Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Opis zawodu kierowca-mechanik

Kierowca mechanik  832201

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego:

  • przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;
  • oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego;
  • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

 

Odbywasz bezpłatne szkolenie (teoretyczne w ramach zajęć lekcyjnych oraz bezpłatną naukę jazdy samochodami nauki jazdy stanowiącymi własność szkoły), umożliwiające uzyskanie prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe oraz samochody ciężarowe do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej) oraz prowadzisz i obsługujesz pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej do prowadzenia pojazdów, dla których wymagane jest prawo jazdy kategorii C.

Uwaga: Osoba posiadająca kwalifikację wstępną może kierować pojazdem, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C mając ukończone 18 lat (bez kwalifikacji wstępnej minimalny wiek wynosi 21 lat, przy czym aby można było wykonywać zawód kierowcy należy dodatkowo ukończyć kurs dokształcający w zakresie przewozu rzeczy (280 godzin zajęć teoretycznych + 20 godzin jazdy i zdać egzamin z kwalifikacji wstępnej).

Posiadana przez szkolę baza dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna umożliwią Ci osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikowania się w języku obcym w zawodzie, bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych, wiedzy podstawowej w obszarze mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sporządzania i czytania dokumentacji technicznej, wytwarzania części maszyn, jak i w ramach kwalifikacji zawodowej:

Po ukończeniu SBIS możesz podnosić swoje kwalifikacje w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, gdzie masz możliwość zdobycia tytułu technika transportu drogowego 311927 oraz uzyskania świadectwa dojrzałości

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
TDR.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       charakteryzuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią. 1)       wymienia akty normatywne określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2)       określa pojęcia związane z ochroną pracy i ochroną przeciwpożarową

3)       określa zakres i cel działań ochrony przeciwpożarowej

4)       określa zakres i cel działań ochrony środowiska w środowisku pracy

5)       opisuje pojęcia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

6)       wymienia akty prawa obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej związane z ochroną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska

7)       wymienia akty prawa wewnątrzzakładowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią

2)       charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w Polsce. 1)       określa instytucje oraz służby sprawujące nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

2)       opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb sprawujących nadzór nad warunkami pracy i bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń w Polsce

3)       wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

3)       charakteryzuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 1)       wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

2)       wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3)       wymienia środki prawne możliwe do zastosowania w sytuacji naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

4)       wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków przez pracownika i pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

5)       wskazuje rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

6)       wskazuje prawa pracownika, który zachorował na chorobę zawodową

4)       określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka. 1)       wymienia rodzaje czynników materialnych tworzących środowisko pracy

2)       rozpoznaje rodzaje i stopnie zagrożenia spowodowane działaniem czynników środowiska pracy

3)       rozróżnia źródła czynników szkodliwych w środowisku pracy

4)       opisuje skutki oddziaływania czynników środowiska pracy na organizm człowieka

5)       wymienia rodzaje chorób zawodowych dla zawodów występujących w transporcie

6)       opisuje objawy typowych chorób zawodowych występujących w transporcie

5)       identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 1)       określa zagrożenia na stanowisku pracy przy wykonywaniu zadań zawodowych

2)       określa sytuacje krytyczne w kierowaniu pojazdami oraz wskazuje na zachowania w tych sytuacjach

3)       określa sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym na stanowisku pracy w wybranym zawodzie

4)       przestrzega procedur w sytuacji zagrożeń

5)       przeciwdziała zagrożeniom istniejącym na stanowisku pracy w wybranym zawodzie

6)       przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska występujące w transporcie 1)       określa zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska obowiązujące w transporcie

2)       określa zasady zachowania się w przypadku pożaru

3)       rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania

4)       obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

7)       organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 1)       określa zasady organizacji swojego stanowiska pracy

2)       organizuje swoje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

3)       utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy

8)       stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 1)       określa środki ochrony indywidualnej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych

2)       określa środki ochrony zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych

3)       rozróżnia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane na stanowisku pracy

4)       stosuje środki ochrony indywidualnej na stanowisku pracy zgodnie z przeznaczeniem

5)       określa informacje, jakie niosą ze sobą znaki bezpieczeństwa stosowane w transporcie

6)       określa informacje, jakie przekazują znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, ewakuacyjne, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnały alarmowe stosowane w transporcie

9)       udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach 1)       określa procedury pierwszej pomocy w sytuacji wypadku w tym wypadków i zdarzeń w ruchu drogowym

2)       zabezpiecza miejsce wypadku

3)       powiadamia stosowne służby o zagrożeniu zdrowia i życia

4)       udziela pierwszej pomocy poszkodowanym

TDR.01.2. Podstawy transportu drogowego
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       omawia zakres regulacji ustawowych w zakresie transportu drogowego. 1)       podaje prawa i obowiązki kierowcy w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego

2)       określa rodzaje uprawnień do wykonywania transportu drogowego i ich zakres

3)       podaje wymagania do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego

4)       określa zasady podejmowania i wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu drogowego

5)       określa odpowiedzialność za naruszenie przepisów regulujących zasady wykonywania transportu drogowego

6)       podaje uprawnienia organów kontroli ruchu i transportu drogowego w tym inspekcji transportu drogowego

7)       podaje przyczyny naruszenia obowiązków lub warunków wykonywania przewozów w transporcie drogowym

8)       wymienia wyłączenia rodzajów przewozów z poddziałania ustawy o transporcie drogowym

9)       podaje rodzaje przewozów drogowych, warunki ich wykonywania w tym przewozu kabotażowego

2)       rozróżnia rodzaje gałęzi transportowych: 1)            dokonuje podziału transportu ze względu na: przedmiot przewozu, funkcjonalność, organizację, zasięg geograficzny, odległości przewozów

2)            analizuje poszczególne rodzaje gałęzi transportowych

3)            rozróżnia infrastrukturę w poszczególnych gałęziach transportu

4)            wymienia środki transportowe stosowane w gałęziach transportu rzeczy

3)       określa czynniki kształtujące planowanie przebiegu procesu transportowego 1)       analizuje informacje potrzebne do wykonania procesu transportowego

2)       opracowuje schemat planowania procesu transportowego

3)       stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska w transporcie

4)       określa właściwości ładunków: 1)       klasyfikuje ładunki ze względu na ich właściwości przewozowe

2)       uzasadnia wybór środka transportu ze względu na właściwości ładunków

3)       dobiera techniki mocowania oraz zabezpieczenia ładunków w czasie transportu

4)       przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu drogowego

5)       charakteryzuje wpływ czynników na wybór środka transportu oraz rytmiczności, punktualności, dostępności i częstotliwości przewozu

6)       oblicza podstawowe parametry przewozowe związane z eksploatacją środka transportu

7)       analizuje zależność bezpieczeństwa, wygody, czasu podczas wyboru środka transportu

5)       charakteryzuje sposób transportowania towarów niebezpiecznych. 1)       klasyfikuje przewożony ładunek do jednej z wydzielonych klas towarów niebezpiecznych

2)       rozróżnia sposoby transportowania towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym: przewóz przesyłki w sztukach, przewóz luzem bez opakowania, przewóz w cysternach

3)       przygotowuje pojazd do transportu danej przesyłki niebezpiecznej oraz oznakowuje go w odpowiedni sposób

4)       opisuje obowiązki kierowcy uczestniczącego w procesie transportu ADR

5)       przewozi wraz z ładunkiem odpowiednią dokumentację z nazwą i adresem nadawcy oraz odbiorcy, numerami UN wszystkich przewożonych ładunków, numerami nalepek, grupą pakowania, rodzajem i ilością towaru i dodatkowymi instrukcjami przewozu

6)       określa środki transportu do realizacji zadań. 1)       wymienia środki transportu ładunków do przewozu drogowego

2)       dobiera środki transportu drogowego w zależności od masy, objętości i rodzaju przewożonego ładunku

7)       określa sposoby załadunki i rozładunku środka transportu: 1)       dobiera sposób załadunku i rozładunku w zależności od rodzaju ładunku i środka transportu

2)       wskazuje sposoby wykorzystania podstawowych urządzeń transportowych przy pracach załadowczo-wyładowczych

3)       stosuje środki transportu wewnętrznego podczas załadunku i rozładunku

4)       stosuje zasady prawidłowego rozmieszczenia i mocowania ładunków przestrzega zasad ochrony środowiska przy przewozie ładunków

8)       charakteryzuje rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym 1)       rozpoznaje rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

2)       wymienia obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne stosowane do danego środka transportu

9)       stosuje obowiązujące przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy: 1)       stosuje normy czasu czas pracy kierowcy oraz czasu jazdy i odpoczynków

2)       stosuje zasady rejestracji oraz dokumentacji czasu pracy kierowcy w tym czasu jazdy i odpoczynków

3)       czyta zapisy urządzeń rejestrujących czasu pracy kierowcy w tym czasu jazdy i odpoczynków

10)   stosuje urządzenia optymalizujące trasę przejazdu 1)       rozróżnia urządzenia wspomagające określanie trasy przejazdu

2)       wymienia rodzaje map drogowych

3)       analizuje informacje potrzebne do wykonania danego rodzaju przewozu

4)       posługuje się mapami drogowymi

5)       dobiera za pomocą urządzeń optymalizujących trasę przejazdu

11)   stosuje przepisy prawa dotyczące użytkowania środków transportu 1)       określa dokumenty związane z użytkowaniem pojazdu

2)       wykonuje zakres czynności kontrolnych wymaganych dla danego środka transportu

3)       stosuje obowiązki kierowcy związane z użytkowaniem środków transportu oraz urządzeń dodatkowych zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami wydanymi przez producenta pojazdu

4)       opisuje kryteria eksploatacji pojazdu

12)   stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań transportowych 1)       posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu technik informatycznych

2)       wykorzystuje programy komputerowe wspomagające przewozów

3)       stosuje programy komputerowe do wspomagania operacji transportowych

4)       stosuje techniki komputerowe do gromadzenia informacji o przewozie oraz prowadzenia dokumentacji przewozowej

13)   rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań przewozowych 1)       wymienia cele normalizacji krajowej

2)       podaje definicje i cechy normy

3)       rozróżnia oznaczenie normy krajowej międzynarodowej w tym norm europejskich

4)       korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

TDR.01.3. Przygotowanie do kierowania pojazdami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1) stosuje zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej

1)

1)       określa rodzaje uprawnień do kierowania pojazdami

2)       opisuje warunki związane z wykonywaniem zawodu kierowcy

3)       stosuje zasady ruchu drogowego w czasie kierowania pojazdem

4)       interpretuje znaczenie nadawanych sygnałów drogowych

5)       rozpoznaje znaki drogowe pionowe i poziome oraz stosuje się do nich

6)       przewiduje skutki zachowań innych uczestników ruchu drogowego

7)       przestrzega zasad bezpieczeństwa w ruch drogowym

8)       określa zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym

9)       przestrzega przepisów dotyczących przewozu towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym

2)  rozpoznaje zagrożenia związane z ruchem drogowym 1)       określa sytuacje związane z zachowaniem szczególnej ostrożności w ruch drogowym

2)       opisuje czynniki ryzyka wynikające z warunków ruchu, zachowania się innych uczestników ruchu w tym pieszych i rowerzystów

3) prowadzi pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy oraz kwalifikacji wstępnej, 1)       wykonuje manewry związane z jazdą precyzyjna i parkowaniem pojazdu

2)       prowadzi bezpiecznie pojazd w ruch drogowym stosując zasady techniki jazdy odpowiednio do warunków;

a)   ruchu drogowego

b)   atmosferycznych

c)natężenia ruchu

3)       wykonuje manewry pojazdem z wykorzystaniem elementów toru do jazdy w warunkach specjalnych

4)       stosuje zasady jazdy defensywnej

5)       stosuje zasady optymalizacji zużycia paliwa

6)       określa zagrożenia związane z ruchem drogowym

7)       stosuje zasady postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych

4) wykonuje czynności związane z obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B oraz C oraz kalifikacji wstępnej: 1)       przygotowuje pojazd do jazdy z uwzględnieniem poprawności rozmieszczenia i mocowania ładunku

2)       przeprowadza czynności związane z obsługą codzienną pojazdu samochodowego

3)       przygotowuje urządzenie do samoczynnej rejestracji czasu jazdy i odpoczynków

5) charakteryzuje obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu. 1)  określa dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem oraz wykonywaniem zawodu kierowcy

2) określa dokumenty związane z użytkowaniem pojazdu

3) określa dokumenty związane z przewożonym ładunkiem

4) stosuje zasady związane z wypełniałem i obiegiem dokumentów

5) określa zagrożenia oraz wskazuje sposoby zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów

6) określa metody i sposoby kształtujące pozytywny wizerunek pracodawcy/przewoźnika drogowego

TDR.01.4. Obsługa środków transportu drogowego
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       rozróżnia części maszyn, mechanizmów i urządzeń stosowanych w środkach transportu drogowego 1)       czyta rysunki techniczne wykonawcze części maszyn, złożeniowe, montażowe

2)       odczytuje oznaczenia stosowane na rysunkach technicznych

3)       opisuje budowę części maszyn i urządzeń

4)       wymienia zastosowanie poszczególnych części maszyn w zespołach i podzespołach

5)       wskazuje na schematach poszczególne części maszyn i urządzeń

6)       rozróżnia osie i wały

7)       opisuje zastosowanie łożysk ślizgowych i tocznych

8)       wyjaśnia budowę i zasadę działania sprzęgieł i hamulców

9)       klasyfikuje przekładnie mechaniczne

10)   wyjaśnia budowę i zasadę działania przekładni mechanicznych wyjaśnia budowę i zasadę działania mechanizmów ruchu postępowego i obrotowego

2)       posługuje się dokumentacją techniczną środków transportu drogowego 1)       rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej środków transportu drogowego

2)       odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej środków transportu drogowego

3)       stosuje dokumentację eksploatacyjną środków transportu drogowego

3)       charakteryzuje rodzaje połączeń stosowanych w środkach transportu drogowego: 1)       rozróżnia rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych

2)       opisuje właściwości mechaniczne i wytrzymałościowe połączeń rozłącznych i nierozłącznych

3)       dobiera rodzaje połączeń rozłącznych i nierozłącznych zależnie od przeznaczenia maszyn i urządzeń

4)       rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne 1)       opisuje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz określa na podstawie oznaczeń materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

2)       wymienia sposoby wykorzystania materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych

3)       opisuje właściwości i zastosowanie materiałów niemetalowych

4)       opisuje właściwości i zastosowanie metali i ich stopów

5)       opisuje właściwości olejów i smarów

6)       opisuje właściwości cieczy smarująco-chłodzących

7)       dobiera materiały eksploatacyjne na podstawie katalogów

5)       rozróżnia rodzaje środków transportu drogowego 1)       określa przeznaczenie i wymagania stawiane środkom transportu drogowego

2)       analizuje budowę pojazdów ekologicznych, autonomicznych i niekonwencjonalnych

3)       wskazuje zastosowanie przyczep i naczep oraz urządzeń sprzęgających wymienia rodzaje środków transportu drogowego

6)       wyjaśnia budowę oraz zasadę działania zespołów i podzespołów środków transportu drogowego 1)       wyjaśnia budowę i zasadę działania silników spalinowych

2)       wyjaśnia zasadę działania układu smarowania

3)       wyjaśnia zasadę działania układu chłodzenia

4)       wyjaśnia budowę i zadania oraz zasadę działania układu napędowego pojazdów samochodowych

5)       wyjaśnia budowę i zasadę działania układu zawieszenia i jezdnego w tym określa rodzaje zawieszeń konwencjonalnych, regulowanych oraz równoważnych

6)       wyjaśnia budowę i zasadę działania układu hamulcowego

7)       wyjaśnia zasadę działania układu kierowniczego w tym analizuje układy skrętu samochodów wieloosiowych i zespołów pojazdu

7)       rozpoznaje instalacje oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w środkach transportu drogowego: 1)       rozpoznaje elementy instalacji elektrycznych stosowanych w środkach transportu drogowego

2)       rozpoznaje układy sterowania silnikiem

3)       opisuje rodzaje i właściwości oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego środków transportu drogowego

4)       rozróżnia systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów samochodowych

5)       analizuje systemy związane z wyposażeniem dodatkowym oraz komfortem kierowania pojazdem samochodowym

6)       posługuje się dokumentacją techniczną instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazdów transportu drogowego

8)       ocenia stan techniczny środków transportu drogowego: 1)       rozróżnia metody oceny stanu technicznego

2)       podaje metody oceny stanu technicznego środków transportu drogowego

3)       dobiera metody oceny stanu technicznego środków transportu drogowego

4)       ocenia stan techniczny środków transportu drogowego w zakresie realizacji zadań transportowych

5)       rozpoznaje objawy zużycia części maszyn i urządzeń

9)       sprawdza stan techniczny pojazdu przed wyjazdem; 1)       sprawdza działanie hamulca roboczego i awaryjnego (postojowego)

2)       sprawdza szczelność układów i mechanizmów pojazdu

3)       sprawdza sprawność połączeń elektrycznych

4)       sprawdza oświetlenie i elementy sygnalizacji

5)       sprawdza działanie poszczególnych układów, zespołów i podzespołów pojazdu

6)       sprawdza poziom płynów eksploatacyjnych pojazdu

7)       ocenia stan ogumienia pojazdu

8)       sprawdza wyposażenie dodatkowe (gaśnica, trójkąt itp.)

9)       sprawdza czystość pojazdu oraz obowiązkowych oznaczeń

10)   lokalizuje uszkodzenia zespołów podzespołów środków transportu drogowego: 1)       analizuje przyczyny powstania uszkodzeń zespołów i podzespołów środków transportu

2)       rozpoznaje uszkodzenia zespołów i podzespołów środków transportu

3)       ocenia stan techniczny zespołów i podzespołów środków transportu na podstawie badania organoleptycznego

4)       ocenia stan techniczny zespołów i podzespołów pojazdów na podstawie wyników badań diagnostycznych

11)   usuwa usterki środka transportu drogowego powstałe podczas jazdy 1)       analizuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych

2)       diagnozuje usterki powstałe w trakcie kierowania samochodem ciężarowym

3)       usuwa drobne usterki instalacji elektrycznej

4)       usuwa drobne usterki mechaniczne

12)   posługuje się urządzeniami kontrolno-pomiarowymi środków transportu drogowego 1)       obsługuje systemy i urządzenia bezpieczeństwa czynnego pojazdu

2)       obsługuje układy nadzorujące prędkość i odległość między pojazdami

3)       obsługuje układ ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu i sygnalizację nadmiernego zmęczenia kierowcy

4)       przeprowadza niezbędne czynności kalibracyjne celem przywrócenia sprawności po stwierdzeniu błędu za pomocą pomiarów diagnostycznych

13)   stosuje części zamienne oraz materiały eksploatacyjne środków transportu drogowego 1)       posługuje się bazami danych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

2)       rozróżnia rodzaje części zamiennych

3)       rozróżnia rodzaje materiałów eksploatacyjnych

4)       dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne odpowiednio do potrzeb naprawczych i eksploatacyjnych

14)   planuje czynności związane z naprawą i konserwacją środków transportu drogowego 1)       podaje czynności związane z naprawą i konserwacją środków transportu drogowego

2)       planuje terminy przeglądów okresowych na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcji obsługi

3)       planuje terminy przeglądów i zabiegów konserwacyjnych na podstawie oceny stanu technicznego środka transportu drogowego, jego urządzeń i instalacji warunków i intensywności eksploatacji środka transportu

4)       ocenia jakość wykonanych prac obsługowo-konserwacyjnych

TDR.01.5. Użytkowanie środków transportu drogowego
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       określa parametry techniczno-eksploatacyjne środków transportu drogowego. 1)       określa parametry użytkowe danego środka transportu oraz jego możliwości do wykonywania przewozów ładunków

2)       stosuje przepisy prawa w zakresie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia

3)       określa ładowność wybranego środka transportu oraz jego dopuszczalne parametry ładunkowe

4)       przestrzega zasady zachowania dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

5)       określa zależności pomiędzy możliwościami ładunkowymi pojazdu a trasą przejazdu środka transportowego

2)       przestrzega zasad rozmieszczania, mocowania oraz zabezpieczania przewożonych ładunków. 1)       oblicza podstawowe parametry związane z rozmieszczeniem ładunków

2)       dobiera sposób rozmieszczenia ładunków w środkach transportu drogowego

3)       dobiera techniki mocowania oraz zabezpieczania ładunku

4)       ocenia stopień zużycia urządzeń mocujących

3)       korzysta z urządzeń pomocniczych stosowanych w środkach transportu drogowego 1)       wymienia urządzenia pomocnicze stosowane w środkach transportu drogowego

2)       stosuje urządzenia pomocnicze stosowane w środkach transportu drogowego

3)       dobiera urządzenia pomocnicze stosowane w środkach transportu drogowego

4)       odczytuje wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w środkach transportu drogowego: 1)       rozpoznaje urządzenia kontroli stanu i ruchu pojazdów

2)       określa właściwości i zakres działania systemów rejestracji danych

3)       analizuje wskazania przyrządów rejestracji parametrów ruchu pojazdu i działania kierowcy

4)       interpretuje wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w środkach transportu drogowego

5)       posługuje się tachografem

6)       podaje funkcje ogranicznika prędkości jazdy

7)       analizuje monitoring oraz systemy lokalizacji i nawigacji pojazdów

8)       podaje zasady działania automatycznego poboru opłat za przejazd odcinkiem drogi

5)       wykonuje usługi transportowe zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego: 1)       określa możliwości wykonania usługi transportowej

2)       określa dokumenty przewozowe

3)       wykonuje usługę zgodnie ze zleceniem

4)       optymalizuje koszty wykonania usługi

5)       dba o należytą jakość wykonywanej usługi

6)       stosuje przepisy prawa krajowego i międzynarodowego podczas wykonywania usług transportowych w tym dobiera przepisy prawa w zależności od umowy na wykonywaną usługę transportową

TDR.01.6. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych 1)       rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:

a)       czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy

b)       narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych

c)       procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych w tym kontaktów z zagranicznymi służbami kontrolnymi

d)       formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

e)       świadczonych usług, w tym obsługi klienta

2)       rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: 1)       określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu wypowiedzi/tekstu

2)       znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

3)       rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

4)       układa informacje w określonym porządku

3)       samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: 1)       opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi

2)       przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

3)       wyraża i uzasadnia swoje stanowisko

4)       stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze

5)       stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

4)       uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: 1)       rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę

2)       uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

3)       wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób

4)       prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi

5)       pyta o upodobania i intencje innych osób

6)       proponuje, zachęca

7)       stosuje zwroty i formy grzecznościowe

8)       dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

5)       zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: 1)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)

2)       przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym

3)       przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym

4)       przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację

6)       wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową: 1)       korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego

2)       współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe

3)       korzysta z tekstów w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

4)       identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy

5)       wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa

6)       upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

TDR.01.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji
Uczeń: Uczeń:
1)       przestrzega zasad kultury i etyki: 1)       wymienia uniwersalne zasady etyki

2)       wyjaśnia, czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych

3)       planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania i zdolności oraz sytuację na rynku pracy

4)       wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne w wybranym zawodzie

5)       wskazuje przykłady zachowań etycznych w wybranym zawodzie

6)       okazuje szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy

7)       stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania

8)       przestrzega tajemnicy zawodowej

2)       planuje wykonanie zadania oraz szacuje czas i budżet zadania 1)       analizuje czynności w ramach obowiązujących norm czasu pracy

2)       określa czas realizacji zadań

3)       realizuje działania w wyznaczonym czasie

4)       monitoruje realizację zaplanowanych działań

5)       dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań w uzależnieniu od zmieniających się warunków i upływu czasu pracy

6)       dokonuje samooceny

3)       wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany 1)       podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia społecznego i gospodarczego

2)       wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia skutki jej wprowadzenia

3)       proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych

4)       korzysta z różnych źródeł informacji

5)       samodzielnie planuje, realizuje i demonstruje proste działania

4)    stosuje techniki radzenia sobie ze zmiennymi warunkami wykonywania pracy. 1)       wymienia przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej

2)       wymienia techniki radzenia sobie ze stresem

3)       przedstawia różne formy zachowań asertywnych jako sposoby radzenia sobie ze stresem

4)       opisuje sytuacje wywołujące stres

5)       wskazuje na wybranym przykładzie dotyczącym wykonywania swoich zadań zawodowych na pozytywne sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem

6)       wskazuje na czynniki psychomotoryczne oraz ich wpływ na bezpieczeństwo kierowania pojazdem oraz uczestniczenie w ruchu drogowym

7)       opisuje ryzyka wynikające ze zmęczenia i złego samopoczucia

5)    aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 1)       podaje umiejętności i kompetencje niezbędne w swoim środowisku pracy w wybranym zawodzie

2)       wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu cywilizacyjnego

3)       analizuje możliwą dalszą ścieżkę rozwoju i awansu zawodowego

4)       inicjuje nowe zadania zawodowe

6)    stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1)       wymienia bariery komunikacyjne

2)       nazywa rodzaje komunikatów zastosowane w zaobserwowanych sytuacjach

3)       stosuje różne rodzaje komunikatów

4)       podaje zasady poprawnej komunikacji

5)       podaje, jak rozpoznać emocje innych ludzi wyrażone gestem, mimiką, postawą ciała

6)       wskazuje sposoby eliminowania barier powstałych w procesie komunikacji

7)       określa styl komunikacji interpersonalnej na podstawie zaobserwowanych sytuacji

8)       prezentuje własne stanowisko, stosując różne środki komunikacji niewerbalnej

7)       stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów: 1)       opisuje sposób wykonania czynności w celu uniknięcia wystąpienia niepożądanych zdarzeń

2)       modyfikuje sposób wykonywania czynności, uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu

3)       rozwiązuje problemy różnymi technikami i metodami

8)       współpracuje w zespole 1)       realizuje przydzielony zakres zadań

2)       wspiera członków zespołu w realizacji zadań

3)       dyskutuje, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi

4)       wykorzystuje opinie i pomysły innych członków zespołu w celu usprawnienia pracy zespołu

5)       wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy

6)       komunikuje się ze współpracownikami

 

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
Nazwa jednostki efektów kształcenia Liczba godzin
TDR.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 30
TDR.01.2. Podstawy transportu drogowego 90
TDR.01.3. Przygotowanie do kierowania pojazdami w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej 400
TDR.01.4. Obsługa środków transportu drogowego 240
TDR.01.5. Użytkowanie środków transportu drogowego 120
TDR.01.6. Język obcy zawodowy 30
TDR.01.7. Kompetencje personalne i społeczne 30
Razem 940

 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH BRANŻY OKREŚLONEJ W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

 Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowca mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu kwalifikacji TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Skip to content Click to listen highlighted text!