Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

elektromechanik pojazdów samochodowych-pracownik młodociany

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

W trakcie 3-letniej nauki w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jesteś przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji

MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

  • przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
  • diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
  • wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

Kształcenie ogólne (j. polski, j. obcy, matematyka itd. zgodnie z planem nauczania) realizowane jest w szkole w ramach zajęć lekcyjnych w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu w każdej klasie.

W ramach kształcenia zawodowego przedmioty teoretyczne zawodowe są realizowane w szkole, natomiast praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, z którym podpisana jest umowa zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy określającego wymiar godzin pracowników młodocianych oraz wymaganiami podstawy programowej, kształcenia w tym zawodzie.

Dyrektor szkoły ustala w każdej klasie liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na zajęcia praktyczne (2 lub 3 dni).

W cyklu kształcenia uczniowie otrzymują teoretyczne przygotowanie w zakresie przepisów ruchu drogowego na prawo jazdy kategorii B.

ŚCIEŻKA ROZWOJOWA

Po ukończeniu SBIS możesz podnosić swoje kwalifikacje w 2-letniej szkole branżowej II stopnia, gdzie masz możliwość zdobycia tytułu technika pojazdu samochodowego 311513 oraz uzyskania świadectwa dojrzałości.

Do wniosku składanego przy rekrutacji należy dołączyć:

  • umowę pracy zawartą z pracodawcą branży motoryzacyjnej, obejmującej wybrany zawód przez kandydata.
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kategorii B.

Skierowanie do lekarza wydaje szkoła, do której uczeń jest zakwalifikowany.

Skip to content Click to listen highlighted text!