Harmonogram rekrutacji

Drodzy przyszli Uczniowie naszej szkoły!

Poniżej zamieszczamy terminy dotyczące rekrutacji do szkół średnich, zaznaczając jednak, że pochodzą z projektu rozporządzenia.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

Od 15 czerwca 2020 do 4 sierpnia 2020 do godziny 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Do 4 sierpnia 2020 do godziny 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

Do 4 sierpnia 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (Ustawowe)

Do 11 sierpnia 2020

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020

Wydawanie skierowania na badanie lekarskie

Od 15 czerwca 2020 do 14 sierpnia 2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

Od 13 sierpnia 2020 do 18 sierpnia 2020 do godziny 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 do godziny 14:00

Może Ci się również spodoba

Skip to content