Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

opis zawodu technik logistyk

 

Technik logistyk 333107

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1.W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

  • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
  • monitorowania poziomu i stanu zapasów;
  • obsługiwania programów magazynowych;
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
  1. W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:
  • planowania procesów transportowych;
  • organizowania procesów transportowych;
  • dokumentowania procesów transportowych.

W klasie trzeciej i czwartej odbywasz  praktykę zawodową (280 godzin)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania zadań zawodowych, o których mowa w ust. 1 niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia

SPL.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 1)     wyjaśnia pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii

2)     wyjaśnia pojęcia dotyczące bezpieczeństwa pracy w procesach magazynowych

3)     opisuje działania realizowane w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz ergonomii

2)       stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 1)       rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia, życia lub środowiska na stanowisku pracy

2)       opisuje procedurę postępowania w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska

3)       opisuje sprzęt i zabezpieczenia przeciwpożarowe na stanowisku pracy

4)       dobiera sprzęt i środki ochrony przeciwpożarowej do rodzaju pożaru

5)       rozpoznaje oznaczenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa na stanowisku pracy i ewakuacji

6)       rozpoznaje sygnały alarmowe informujące o niebezpieczeństwie

7)       stosuje przepisy dotyczące ruchu w magazynie

8)       stosuje normy dotyczące udźwigu i transportu ręcznego

9)       wskazuje akty prawne regulujące ogólne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

10)   wskazuje akty prawne regulujące bezpieczeństwo pracy w procesach magazynowych

3)       charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 1)       identyfikuje instytucje i służby ochrony warunków i bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

2)       wymienia obowiązki i uprawnienia instytucji i służb, działających w zakresie ochrony warunków i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska

3)       wymienia uprawnienia straży pożarnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego

4)       opisuje procedurę zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie warunków i bezpieczeństwa pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego na stanowisku pracy w wybranym zawodzie

5)       opisuje procedurę zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska

4)       określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej 1)       opisuje prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

2)       opisuje prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

3)       opisuje konsekwencje prawne, materialne i zdrowotne nieprzestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowe

5)       określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w środowisku pracy 1)       wymienia czynniki niekorzystnie oddziałujące na zdrowie i życie człowieka występujące w środowisku pracy

2)       omawia sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy

3)       dobiera sposoby zapobiegania narażeniu na czynniki szkodliwe w środowisku pracy

4)       wymienia skutki oddziaływania szkodliwych czynników na zdrowie i życie

5)       określa objawy typowych chorób zawodowych wynikających z oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w środowisku pracy

6)       wymienia uprawnienia pracownika wynikające z narażenia na choroby zawodowe

6)       stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia 1)       omawia potencjalne niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia na stanowisku pracy w wybranym zawodzie

2)       ocenia stan poszkodowanego w wypadku

3)       powiadamia przełożonych i właściwe służby o zaistniałym wypadku

4)       udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu zgodnie z obowiązującymi zasadami

5)       informuje ratowników o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia poszkodowanego i ewentualnych przyczynach wypadku

6)       współpracuje przy ewakuacji współpracowników z miejsc stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia

7)       organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, przeciwporażeniowej i ochrony środowiska 1)       wyjaśnia znaczenie ergonomii dla bezpieczeństwa i efektywności pracy

2)       wymienia przykłady ergonomicznych rozwiązań stosowanych na stanowiskach pracy w wybranym zawodzie

3)       organizuje stanowisko pracy

4)       ocenia zgodność zorganizowanego stanowiska pracy z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

5)       sporządza notatki dotyczące zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii oraz ochrony środowiska

6)       określa zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystywania urządzeń

8)       stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 1)       wymienia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

2)       wyjaśnia potrzebę stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

3)       rozróżnia możliwe skutki występowania zagrożeń dla zdrowia, życia i środowiska

4)       dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do występującego zagrożenia i wykonywanego zadania

5)       stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi zasadami

6)       stosuje sprzęt gaśniczy zgodnie z jego przeznaczeniem

SPL.01.2. Podstawy logistyki
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu logistyki 1)       wyjaśnia pojęcia z zakresu logistyki

2)       określa znaczenie logistyki w gospodarce rynkowej

3)       wyjaśnia wpływ procesów logistycznych na rozwój gospodarki i społeczeństwa

2)       stosuje zasady normalizacji w logistyce 1)       wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu normalizacji

2)       wyjaśnia znaczenie normalizacji w procesie gospodarowania i przepływów logistycznych

3)       stosuje normy techniczne w procesach logistycznych

3)       stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych 1)       omawia przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych

2)       przestrzega przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych podczas wykonywania zadań zawodowych

4)       zabezpiecza dokumenty przeznaczone do przechowywania 1)       przygotowuje dokumenty do przechowania zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa

2)       przechowuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa

5)       posługuje się miarami statystycznymi do wykonywania zadań zawodowych 1)       wyjaśnia podstawowe pojęcia statystyczne

2)       rozróżnia miary statystyczne

3)       dobiera podstawowe wskaźniki statystyczne do celu badania

4)       oblicza podstawowe wskaźniki statystyczne

5)       korzysta z wyników analizy statystycznej przy wykonywaniu zadań zawodowych

6)       charakteryzuje systemy i procesy logistyczne 1)       klasyfikuje systemy logistyczne

2)       rozróżnia podsystemy systemu logistycznego

3)       wyjaśnia wpływ systemu logistycznego na sprawność przepływów strumieni towarów, środków finansowych i informacji

4)       wymienia etapy procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych

5)       opisuje procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych

6)       opisuje czynności w różnych procesach logistycznych

7)       charakteryzuje przepływy i procesy logistyczne w produkcji 1)       rozróżnia systemy produkcyjne

2)       rozróżnia systemy zaopatrzenia produkcji

3)       opisuje przepływy materiałów w procesie produkcji

4)       analizuje strukturę wyrobu w celu zaplanowania przepływów logistycznych

5)        stosuje dokumenty dotyczące procesów produkcji

8)       charakteryzuje przepływy i procesy logistyczne w dystrybucji 1)       opisuje proces dystrybucji

2)       rozróżnia uczestników różnych kanałów dystrybucji

3)       projektuje dystrybucję towarów zgodnie z przyjętymi kryteriami i celami

9)       rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych 1)       wymienia cele normalizacji krajowej

2)       podaje definicję i cechy normy

3)       rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej

4)       korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

SPL.01.3. Organizowanie pracy magazynu
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       rozróżnia rodzaje i funkcje magazynów w procesach gospodarczych 1)       wyjaśnia znaczenie magazynów i magazynowania w procesach produkcji, dystrybucji, w tym wymiany towarowej

2)       wyjaśnia znaczenie magazynów i magazynowania dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa

3)       klasyfikuje magazyny według różnych kryteriów

4)       opisuje funkcje magazynów

5)       wyjaśnia rolę i znaczenie centrum dystrybucji i centrum logistycznego w procesie przepływu towarów

6)       wyjaśnia rolę punktu rozdziału w procesie logistycznym

7)       określa czynniki wpływające na lokalizacje magazynów i centrów dystrybucji

2)       rozróżnia zapasy w magazynie 1)       rozróżnia zapasy w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

2)       wyjaśnia potrzebę utrzymania zapasów w przedsiębiorstwach i gospodarce

3)       wymienia czynniki decydujące o strukturze i wielkości zapasów

3)       optymalizuje zagospodarowanie powierzchni i przestrzeni magazynowej 1)       opisuje strefy magazynowe z uwzględnieniem różnych układów technologicznych

2)       rozróżnia układy technologiczne magazynów

3)       opisuje zagospodarowanie magazynu zgodnie z obowiązującymi zasadami i przyjętym układem technologicznym

4)       wyjaśnia wpływ układu stref na funkcjonowanie magazynu

5)       określa wskaźniki optymalizacji zagospodarowania powierzchni i przestrzeni magazynowej

6)       stosuje metody wyznaczania najlepszego rozwiązania w zakresie zagospodarowania powierzchni i przestrzeni magazynowej

4)       rozróżnia urządzenia i wyposażenie magazynowe służące do wykonywania zadań zawodowych 1)       opisuje wyposażenie magazynowe

2)    stosuje urządzenia do składowania zapasów zgodnie z przyjętym systemem składowania zapasów

3)    opisuje urządzenia pomiarowe stosowane w magazynie

4)    opisuje urządzenia pomocnicze w magazynie

5)    opisuje środki transportu wykorzystywane w magazynach

6)    dobiera urządzenia pomiarowe do określania ilości i jakości zapasów

7)    dobiera urządzenia pomocnicze do wykonania zadań zawodowych w magazynie

8)    stosuje urządzenia pomocnicze w procesach magazynowych

9)    stosuje urządzenia transportu bliskiego do przemieszczania zapasów w magazynie

10) wyjaśnia zależność pomiędzy zagospodarowaniem przestrzeni magazynowej, doborem urządzeń technicznych i środków transportu, a efektywnością pracy magazynu

5)       charakteryzuje procesy magazynowe 1)       wymienia procesy magazynowe

2)       opisuje czynności wykonywane w poszczególnych strefach magazynowych

3)       wskazuje etapy postępowania podczas wykonywania procesów magazynowych

6)       charakteryzuje proces zarządzenia zapasami i magazynem 1)       opisuje proces zarządzania magazynem

2)       określa wpływ przepływu informacji na zarządzanie magazynem i zapasami

3)       dobiera systemy wspomagające zarządzaniem magazynem

4)       wyjaśnia wpływ systemów informatycznych na efektywność zarządzania i pracy magazynu

5)       opisuje metody zarządzania zapasami

6)       dobiera metody wspomagające proces zarządzania zapasami

7)       stosuje metody wspomagające proces zarządzania zapasami

8)       rozróżnia czynniki mające wpływ na wielkość i strukturę zapasów w różnych podmiotach gospodarujących

9)       wyjaśnia wpływ różnych czynników na wielkość i strukturę zapasów

SPL.01.4. Przechowywanie zapasów
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       rozróżnia cechy zapasów decydujące o sposobie i warunkach magazynowania 1)       klasyfikuje zapasy na podstawie ich cech fizycznych, chemicznych i biologicznych

2)       wyjaśnia zależność pomiędzy cechami i właściwościami zapasów, a sposobem ich zabezpieczania i przechowywania

3)       omawia zapasy żywnościowe

4)       opisuje cechy fizyczne, biologiczne, chemiczne towarów żywnościowych wpływające na czas i miejsce składowania oraz przygotowania do procesu transportowego

5)       klasyfikuje zapasy żywnościowe do przechowywania

6)       wymienia parametry przechowywania zapasów żywnościowych

7)       omawia zapasy nieżywnościowe

8)       opisuje cechy fizyczne, biologiczne i chemiczne towarów nieżywnościowych wpływające na parametry ich przechowywania i przygotowania do procesu transportowego

9)       klasyfikuje zapasy nieżywnościowe do przechowywania

10)   wymienia parametry przechowywania zapasów nieżywnościowych

2)       charakteryzuje parametry przechowywania zapasów 1)       omawia zmiany jakościowe (w tym biologiczne, chemiczne i fizyczne) oraz ilościowe zachodzące w zapasach w procesach przechowywania

2)       omawia wpływ czynników zewnętrznych na zmiany jakościowe i ilościowe w zapasach

3)       wskazuje przyczyny strat zapasów w procesie przechowywania

4)       opisuje rodzaje podatności towarów na przechowywanie

5)       wyjaśnia wpływ podatności towarów na sposób ich magazynowania

6)       dobiera parametry przechowywania do zapasów

7)       stosuje normy w procesie przechowywania zapasów

8)       stosuje zasady systemów jakości (np.: GMP – ang. good manufacturing practice, GHP – ang. good hygiene practice i HACCP – ang. hazard analysis and critical control points) w przechowywaniu zapasów

3)       monitoruje stany zapasów magazynowych 1)       określa systemy i urządzenia służące do monitorowania warunków przechowywania zapasów i zmian zachodzących w zapasach

2)       dobiera urządzenia do monitorowania warunków przechowywania i zmian zachodzących w zapasach

3)       monitoruje faktyczny stan zapasów w magazynie

4)       koryguje warunki przechowywania zapasów na podstawie obserwacji zmian w stanie zapasów i odczytów wskazań na urządzeniach monitorujących

5)       zabezpiecza zapasy przed zniszczeniem, ubytkami i kradzieżą

4)       analizuje miary oceny stanu zapasów w magazynie 1)       dobiera wskaźniki do badania poziomu struktury i dynamiki zapasów

2)       oblicza wielkości zapasów (np.bieżących, maksymalnych, zabezpieczających)

3)       oblicza dynamikę zmian w wielkości zapasów

4)       wyznacza na podstawie analizy przepływów optymalną strukturę zapasów

5)       oblicza wskaźniki rotacji zapasów

6)       ocenia przepływy magazynowe na podstawie analizy rotacji zapasów

7)       oblicza pojemność i współczynnik wypełnienia magazynu

8)       analizuje wykorzystanie przestrzeni magazynowej na podstawie współczynników (np. wypełnienia, pojemności)

9)       wyjaśnia wpływ różnych czynników na wielkość, strukturę i dynamikę zmian w zapasach

5)       przechowuje zapasy uwzględniając ich podatność naturalną i techniczną na magazynowanie 1)       wymienia czynniki decydujące o podatności naturalnej i technicznej zapasów na magazynowanie

2)       opisuje metody składowania zapasów w magazynie

3)       dobiera metodę składowania do podatności naturalnej i technicznej zapasów

4)       wyznacza na podstawie obliczeń i analizy podatności zapasów przestrzeń niezbędną do przechowania zapasów

5)       dobiera optymalne miejsce składowania do podatności naturalnej i technicznej zapasów oraz systemu gospodarowania zapasami

6)       opisuje systemy lokalizacji zapasów w magazynie

7)       oznacza lokalizację zapasów w magazynie

6)       przestrzega zasad gospodarowania opakowaniami, materiałami pomocniczymi i odpadami w magazynie 1)       wymienia przepisy dotyczące gospodarowania opakowaniami w procesach magazynowania

2)       opisuje opakowania poklasyfikowane według różnych kryteriów

3)       wyjaśnia funkcje opakowań

4)       składuje opakowania, odpady i surowce wtórne zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa

5)       dokumentuje gospodarowanie opakowaniami w procesach magazynowych

6)       wymienia materiały pomocnicze stosowane w procesach magazynach

7)       omawia rodzaje odpadów i surowców wtórnych

8)       zabezpiecza odpady i surowce wtórne zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami prawa

9)       wymienia przykłady zagospodarowania materiałów wtórnych

SPL.01.5. Przyjmowanie i wydawanie zapasów
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       charakteryzuje systemy zamawiania towarów 1)       rozróżnia systemy zaopatrzenia magazynów

2)       wyjaśnia zależność pomiędzy systemami zaopatrzenia, magazynowania, a systemami produkcji i dystrybucji towarów

3)        omawia systemy odnawiania zapasów

4)       dobiera system uzupełniania zapasów zgodnie z organizacją pracy magazynu

5)       dobiera reguły priorytetów w sterowaniu ruchem zapasów

6)       opracowuje harmonogram dostaw zgodnie z przyjętym systemem zamawiania

7)       sporządza zamówienie w języku polskim i języku obcym

2)       oblicza wielkość i termin dostawy zapasów do magazynu 1)       analizuje czynniki, od których zależy wielkość i częstotliwość dostaw do magazynu

2)       ocenia stan ilościowy i jakościowy zapasów w celu wyznaczenia terminu i wielkości dostawy

3)       dokonuje obliczeń wielkości i częstotliwości dostaw

4)       oblicza ekonomiczną wielkość dostawy

3)       przyjmuje towary do magazynu 1)       opisuje procedurę przyjęcia zapasów do magazynu

2)       stosuje urządzenia wspomagające przyjęcie towarów do magazynu

3)       odczytuje oznaczenia na opakowaniach w celu właściwego przyjęcia i zabezpieczenia zapasów

4)       przeprowadza odbiór ilościowy towarów

5)       przeprowadza odbiór jakościowy towarów

6)       posługuje się urządzeniami pomiarowymi podczas przyjęcia towarów do magazynu

7)       dobiera lokalizację magazynową przyjmowanego zapasu

4)       wydaje zapasy (np. materiały, wyroby gotowe, towary) z magazynu 1)       opisuje procedury wydania zapasów z magazynu

2)       omawia metody kompletacji

3)       kompletuje zapasy do wydania zgodnie z zamówieniem klienta lub strukturą wyrobu

4)       opisuje zabezpieczenia wydawanych do transportu jednostek ładunkowych

5)       dobiera opakowania do zapasów/ładunku, środka transportu i warunków zlecenia

6)       zabezpiecza ładunek zgodnie z obowiązującymi zasadami

7)       oznacza zapasy/ładunki i/lub opakowania transportowe zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa

8)       przeprowadza kontrolę ilościową i jakościową wydawanego zapasu/ładunku

9)       omawia metody wydań magazynowych

10)   omawia zależność między rodzajem zastosowanych regałów w magazynie a przyjętą metodą wydań

11)   omawia zależność miedzy rodzajem zapasu a zastosowaną metodą wydań magazynowych

12)   stosuje przyjęte metody wydań magazynowych

5)       sporządza dokumentację dotyczącą przyjęcia i wydania zapasów 1)       wymienia dokumenty przyjęcia i wydania zapasów z magazynu

2)       opisuje dokumentację związaną z przepływami magazynowymi

3)       dobiera informacje do sporządzenia dokumentacji związanej z przepływami magazynowymi zapasów

4)       sporządza dokumenty przyjęcia zapasów do magazynu

5)       sporządza dokumenty wydania zapasów z magazynu

6)       rejestruje zmiany stanów zapasów w dokumentacji magazynowej

7)       sporządza dokumentację różnic w stanach ilościowych i jakościowych przyjmowanych i wydawanych zapasów

8)       analizuje dokumenty magazynowe pod kątem poprawności zapisów

9)       poprawia błędy w dokumentacji magazynowej

6)       posługuje się nowoczesnymi technologiami identyfikacji i znakowania towarów oraz miejsc składowania 1)       opisuje nowoczesne technologie identyfikacji towarów i ich lokalizacji w magazynie i transporcie

2)       omawia nowoczesne technologie przepływu informacji pomiędzy jednostkami gospodarującymi

3)       opisuje nowoczesne technologie monitorowania przepływu i zabezpieczania zapasów/ładunków

4)       sporządza etykiety logistyczne

5)       stosuje nowoczesne systemy oznaczania i monitorowania zapasów/ładunków (gs1)

7)       stosuje systemy informatyczne w procesie magazynowania 1)       opisuje systemy informatyczne stosowane w gospodarce magazynowej

2)       opisuje systemy monitorowania przepływów magazynowych i międzymagazynowych

3)       opisuje systemy dokumentowania przepływów magazynowych i międzymagazynowych

4)       obsługuje programy magazynowe

SPL.01.6. Zabezpieczanie majątku
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       wyjaśnia potrzebę zabezpieczania majątku przedsiębiorstwa (magazynu) i majątku powierzonego 1)       uzasadnia konieczność zabezpieczania majątku przedsiębiorstwa (magazynu)

2)       wymienia przyczyny strat w magazynie

3)       omawia akty prawne regulujące odpowiedzialność materialną pracownika

4)       omawia zakres odpowiedzialności materialnej pracownika

5)    omawia konsekwencje odpowiedzialności materialnej pracownika

2)       zabezpiecza majątek przedsiębiorstwa (magazynu) i majątek powierzony 1)       opisuje systemy zabezpieczenia majątku przedsiębiorstwa

2)       wymienia urządzenia i akcesoria stosowane do zabezpieczania majątku przed kradzieżą, zniszczeniem i ubytkami naturalnymi uszkodzeniem

3)       zabezpiecza magazyn i/lub zapasy zgodnie z zasadami wykorzystując systemy zabezpieczeń stosowane w magazynie

4)       identyfikuje nieprawidłowości w systemie zabezpieczeń magazynu i/lub zapasów

5)       opisuje procedurę zgłaszania nieprawidłowości w systemie zabezpieczania magazynu i/lub zapasów

3)       charakteryzuje metody kontroli stanu ilościowego i jakościowego majątku magazynu oraz zapasów magazynowych 1)       opisuje procedurę przeprowadzania kontroli stanu ilościowego i jakościowego zapasów i wyposażenia magazynu

2)       rozróżnia metody kontroli i monitoringu stanu ilościowego i jakościowego zapasów oraz wyposażenia magazynu

3)       uzasadnia potrzebę kontroli i monitoringu stanu zapasów i wyposażenia magazynu

4)       kontroluje stan majątku magazynu i zapasów magazynowych 1)       rozróżnia metody inwentaryzacji

2)       wyjaśnia potrzebę przeprowadzania inwentaryzacji

3)       opisuje procedurę inwentaryzacji

4)       przygotowuje inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa

5)       uczestniczy w inwentaryzacji w różnych rolach

6)       sporządza dokumentację dotyczącą inwentaryzacji

5)       oblicza koszty i cenę usług magazynowych 1)       określa koszty funkcjonowania magazynu

2)       oblicza koszty usług magazynowych różnymi metodami kalkulacji

3)       analizuje koszty świadczonych usług magazynowych

4)       oblicza ceny świadczonych usług magazynowych zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa

5)       różnicuje ceny zgodnie z polityką cenową przedsiębiorstwa

SPL.01.7. Obsługiwanie klientów i kontrahentów
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       prowadzi rozmowę sprzedażową zgodnie z zasadami 1)       wyjaśnia zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej

2)       rozpoznaje potrzeby klientów i kontrahentów w zakresie obsługi magazynowej

3)       stosuje zasady komunikowania się podczas prowadzenia rozmowy sprzedażowej

2)       prezentuje ofertę magazynu 1)       rozróżnia oferty handlowe

1)       wyjaśnia skutki prawne złożenia oferty handlowej

2)       dobiera ofertę magazynu do potrzeb klienta

3)       sporządza ofertę dla klienta lub kontrahenta

3)       przeprowadza proces reklamacji 1)       wskazuje przepisy prawa regulujące odpowiedzialność kontrahentów w procesie przepływu towarów i przechowywania zapasów

2)       stosuje przepisy prawa dotyczące procedury reklamacji

3)       wyjaśnia uprawnienia klientów i ich prawa wynikające z umowy kupna i sprzedaży

4)       rozróżnia uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji, rękojmi oraz niezgodności towaru z umową

5)       sporządza zgłoszenie reklamacyjne

6)       rozpatruje zasadność zgłoszenia reklamacyjnego

7)       ustala roszczenia z tytułu reklamacji

8)       sporządza odpowiedź na reklamację

9)       zabezpiecza towar przyjęty do oceny rzeczoznawcy

SPL.01.8. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych:

a)       ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem

b)       z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie

c)       z dokumentacją związaną z danym zawodem

d)       z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1)       rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:

a)       czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

b)       narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych

c)       procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych

d)       formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

e)       świadczonych usług, w tym obsługi klienta

2)       rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje/filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

b)       rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)

1)       określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu

2)       znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

3)       rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

4)       układa informacje w określonym porządku

3)       samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję)

b)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – wg wzoru)

1)       opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi

2)       przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

3)       wyraża i uzasadnia swoje stanowisko

4)       stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze

5)       stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

4)       uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:

a)       reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

b)       reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

2)       uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

3)       wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

4)       prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi

5)       stosuje zwroty i formy grzecznościowe

6)       dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

7)       zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)

2)       przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym

3)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym

4)       przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację

8)       wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową:

a)       wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauką języka

b)       współdziała w grupie

c)       korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

d)       stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

1)       korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego

2)       współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe

3)       korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)       identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy

5)       wykorzystuje kontekst (tam gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa

6)       upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

SPL.01.9. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       stosuje zasady kultury i etyki 1)       rozróżnia normy społeczne, etyczne, prawne

2)       wymienia przykłady stosowania zasad kultury osobistej w życiu osobistym i pracy zawodowej

3)       stosuje zasady kultury osobistej w życiu osobistym i pracy zawodowej

4)       wymienia zachowania niepożądane w pracy zawodowej

5)       wyjaśnia na czym polega etyka zawodowa

6)       wymienia przykłady zachowań etycznych i nieetycznych

7)       stosuje zasady etykiety w komunikacji z przełożonymi i ze współpracownikami

8)       wyjaśnia wpływ zachowań kulturalnych i etycznych na atmosferę pracy i wizerunek firmy

9)       przestrzega tajemnicy zawodowej

2)       planuje wykonanie zadania 1)       wyjaśnia istotę planowania działań

2)       opisuje cel wykonania zadania

3)       rozróżnia etapy planowania zadań

4)       stosuje różne metody planowania

5)       określa konsekwencje wyboru danej metody wykonania zadania

6)       dobiera zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie do wykonania planowanych zadań

7)       stosuje techniki organizacji czasu pracy

8)       sporządza harmonogram wykonania zadań

9)       monitoruje wykonanie planu

10)   wprowadza zmiany do planu na podstawie wyników monitorowania

11)   kontroluje wykonanie planu

12)   ocenia wykonanie planu

13)   opracowuje wnioski na podstawie oceny wykonania planu

3)       stosuje zasady odpowiedzialności za podejmowane działania 1)       rozróżnia odpowiedzialność pracownika z tytułu zatrudnienia i wykonywania pracy

2)       opisuje zakres odpowiedzialności materialnej pracownika

3)       opisuje zakres odpowiedzialności porządkowej pracownika

4)       wymienia konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących odpowiedzialności pracownika

5)       ocenia ryzyko podejmowanych zadań zawodowych

6)       eliminuje ryzyko podejmowanych zadań zawodowych

7)       ponosi odpowiedzialność za podjęte lub zaniechane działania

4)       wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany 1)       podejmuje działania mające na celu znalezienie rozwiązań dla nowych zadań zawodowych

2)       stosuje metody twórczego rozwiązywania problemów

3)       stosuje innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów i realizowania zadań zawodowych

4)       wskazuje obszary doskonalenia zawodowego dla wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych

5)       stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 1)       wymienia przyczyny stresu

2)       wskazuje skutki stresu krótko- i długotrwałego

3)       omawia techniki radzenia sobie ze stresem

4)       rozpoznaje objawy stresu u siebie i innych osób

5)       rozróżnia czynniki wywołujące stres

6)       doskonali umiejętności zawodowe 1)       określa zestaw umiejętności i kompetencji zawodowych, personalnych i społecznych konieczny w wybranym zawodzie

2)       analizuje swoje predyspozycje zawodowe, zainteresowania i uwarunkowania psychofizyczne do wykonywania pracy w wybranym zawodzie

3)       określa własne braki w umiejętnościach niezbędnych do wykonywania danego zawodu

4)       planuje kierunki doskonalenia i rozwoju zawodowego na podstawie przeprowadzonej analizy własnych predyspozycji

5)       opracowuje harmonogram prac związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie doskonalenia i rozwoju zawodowego

6)       uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego

7)       negocjuje warunki porozumień 1)       rozróżnia style i techniki negocjacji

2)       przygotowuje negocjacje zgodnie z zasadami

3)       dobiera merytoryczne argumenty do tematu negocjacji

4)       stosuje techniki i style negocjacji w pracy zawodowej

5)       określa warunki do osiągnięcia konsensusu

6)       ocenia ryzyko podejmowanych negocjacji

7)       ocenia skuteczność negocjacji w celu doskonalenia tego obszaru działania

8)       stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1)       wyjaśnia pojęcie komunikacji interpersonalnej, w tym rozróżnia komunikację werbalną od niewerbalnej

2)       rozróżnia rodzaje komunikatów stosowane w komunikacji interpersonalnej

3)       stosuje zasady skutecznego komunikowania się

4)       podaje przykłady barier w komunikacji interpersonalnej

5)       określa style komunikacji interpersonalnej

6)       formułuje odpowiedź na otrzymany komunikat

7)       parafrazuje wypowiedzi innych osób

8)       przygotowuje informację dla odbiorcy w formie pisemnej z zachowaniem zasad komunikowania się

9)       przestrzega zasad kultury wypowiedzi

10)   stosuje zasady asertywności w komunikacji interpersonalnej

9)       stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów 1)       wymienia przyczyny problemów w pracy w wybranym zawodzie

2)       dobiera techniki i metody rozwiązywania problemów w pracy zawodowej

3)       analizuje przyczyny problemów i konfliktów w pracy zawodowej w celu zapobiegania im

10)   współpracuje w zespole 1)       rozróżnia role poszczególnych członków zespołu zadaniowego

2)       planuje pracę zespołu zadaniowego

3)       dobiera członków zespołu do realizacji zadań zawodowych

4)       określa zadania członkom zespołu

5)       analizuje opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu

6)       stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy

7)       koordynuje pracę zespołu

8)       stosuje metody motywacji współpracowników

9)       monitoruje pracę zespołu zadaniowego

 

Do wykonywania zadań zawodowych, o których mowa w ust. 2 niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych zakładanych efektów kształcenia

SPL.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 1)       rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia, życia lub środowiska na stanowisku pracy

2)       opisuje procedurę postępowania w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska

3)       opisuje sprzęt i zabezpieczenia przeciwpożarowe na stanowisku pracy

4)       dobiera sprzęt i środki ochrony przeciwpożarowej do rodzaju pożaru

5)       rozpoznaje oznaczenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa na stanowisku pracy i ewakuacji

6)       rozpoznaje sygnały alarmowe informujące o niebezpieczeństwie

7)       stosuje akty prawne regulujące ogólne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

8)       stosuje akty prawne regulujące bezpieczeństwo pracy w procesach transportowych

9)       wymienia dokumenty wewnątrzzakładowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

2)       określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w środowisku pracy 1)       wymienia czynniki niekorzystnie oddziałujące na zdrowie i życie człowieka

2)       opisuje sposoby zapobiegania narażeniom na czynniki szkodliwe

3)       dobiera sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi

4)       wymienia skutki oddziaływania niekorzystnych czynników na zdrowie i życie

5)       określa objawy typowych chorób zawodowych wynikających z oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w środowisku pracy

6)       wymienia uprawnienia pracownika wynikające z narażenia na choroby zawodowe

3)       organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 1)       wyjaśnia znaczenie ergonomii dla bezpieczeństwa i efektywności pracy

2)       wymienia przykłady ergonomicznych rozwiązań stosowanych na stanowiskach pracy w wybranym zawodzie

3)       organizuje stanowisko pracy

4)       ocenia zgodność zorganizowanego stanowiska pracy z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

5)       sporządza notatki dotyczące zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii oraz ochrony środowiska

6)       określa zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystywania urządzeń

4)       stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 1)       wymienia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

2)       wyjaśnia potrzebę stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

3)       rozróżnia możliwe skutki występowania zagrożeń dla zdrowia, życia i środowiska

4)       dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do występującego zagrożenia i wykonywanego zadania

5)       stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi zasadami

6)       stosuje sprzęt gaśniczy zgodnie z jego przeznaczeniem

SPL.04.2. Podstawy logistyki
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       posługuje się pojęciami z zakresu logistyki 1)       wyjaśnia pojęcia z zakresu logistyki

2)       określa znaczenie logistyki w gospodarce rynkowej

3)       wyjaśnia wpływ procesów logistycznych na rozwój gospodarki i społeczeństwa

2)    stosuje zasady normalizacji w logistyce: 1)       wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu normalizacji

2)       wyjaśnia znaczenie normalizacji w procesie gospodarowania i przepływów logistycznych

3)       stosuje normy techniczne w procesach logistycznych

3)    stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych: 1)       omawia przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych

2)       przestrzega przepisów prawa dotyczących tajemnicy służbowej oraz ochrony danych podczas wykonywania zadań zawodowych

4)    zabezpiecza dokumenty przeznaczone do przechowywania 1)       przygotowuje dokumenty do przechowywania zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa

2)       przechowuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa

5)       posługuje się miarami statystycznymi do wykonywania zadań zawodowych 1)       wyjaśnia podstawowe pojęcia statystyczne

2)       rozróżnia miary statystyczne

3)       dobiera podstawowe wskaźniki statystyczne do celu badania

4)       oblicza podstawowe wskaźniki statystyczne

5)       korzysta z wyników analizy statystycznej przy wykonywaniu zadań zawodowych

6) charakteryzuje systemy i procesy logistyczne 1)       klasyfikuje systemy logistyczne

2)       rozróżnia podsystemy systemu logistycznego

3)       wyjaśnia wpływ systemu logistycznego na sprawność przepływów strumieni towarów, środków finansowych i informacji

4)       wymienia etapy procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych

5)       opisuje procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych

6)       opisuje czynności w różnych procesach logistycznych

7)       charakteryzuje przepływy i procesy logistyczne w produkcji 1)       rozróżnia systemy produkcyjne

2)       rozróżnia systemy zaopatrzenia produkcji

3)       opisuje przepływy materiałów w procesie produkcji

4)       analizuje strukturę wyrobu w celu zaplanowania przepływów logistycznych

5)        stosuje dokumenty dotyczące procesów produkcji

8)       charakteryzuje przepływy i procesy logistyczne w dystrybucji 1)       opisuje proces dystrybucji

2)       rozróżnia uczestników różnych kanałów dystrybucji

3)       projektuje dystrybucję towarów zgodnie z przyjętymi kryteriami i celami

9)       rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych 1)       wymienia cele normalizacji krajowej

2)       podaje definicję i cechy normy

3)       rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej

4)       korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

SPL.04.3. Planowanie procesów transportowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       charakteryzuje gałęzie transportu 1)       klasyfikuje transport według różnych kryteriów

2)       opisuje gałęzie transportu

3)       określa kierunki rozwoju poszczególnych gałęzi transportu

4)       wyjaśnia zależności pomiędzy rozwojem ilościowym i jakościowym transportu, gospodarki i społeczeństwa

5)       omawia wady i zalety poszczególnych gałęzi transportu

2)       charakteryzuje środki transportu 1)       klasyfikuje środki transportu według różnych kryteriów

2)       rozróżnia środki transportu różnych gałęzi

3)       dobiera środki transportu do ładunku

3)       charakteryzuje infrastrukturę transportową w różnych gałęziach transportu 1)       wymienia elementy infrastruktury transportowej

2)       opisuje infrastrukturę liniową i punktową

3)       wyjaśnia uwarunkowania rozwoju infrastruktury

4)       opisuje kierunki rozwoju ilościowego i jakościowego w infrastrukturze

4)     planuje realizację usług transportowych 1)       klasyfikuje usługi transportowe według różnych kryterium

2)       wymienia cechy usług transportowych

3)       opisuje proces transportowy

4)       określa poszczególne fazy procesu transportowego

5)       sporządza plan realizacji usługi transportowej na podstawie warunków zlecenia

6)       analizuje przygotowany plan realizacji usługi transportowej pod kątem możliwości i efektywności wykonania

7)       określa metody służące wyznaczaniu najlepszej trasy przewozu

8)       oblicza czas jazdy i pracy środków transportu

9)       wyznacza trasę przewozu

5)       stosuje przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące realizacji usługi przewozu 1)       rozróżnia normy prawa dotyczące organizowania procesów przewozu ładunków

2)       rozróżnia normy prawa dotyczące organizowania procesów przewozu materiałów niebezpiecznych

3)       rozróżnia normy prawa dotyczące organizowania procesów przewozu ładunków nienormatywnych

4)       rozróżnia normy prawa dotyczące organizowania procesów przewozu żywych zwierząt

5)       rozróżnia normy prawa dotyczące organizowania procesów przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych

6)       stosuje przepisy prawa do przewozu ładunków

7)       stosuje przepisy prawa do przewozu materiałów niebezpiecznych

8)       stosuje przepisy prawa do przewozu ładunków nienormatywnych

9)       stosuje przepisy prawa do przewozu żywych zwierząt

10)   stosuje przepisy prawa do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych

11)

6)       dobiera środki techniczne i technologie do wykonania usługi przewozu 1)       rozróżnia technologie przewozowe i przeładunkowe wykonania usług transportowych

2)       dobiera technologie do wykonania usługi transportowej

3)       opisuje urządzenia przeładunkowe i manipulacyjne

4)       dobiera środki techniczne do wykonania załadunku, przeładunku i rozładunku podczas realizacji usługi transportowej

5)       dobiera środki transportu do ilości i rodzaju ładunków, warunków zlecenia, liczby przewożonych osób lub żywych zwierząt

6)       opisuje zasady eksploatacji środków transportu

7)       stosuje zasady i przepisy prawa dotyczące eksploatacji środków transportu

SPL.04.4. Organizowanie procesów transportowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       rozróżnia rodzaje ładunków 1)       klasyfikuje ładunki według różnych kryteriów

2)       omawia pojęcie podatności transportowej

3)       określa cechy ładunków decydujące o ich podatności transportowej

4)       wyjaśnia wpływ podatności transportowej ładunków na sposób realizacji procesu transportowego

2)       dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku i/lub potrzeb klienta

 

1)       klasyfikuje opakowania transportowe według różnych kryteriów

2)       omawia funkcje opakowań transportowych

3)       wyjaśnia znaczenie standaryzacji i normalizacji opakowań w procesie przepływu ładunków

4)       dobiera opakowania do rodzaju ładunku, technologii transportu i/lub potrzeb klienta

5)       gospodaruje opakowaniami transportowymi zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi zasadami

3)       formuje jednostki ładunkowe 1)       rozróżnia jednostki ładunkowe

2)       wyjaśnia znaczenie jednostek ładunkowych dla przebiegu procesu transportowego

3)       klasyfikuje jednostki ładunkowe według różnych kryteriów

4)       charakteryzuje jednostki ładunkowe

5)       wyjaśnia zasady formowania jednostek ładunkowych

6)       formuje jednostkę ładunkową zgodnie z zamówieniem, rodzajem towaru i przyjętą technologią przewozową

7)       oblicza parametry jednostki ładunkowej

8)       ocenia prawidłowość formowania jednostek ładunkowych

4)       przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu 1)       rozróżnia oznaczenia stosowane w przewozie ładunków

2)       klasyfikuje oznaczenia stosowane w procesie transportowym według różnych kryteriów

3)       identyfikuje przepisy dotyczące oznaczania ładunków i środków transportu

4)       stosuje przepisy dotyczące oznaczania ładunków i środków transportu podczas realizacji zadań przewozowych konwencjonalnych, nienormatywnych, niebezpiecznych, ładunków szybko psujących się oraz żywych zwierząt

5)       oznakowuje ładunki i środki transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami

6)       wyjaśnia oznaczenia umieszczone na ładunkach i środkach transportu

5)       dobiera rodzaj urządzeń do prac ładunkowych, zakres i technologię czynności manipulacyjnych 1)       klasyfikuje urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych

2)       dobiera technologię czynności manipulacyjnych

3)       dobiera urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych

4)       rozróżnia czynności manipulacyjne w procesie transportowym

5)       dobiera czynności manipulacyjne do rodzaju ładunku, warunków zlecenia oraz technologii procesu transportowego

6)       planuje realizację czynności manipulacyjnych w procesie transportowym

7)       optymalizuje czynności manipulacyjne w procesie transportowym

6)       dobiera sposób zabezpieczania ładunku 1)       wyjaśnia konieczność zabezpieczenia ładunku w procesie transportowym

2)       określa metody i systemy zabezpieczania ładunku w procesie transportowym

3)       wyjaśnia specyfikę zabezpieczania ładunków niebezpiecznych, nienormatywnych, szybko psujących się w procesie transportowym

4)       opisuje metody i techniki mocowania ładunków

5)       określa systemy i akcesoria mocowania ładunków

6)       dobiera system i akcesoria do mocowania ładunku

7)       zabezpiecza ładunek zgodnie z obowiązującymi zasadami

8)       ocenia prawidłowość zabezpieczenia ładunku

7)       dobiera systemy monitorowania ładunków i środków transportu 1)       wyjaśnia potrzebę monitorowania ładunków i środków transportu w procesie przewozowym

2)       omawia systemy monitorowania ładunku w transporcie

3)       omawia systemy monitorowania środków transportu

4)       dobiera systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków

5)       nadzoruje przebiegu procesu transportowego z zastosowaniem systemów monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków

8)       opracowuje harmonogram wykonania procesu transportowego 1)       opisuje kolejne czynności wykonywane w procesie transportowym

2)       planuje czynności w procesie transportowym na podstawie analizy zlecenia przewozowego

3)       oblicza czas realizacji poszczególnych czynności procesu transportowego

4)       sporządza harmonogram realizacji zlecenia przewozowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy i czasu jazdy kierowców oraz zasad eksploatacji urządzeń technicznych i środków transportu

5)       optymalizuje harmonogram procesu transportowego

9)       stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych 1)       omawia procedury celne w transporcie międzynarodowym

2)       rozróżnia cła

3)       wyjaśnia sposób obliczania ceł

4)       rozróżnia normy prawa dotyczące procedur celnych

5)       stosuje przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, dotyczące transportu i przewozów ładunków i żywych zwierząt

6)       opisuje formuły handlowe w transporcie międzynarodowym

7)       dobiera formułę handlową do warunków zlecenia

8)       przygotowuje ładunek do odprawy celnej

9)       sporządza dokumentację do odprawy celnej

10)   oblicza koszty procesu transportowego 1)       klasyfikuje koszty związane z procesem transportowym według różnych kryteriów

2)       oblicza koszty całkowite i jednostkowe stosując wybrane metody kalkulacji kosztów

3)       analizuje cenniki poszczególnych gałęzi transportu

4)       rozróżnia pojęcia dotyczące kosztów i cen (np. cena jednostkowa, narzut, VAT, cena netto, cena brutto)

5)       oblicza cenę usług transportowych i usług towarzyszących

6)       sporządza cennik usług transportowych

SPL.04.5. Dokumentowanie realizacji procesów transportowych
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowej 1)       rozróżnia dokumenty stosowane w procesie transportu krajowego i międzynarodowego w różnych gałęziach transportu

2)       rozróżnia przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące dokumentacji transportowej w różnych gałęziach transportu

3)       wskazuje przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczące dokumentacji transportowej w różnych gałęziach transportu

4)       wyjaśnia zasady sporządzania dokumentacji transportowej w różnych gałęziach transportu krajowego i międzynarodowego

5)       wyjaśnia konsekwencje nieprawidłowego lub niekompletnego przygotowania dokumentacji

2)       sporządza dokumenty transportowe w języku polskim i języku angielskim 1)       rozróżnia dokumenty niezbędne do wykonania usługi przewozu w różnych gałęziach transportu krajowego i międzynarodowego

2)       dobiera dokumenty niezbędne do wykonania usługi przewozu zgodnie z wybraną technologią w różnych gałęziach transportu krajowego i międzynarodowego

3)       sporządza w języku polskim i języku angielskim dokumentację niezbędną do wykonania usługi przewozu zgodnie z wybraną technologią w różnych gałęziach transportu krajowego i międzynarodowego

4)       ocenia poprawność i kompletność przygotowanej dokumentacji koniecznej do wykonania usługi przewozowej

5)       wprowadza korekty w dokumentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami

3)       stosuje przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności nadawcy, przewoźnika i odbiorcy 1)       wskazuje źródła prawa regulujące odpowiedzialność nadawcy, przewoźnika i odbiorcy

2)       wyjaśnia przedmiotową i podmiotową odpowiedzialność nadawcy, przewoźnika i odbiorcy

3)       opisuje prawa i obowiązki nadawcy, przewoźnika i odbiorcy

4)       opisuje procedurę dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody powstałe w procesie transportowym

5)       wymienia okoliczności i sposoby ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe w procesie transportowym

6)       sporządza dokumenty dotyczące szkód lub uchybień w procesie transportowym

4)       przestrzega zasad obiegu dokumentów transportowych w procesie transportowym 1)       opisuje obieg dokumentów pomiędzy uczestnikami procesu transportowego

2)       wymienia uczestników procesu transportowego odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji przewozowej

3)       sporządza dokumentację dla poszczególnych uczestników procesu transportowego zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa

4)       kompletuje dokumentację do wykonania usług przewozowych

5)       analizuje poprawność sporządzonej i skompletowanej dokumentacji do wykonania usług przewozowych

SPL.04.6. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych:

a)       ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem

b)       z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie

c)       z dokumentacją związaną z danym zawodem

d)       z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1)       rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:

a)       czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

b)       narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych

c)       procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych

d)       formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

e)       świadczonych usług, w tym obsługi klienta

2)       rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje/filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka

b)       rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)

1)       określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu

2)       znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

3)       rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

4)       układa informacje w określonym porządku

3)       samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję)

b)       tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – wg wzoru)

1)       opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi

2)       przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

3)       wyraża i uzasadnia swoje stanowisko

4)       stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze

5)       stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

4)       uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu:

a)       reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

b)       reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

2)       uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

3)       wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

4)       prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi

5)       stosuje zwroty i formy grzecznościowe

6)       dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

5)       zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:

a)       przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

1)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)

2)       przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym

3)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym

4)       przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację

6)       wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową:

a)       wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauką języka

b)       współdziała w grupie

c)       korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym

d)       stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne

1)       korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego

2)       współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe

3)       korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)       identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy

5)       wykorzystuje kontekst (tam gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa

6)       upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

SPL.04.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1) stosuje zasady kultury i etyki 1)       rozróżnia normy społeczne, etyczne, prawne

2)       wymienia przykłady stosowania zasad kultury osobistej w życiu osobistym i pracy zawodowej

3)       stosuje zasady kultury osobistej w życiu osobistym i pracy zawodowej

4)       wymienia zachowania niepożądane w pracy zawodowej

5)       wyjaśnia na czym polega etyka zawodowa

6)       wymienia przykłady zachowań etycznych i nieetycznych

7)       stosuje zasady etykiety w komunikacji z przełożonymi i ze współpracownikami

8)       wyjaśnia wpływ zachowań kulturalnych i etycznych na atmosferę pracy i wizerunek firmy

9)       przestrzega tajemnicy zawodowej

2)       planuje wykonanie zadania 1)       wyjaśnia istotę planowania działań

2)       opisuje problem i cel wykonania zadania

3)       rozróżnia etapy planowania zadań

4)       stosuje różne metody planowania

5)       określa konsekwencje wyboru danej metody wykonania zadania

6)       dobiera zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie do wykonania planowanych zadań

7)       stosuje techniki organizacji czasu pracy

8)       sporządza harmonogram wykonania zadań

9)       monitoruje wykonanie planu

10)   wprowadza zmiany do planu na podstawie wyników monitorowania

11)   kontroluje wykonanie planu

12)   ocenia wykonanie planu

13)   opracowuje wnioski na podstawie oceny wykonania planu

3)       stosuje zasady odpowiedzialności za podejmowane działania 1)       rozróżnia odpowiedzialność pracownika z tytułu zatrudnienia i wykonywania pracy

2)       opisuje zakres odpowiedzialności materialnej pracownika

3)       opisuje zakres odpowiedzialności porządkowej pracownika

4)       wymienia konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących odpowiedzialności pracownika

5)       ocenia ryzyko podejmowanych zadań zawodowych

6)       eliminuje ryzyko podejmowanych zadań zawodowych

7)       ponosi odpowiedzialność za podjęte lub zaniechane działania

4) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany 1)       podejmuje działania mające na celu znalezienie rozwiązań dla nowych zadań zawodowych

2)       stosuje metody twórczego rozwiązywania problemów

3)       stosuje innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów i realizowania zadań zawodowych

4)       wskazuje obszary doskonalenia zawodowego dla wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych

5)       stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 1)       wymienia przyczyny stresu

2)       wskazuje skutki stresu krótko- i długotrwałego

3)       omawia techniki radzenia sobie ze stresem

4)       rozpoznaje objawy stresu u siebie i innych osób

5)       rozróżnia czynniki wywołujące stres

6) doskonali umiejętności zawodowe 1)       określa zestaw umiejętności i kompetencji zawodowych, personalnych i społecznych konieczny w wybranym zawodzie

2)       analizuje swoje predyspozycje zawodowe, zainteresowania i uwarunkowania psychofizyczne do wykonywania pracy w wybranym zawodzie

3)       określa braki w umiejętnościach niezbędnych do wykonywania danego zawodu

4)       planuje kierunki doskonalenia i rozwoju zawodowego na podstawie przeprowadzonej analizy własnych predyspozycji

5)       opracowuje harmonogram prac związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie doskonalenia i rozwoju zawodowego

6)       uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego

7) negocjuje warunki porozumień 1)       rozróżnia style i techniki negocjacji

2)       przygotowuje negocjacje zgodnie z zasadami

3)       dobiera merytoryczne argumenty do tematu negocjacji

4)       stosuje techniki i style negocjacji w pracy zawodowej

5)       określa warunki do osiągnięcia konsensusu

6)       ocenia ryzyko podejmowanych negocjacji

7)       ocenia skuteczność negocjacji w celu doskonalenia tego obszaru działania

8)       stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1)       wyjaśnia pojęcie komunikacji interpersonalnej, w tym rozróżnia komunikację werbalną od niewerbalnej

2)       rozróżnia rodzaje komunikatów stosowane w komunikacji interpersonalnej

3)       stosuje zasady skutecznego komunikowania się

4)       podaje przykłady barier w komunikacji interpersonalnej

5)       określa style komunikacji interpersonalnej

6)       formułuje odpowiedź na otrzymany komunikat

7)       parafrazuje wypowiedzi innych osób

8)       przygotowuje informację dla odbiorcy w formie pisemnej z zachowaniem zasad komunikowania się

9)       przestrzega zasad kultury wypowiedzi

10)   stosuje zasady asertywności w komunikacji interpersonalnej

9)       stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów 1)       wymienia przyczyny problemów w pracy w wybranym zawodzie

2)       dobiera techniki i metody rozwiązywania problemów w pracy zawodowej

3)       analizuje przyczyny problemów i konfliktów w pracy zawodowej w celu zapobiegania im

SPL.04.8. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań 1)       opisuje strukturę grupy zadaniowej

2)       określa zasady dobrej współpracy w grupie

3)       planuje pracę zespołu

4)       przydziela zadanie zespołowi

5)       sporządza harmonogram prac zespołu

6)       organizuje pracę zespołu zadaniowego

2)       dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań 1)       określa wiedzę, umiejętności i doświadczenie, jakie muszą mieć członkowie zespołu do wykonania poszczególnych zadań

2)       dobiera członków zespołu do wykonania zadania

3)       rozróżnia role poszczególnych członków zespołu zadaniowego

3)       kieruje wykonaniem przydzielonych zadań 1)       wyjaśnia rolę kierownika w zespole zadaniowym

2)       opisuje proces kierowania zespołem zadaniowym

3)       formułuje polecenia służbowe podczas pracy

4)       określa kolejność wykonywania zadań

5)       opisuje techniki motywacyjne

6)       dobiera techniki motywacyjne do sytuacji

4)       monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 1)       rozróżnia monitoring i kontrolę

2)       monitoruje pracę zespołu zadaniowego

3)       kontroluje etapy i efekty pracy zespołu zadaniowego

4)       analizuje wyniki monitoringu i kontroli

5)       określa bariery w osiąganiu pożądanej efektywności pracy zespołu

6)       wprowadza zmiany w działaniu zespołu zadaniowego na podstawie analizy wyników monitoringu i kontroli oraz zmian czynników wewnętrznych i zewnętrznych

7)       ocenia pracę poszczególnych członków zespołu

8)       ocenia efekty pracy zespołu i poszczególnych jego członków

9)       omawia zasady oceniania i przekazywania informacji zwrotnej/oceny pracy osobie ocenianej

5)       wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy 1)       określa wpływ postępu technicznego na doskonalenie jakości pracy

2)       określa możliwości optymalizacji organizacji pracy

3)       dokonuje optymalizacji organizacji pracy

4)       określa możliwości modernizacji stanowiska pracy

5)       dokonuje modernizacji stanowiska pracy

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

 

SPL.01. Obsługa magazynów
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
SPL.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
SPL.01.2. Podstawy logistyki 90
SPL.01.3. Organizowanie pracy magazynu 90
SPL.01.4. Przechowywanie zapasów 150
SPL.01.5. Przyjmowanie i wydawanie zapasów 150
SPL.01.6. Zabezpieczanie majątku 90
SPL.01.7. Obsługiwanie klientów i kontrahentów 60
SPL.01.8. Język obcy zawodowy 30
SPL.01.9. Kompetencje personalne i społeczne 15
Razem 705

 

 

SPL.04. Organizacja transportu
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
SPL.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
SPL.04.2. Podstawy logistyki 90
SPL.04.3. Planowanie procesów transportowych 120
SPL.04.4. Organizowanie procesów transportowych 240
SPL.04.5. Dokumentowanie realizacji procesów transportowych 120
SPL.04.6. Język obcy zawodowy 60
SPL.04.7. Kompetencje personalne i społeczne 30
SPL.04.8. Organizacja pracy małych zespołów 15
Razem 705
Skip to content Click to listen highlighted text!