacji

3)       opisuje własny punkt postrzegania sposobu rozwiązania problemu z wykorzystaniem wiedzy z zakresu negocjacji

4)       ocenia ryzyko podejmowanych negocjacji

5)       identyfikuje możliwości kompromisu w negocjacjach porozumień

6)       analizuje umowy i porozumienia ze względu na korzyści dla stron

9)       stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1)       wyjaśnia pojęcie komunikacji interpersonalnej

2)       wymienia rodzaje komunikatów stosowane w komunikacji interpersonalnej

3)       stosuje różne rodzaje komunikatów

4)       wyjaśnia znaczenie znajomości sygnałów niewerbalnych

5)       omawia, jak rozpoznać emocje innych ludzi wyrażone gestem, mimiką, postawą, ciała czy proksemiką

6)       omawia bariery w procesie komunikacji interpersonalnej na podstawie zaobserwowanych sytuacji

7)       omawia style komunikacji interpersonalnej

8)       stosuje właściwe formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej

10)   stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów 1)     rozróżnia sytuacje problemowe ze względu na źródło np.: materialne, emocjonalne, personalne, komunikacyjne, braku informacji lub umiejętności

2)     opisuje techniki rozwiązywania problemów w odniesieniu do źródła

3)     opisuje sytuację problemową z uwzględnieniem warunków kulturowych i społecznych

4)     opisuje alternatywne techniki twórczego rozwiązywania problemów

5)     modyfikuje sposób wykonywania czynności uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu

11)   ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania 1)       analizuje zasady i procedury wykonania zadania

2)       charakteryzuje przyczyny i skutki zachowań ryzykownych

12)   współpracuje w zespole 1)       planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań

2)       dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

3)       wspiera członków zespołu w realizacji zadań

4)       przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi

5)       wykorzystuje opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu

6)       dobiera rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy

7)       komunikuje się ze współpracownikami

SPL.05.10. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 1)       opisuje zadania wymagające pracy zespołowej

2)       ocenia zasoby personalne pod względem kompetencji i możliwości współdziałania

3)       określa strukturę grupy zadaniowej

4)       określa zasady dobrej współpracy w grupie

5)       planuje pracę zespołu

6)       sporządza harmonogram prac zespołu

2)       dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 1)       określa wiedzę, umiejętności i doświadczenie członków zespołu

2)       dobiera członków zespołu do wykonania zadań ze względu na wiedzę, umiejętności i doświadczenie

3)       rozpoznaje kompetencje osób w zespole

4)       rozróżnia role poszczególnych członków zespołu zadaniowego

5)       przydziela zadania dla członków zespołu zgodnie z ich kompetencjami

6)       poszukuje nowych pracowników

3)       kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

 

1)       opisuje proces kierowania zespołem zadaniowym

2)       formułuje polecenia służbowe podczas pracy

3)       ustala kolejność wykonywania zadań

4)       opisuje techniki motywacyjne

5)       dobiera techniki motywacyjne do sytuacji

4)       komunikuje się ze współpracownikami 1)       stosuje właściwe techniki komunikowania się w zespole

2)       modyfikuje przebieg prac z uwzględnieniem uwag i opinii członków zespołu

5)       monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 1)       rozróżnia monitoring i kontrolę

2)       opisuje sposoby nadzoru nad wykonywaniem zadań

3)       opisuje bariery w osiąganiu pożądanej efektywności pracy zespołu

4)       monitoruje stopień realizacji zadań w zespole

5)       analizuje wyniki monitoringu i kontroli

6)       ocenia jakość I postęp wykonywania zadań według przyjętych kryteriów

7)       modyfikuje przebieg prac z uwzględnieniem uwag i opinii członków zespołu

6)       wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy 1)       opisuje wpływ postępu technicznego na doskonalenie jakości pracy

2)       wskazuje możliwości optymalizacji organizacji pracy

3)       dokonuje optymalizacji organizacji pracy

4)       wskazuje możliwości modernizacji stanowiska pracy

5)       dokonuje modernizacji stanowiska pracy

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
SPL.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
SPL.05.2. Podstawy technika spedycji 140
SPL.05.3. Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych 210
SPL.05.4. Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych 150
SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego 260
SPL.05.6. Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji 120
SPL.05.7. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych 240
SPL.05.8. Język obcy zawodowy 30
SPL.05.9. Kompetencje personalne i społeczne 30
SPL.05.10. Organizacja pracy małych zespołów 15
Razem 1225
Skip to content Click to listen highlighted text!